c S
Obrazec za obračun DDPO – zaporedna št. 15.6 - olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena 18.01.2011 Pripravili smo vam pojasnila k nekaterim spremembam pri izpolnjevanju obrazca DDPO.

Vprašanje:
Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju postavke 15.6 – olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb (DDPO)?

Odgovor:
Pod zaporedno številko 15.6 – olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena - na obrazcu za obračun davka od dohodka pravnih oseb vpišemo znesek zmanjšanja davčne osnove v višini 40 odstotkov zneska vlaganj v raziskave in razvoj, v skladu s prvim stavkom prvega odstavka 55. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.

Davčni zavezanec, ki uveljavlja navedeno olajšavo, v skladu s Pravilnikom o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, poleg Priloge 7a kot sestavni del davčnega obračuna DDPO predloži tudi Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ki je določen s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.

Olajšavo lahko, v primeru če je ne izkoristimo oz. je ne izkoristimo v celoti, prenašamo v obdobja naslednjih petih let.

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj v 5. členu opredeljuje notranje raziskovalne in notranje razvojne dejavnosti in sicer:
•    notranja raziskovalna dejavnost zavezanca pomeni izvirno in sistematično raziskovanje znotraj podjetja zavezanca, namenjeno pridobivanju novega znanja, ki je relevantno za razvoj inovacij v podjetju in vključuje iskanje različnih možnih širših in specifičnih novih rešitev pri materialih, napravah, proizvodih, procesih, sistemih in storitvah;
•    notranja razvojna dejavnost zavezanca pomeni sistematično uporabo znanja, pridobljenega z raziskovanjem ali praktičnimi izkušnjami, za razvoj novih ali bistveno izboljšanih materialov, naprav, proizvodov, procesov, sistemov ali storitev in vključuje primeroma:
o    razvoj konkretnih praktičnih rešitev za nove ali izboljšane materiale, naprave, proizvode, procese, sisteme ali storitve;
o    razvoj orodij, vzorcev, kalupov in matric nove tehnologije;
o    konstruiranje in preizkušanje prototipov in modelov pred začetkom njihovega rednega proizvajanja in uporabe;
o    konstruiranje in delovanje poskusnega obrata, ki nima gospodarsko utemeljenega obsega za komercialno proizvajanje.

Osnovno merilo za razlikovanje oziroma razmejitev raziskav in razvoja od sorodnih dejavnosti je prisotnost pomembnega elementa novosti in reševanje znanstvene oziroma tehnične negotovosti, npr., ko rešitev nekega problema ni takoj jasna nekomu, ki pozna osnovno splošno uporabno znanje in metode na nekem področju.

Priloga 7a se izpolni, če ima zavezanec:
•    vpisan podatek pod zaporedno številko 15.5 ali/in 15.6 obrazca Obračun davka od dohodkov pravnih oseb ali če
•    ima neizkoriščen del davčne olajšave v davčnem obdobju, za katero predlaga obračun DDPO, ali iz preteklih davčnih obdobij ter
•    kadar je v davčnem obdobju, za katero se predlaga obračun DDPO, na podlagi davčnega nadzora nastala sprememba višine davčne olajšave, ki se nanaša na davčna obdobja od n-7 do n-1, in
•    če je v davčnem obdobju zavezanec upravičen do prenosa olajšav zaradi prenosa premoženja, združitve ali delitve ali zaradi vložitve sredstev zavezanca, ki preneha opravljati dejavnost, v pravno osebo. Podatki se v polje za davčno obdobje n-7 in n-6 vpisujejo le, če je katero koli obdobje od n do n-5 krajše od 12 mesecev.

V obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se vpisujejo podatki, ki se nanašajo na vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2, in podatki, ki se nanašajo na prenos neizkoriščenega dela olajšav za raziskave in razvoj oziroma dodatne olajšave za investiranje iz preteklih davčnih obdobij.

Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se izpolnjuje v evrih s centi in sicer se vpiše v:
•    stolpec 1 – Davčno obdobje - ustrezno davčno obdobje v obliki LLLL ali v obliki DD. MM. LL–DD. MM. LL. Davčno obdobje n pomeni davčno obdobje, za katero se sestavlja davčni obračun;
•    stolpec 2 – 40 odstotkov zneska vlaganj v raziskave in razvoj tekočega obdobja - 40 odstotkov zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v skladu s prvim stavkom prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2 ter Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, pri čemer se olajšava ne more uveljavljati za tista vlaganja, ki so financirana v obliki nepovratnih sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU. Davčni zavezanec, ki uveljavlja navedeno olajšavo, poleg te priloge kot sestavni del davčnega obračuna predloži tudi Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ki je določen s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.
•    stolpec 3 – Neizkoriščeni del davčne olajšave preteklega obdobja - znesek neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij (podatek iz stolpca 9 oziroma 10 iz obrazca Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (priloga 7a) iz predhodnega davčnega obdobja). V ta stolpec se vključi tudi znesek neizkoriščenega dela dodatne davčne olajšave iz preteklih obdobij.
•    stolpec 4 – Zmanjšanje neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklega obdobja zaradi odtujitve ali prenosa izven Slovenije pred potekom treh let - če zavezanec odtuji ali prenese izven Slovenije opredmeteno osnovno sredstvo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo, prej kakor v treh letih po letu, za katero je izkoristil davčno olajšavo po prvem stavku drugega odstavka 49. člena ZDDPO-1, se v stolpec 4 vpiše znesek zmanjšanja neizkoriščenega dela davčne olajšave za ta sredstva. Vpiše se tudi zmanjšanje neizkoriščenega dela dodatne davčne olajšave za opremo za raziskave in razvoj, če to opremo odtuji ali prenese izven Slovenije prej kakor v treh letih po letu, v katerem je izkoristil dodatno davčno olajšavo.
•    stolpec 5 – Sprememba neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklega obdobja zaradi spremembe po odločbi - znesek, ki pomeni razliko med višino davčne olajšave, kakršno je uveljavljal zavezanec v obračunu davka, in višino davčne olajšave, ugotovljene v morebitnem davčnem nadzoru (znesek je lahko s pozitivnim ali negativnim predznakom). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica nadzora v davčnem obdobju, za katero se sestavlja obračun, in se nanašajo na davčna obdobja od n-7 do n-1 ter še niso bile vključene v obrazec DDPO – prilogo 7 oziroma prilogo 7a za pretekla obdobja.
•    stolpec 6 – Prenos davčne olajšave zaradi prenosa premoženja, združitve ali delitve - znesek prenesene olajšave v skladu s 40. in 43. členom ZDDPO-2 zaradi prenosa premoženja oziroma v skladu z 49. in 53. členom ZDDPO-2 zaradi združitve ali delitve. Pri prevzemni družbi se v davčnem obdobju, ki sledi obračunskemu dnevu združitve (ali razdelitve ali oddelitve), vpišejo ostanki neizkoriščenega dela davčne olajšave prenosne družbe (prenosnih družb) iz priloge 7a obračuna(-ov) DDPO, sestavljenega na obračunski dan združitve (ali razdelitve ali oddelitve), ki se lahko prenašajo. Pri prenosni družbi se vpišejo podatki v ta stolpec le v primeru, ko prenosna družba po prenosu premoženja ali oddelitvi ne preneha. V tem primeru se vpišejo ostanki neizkoriščenega dela davčne olajšave, ki so se prenesli, z negativnim predznakom v prvem davčnem obračunu, ki sledi obračunskemu dnevu oddelitve oziroma dnevu prenosa premoženja.
•    stolpec 7 – Povečanje davčne olajšave zaradi vložitve sredstev samostojnega podjetnika posameznika v pravno osebo - ob vložitvi sredstev zavezanca, ki preneha opravljati dejavnost, v pravno osebo in ob izpolnjevanju pogojev iz 2. točke četrtega odstavka in devetega odstavka 51. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) velja v skladu s četrtim odstavkom 61. člena ZDoh-2, da je olajšavo prevzela nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba pod pogoji, kot bi veljali, če do prenehanja ne bi prišlo. V stolpec 7 se vpiše znesek prevzete davčne olajšave, vključno z neizkoriščenim delom davčne olajšave iz preteklih obdobij.
•    stolpec 8 – Skupaj neizkoriščeni del davčne olajšave - seštevek stolpcev 2, 3, 5, 6 in 7, zmanjšan za znesek iz stolpca 4. Če je seštevek negativen, se vpiše 0;
•    stolpec 9 – Koriščenje davčne olajšave v davčnem obdobju n - znesek koriščenja davčne olajšave iz posameznega davčnega obdobja, pri tem pa se najprej koristi neizkoriščeni del davčne olajšave starejšega datuma. Znesek koriščenja davčne olajšave v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 8. Skupni znesek koriščenja davčne olajšave mora biti enak seštevku zneskov pod zaporedno številko 15.5 in 15.6 obrazca Obračun davka od dohodkov pravnih oseb, pri čemer je znesek koriščenja davčne olajšave, ki se nanaša na davčna obdobja pred letom 2006, enak znesku pod zaporedno številko 15.5 obračuna DDPO, znesek koriščenja davčne olajšave, ki se nanaša na davčna obdobja od vključno leta 2006 dalje, pa je enak znesku pod zaporedno številko 15.6 obračuna DDPO ter
•     v stolpec 10 – Neizkoriščeni del davčne olajšave - razlika med stolpcema 8 in 9.

Vesna Bartolj Maver, preizkušena notranja revizorka