c S
Novosti letošnjega sporočanja podatkov za dohodnino in uveljavljanja olajšav 25.01.2011 Prihaja čas oddaje podatkov za odmero dohodnine in pri tem bo potrebno upoštevati nove predpise in spletne programe.

Davčna uprava RS (DURS) je tudi letos poskrbela za spremembe pri oddaji podatkov za dohodnino. Pri tem je dodala in spremenila nekaj obrazcev ter korigirala roke za oddajo podatkov za obračun dohodnine. Tako morajo predložiti DURS:
1.    izplačevalci dohodkov, v skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2010, podatke o izplačilih fizičnim osebam do 31. januarja 2011.
2.    udeleženci v poslu pri prodaji izvedenih finančnih instrumentih (izdajatelji izvedenih finančnih instrumentov, posredniki), v skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, podatke o dobičku pri odsvojitvi izvedenih finančnih instrumentov do 31. januarja 2011.
3.    izplačevalci dohodkov, v skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize za leto 2010, podatke za odmero dodatnega davka od teh dohodkov do 31. januarja 2011.
4.    izvajalci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in davčni zavezanci, ki želijo spremeniti koriščenje davčne olajšave, v skladu z novim Pravilnikom o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2010, predložijo vlogo za uveljavljanje ali spreminjanje uveljavljanja davčne olajšave do 7. februarja 2011.

Vsem poročanjem podatkov je skupno, da se:
•    podatki oddajajo preko sistema edavki,
•    v primeru statusnih sprememb poročevalcev podatke posredujejo njihovi pravni nasledniki, v primeru stečaja pa stačajni upravitelji, ipd.
•    davčnega zavezanca lahko kaznuje s plačilom globe, če ne predloži zahtevanih podatkov v predpisanem roku in na predpisan način.

Pri posredovanju podatkov za dohodnino je novo to, da davčnim zavezancem – izplačevalcem dohodkov fizičnim osebam ne bo več potrebno predložiti sumarnih podatkov o izplačanih dohodkih, temveč bodo prvič uporabljeni podatki o dohodkih le iz individualnih obračunov davčnega odtegljaja po davčnih zavezancih – fizičnih osebah iz REK obrazcev (iREK obrazcev). Za leto 2010 tako izplačevalcem dohodkov ne bo več treba oddajati podatkov o izplačanih dohodkih na datoteki VIR.DAT ter podatkov, ki se povprečijo v datoteki VIRPOVP.DAT. Vse ostale podatke bodo izplačevalci dohodkov fizičnim osebam posredovali DURS tako kot običajno na predpripravljenih datotekah v elektronski obliki in sicer v sledečih datotekah:
•    VIROPR.DAT – podatki o izplačanih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine,
•    VIR6600.DAT – podatki o dohodkih, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, od katerih se akontacija dohodnine izračuna na podlagi napovedi zavezanca oz. so za tuj račun prejeli dohodek, od katerega se izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj, če oseba, ki jo dohodek bremeni, ni plačnik davka v skladu z določili 1. do 5. točke prvega odstavka 58. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Obveznost posredovanja podatkov v datoteki VIR6600 se torej nanaša na osebe, ki nastopajo v vlogi posrednika za izplačilo med dejanskim izplačevalcem, ki ni plačnik davka, in končnim prejemnikom dohodka – fizično osebo, ki je zavezanec za dohodnino na letni ravni in sicer o vseh vrstah dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo za dohodnino in ki so bili izplačani posameznim fizičnim osebam v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2010.
•    VIRPN1.DAT – podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na osebne račune zavarovancev,
•    VIRPN2.DAT – podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delodajalca za zaposlene,
•    VIR5200.DAT – podatki za dobiček iz kapitala,
•    VIROBR.DAT – podatki o obrestih, doseženih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah v drugih državah članicah EU,
•    VIRODIV.DAT – podatki o obrestih in dividendah, izplačanih preko plačnika davka, ki ni dolžan izračunati in odtegniti dohodnine (razen obresti iz točk 3.4 in 3.6 te priloge),
•    VIR5900.DAT – podatki za obresti, dosežene ob odsvojitvi ali odkupu oziroma unovčitvi diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja,
•    VIRINVK.DAT – podatki za dobiček iz kapitala v zvezi s pridobitvijo, odsvojitvijo in zamenjavo investicijskih kuponov.

Pri tem DURS opozarja, da je za pravilen obračun dohodnine zelo pomembno, da bodo oddani iREK obrazci res pravilni. To pomeni, da je za pravilno odmero dohodnine potrebno posredovati prave in pravilne podatke, kar pomeni, da je potrebno vse nejasnosti odpraviti pred obdelavo podatkov za obračun dohodnine in preveriti:
•    izplačane zneske po datumu izplačila,
•    obračunane prispevke in davke,
•    pripravo in posredovanje podatkov,
•    podlage in nastavitve za posredovanje podatkov.

V zvezi z oddajo vloge za uveljavljanje olajšav za vzdrževane družinske člane (VDČ) je DURS pripravil pregled vprašanj in odgovorov v zvezi z vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2010, v katerih opozarja, da vlogo posredujejo le davčni zavezanci, ki želijo spremeniti obostoječe uveljavljanje olajšav za vzdrževane družinske člane, saj se jim bodo sicer pri informativnem izračunu dohodnine upoštevali podatki, kot jih bo poslal njihov izplačevalec dohodkov. Prav tako pa je davčnim zavezancem dana možnost še vložitve ugovora na informativni izračun dohodnine, v zakonitem roku po prejemu informativnega izračuna dohodnine.

mag. Mojca Kunšek