c S
Obračun najemnine 30.08.2010 Tudi pri obračunu najemnine je potrebno izpolniti REK obrazec.

Vprašanje:
Pravna oseba ima v najemu prostor, najeto od fizične osebe. Dogovorjena najemnina je 700 EUR. V pogodbi je tudi navedeno, da dejanske stroške (elektrika, voda itd) plača najemnik. Tega je pavšalno 200 EUR mesečno.

Kako obračunamo to najemnino? Kako sestavimo REK obrazec? Od katerega zneska se priznavajo 40% normirani stroški - od 700 EUR najemnine ali od skupno 900 EUR najemnine in stroški? Kako lahko sploh te stroške knjižimo v knjige, če računi npr. Elektra glasijo na to fizično osebo?

Odgovor:
Če ste se s fizično osebo v najemni pogodbi dogovorili, da je bruto najemnina 700, potem od tega zneska odštejete 40 % normiranih stroškov, ki se priznajo zaradi tega, ker najemodajalec vzdržuje poslovni prostor (običajno investicijsko vzdrževanje nosi najemodajalec, tekoče stroške vzdrževanja pa najemnik). Če ste se slučajno z najemnikom dogovorili, da najemnina 700 evrov neto najemnina, je potrebno najprej znesek obrutiti in potem upoštevati normirane stroške.

V 1. točki 3. odstavka 75. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) je zapisano, da se kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem obdavčuje najemnina in druga nadomestila v zvezi z oddajanjem premoženja v najem, ki vključujejo zlasti obveznosti in storitve, za katere se je zavezal ali jih je opravil najemnik, razen obratovalnih stroškov, ki jih za najeto premoženje plačuje najemnik. Tako lahko iz zakona razberemo, da najemnikovo plačilo obratovalnih stroškov ne predstavlja dohodek iz premoženja, zato se od tega plačila normiranih stroške ne sme odšteti oziroma se ti ne vštevajo v davčno osnovo.

Davčna osnova = 700 evrov – 280 evrov (40 % normiranih stroškov) = 420 evrov * 25 % akontacija dohodnine = 105 evrov (izplačilo 595)

V skladu s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu se akontacija dohodnine prikaže v REK-2 obrazcu, ki ga je potrebno oddati zaradi izplačila dohodka iz najemnine, in sicer na dan izplačila najemnine (glavne vrstice v tem obrazcu, ki jih je potrebno izpolniti: 016= 595 evrov; 101= 700 evrov; 106=280 evrov; 104=420 evrov; 201=105 evrov).

Najemna pogodba je lahko podlaga, da zaprosite pri dobaviteljih (npr. Elektro, komunalno podjetje), da se računi izdajajo na ime najemnika, da boste imeli verodostojno knjigovodsko listino, na podlagi katere boste lahko izkazali obratovalne stroške v vaših poslovnih knjigah. Predlagamo, da se najprej z najemnikom dogovorite, da lahko spremenite naslov prejemnika teh računov, zatem pa je vsakemu dobavitelju obratovanih storitev pošljete dopis za takšno spremembo, skupaj z najemno pogodbo (oz. njeno kopijo). Tako boste lahko na vas naslovljene račune za obratovalne stroške lahko evidentirali v vaše poslovne knjige, ker so povezani z uporabo najetega poslovnega prostora.

Inštitut za računovodstvo