c S
Z zadnjimi davčnimi spremembami do pravilne davčne optimizacije 23.11.2022 Konec leta je čas za zadnje davčne korekcije in ustrezno davčno optimizacijo. Pri letošnji davčni optimizaciji, ki ji bo čez nekaj mesecev sledil davčni obračuna za leto 2022, bo tako potrebno upoštevati tudi zadnje davčne spremembe.  Od 1. januarja 2022 se namreč uporablja novela ZDDPO-2S in novela ZDoh-2Z, od 10. septembra 2022 pa tudi novela ZVNDN-C.

Podrobneje se z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDPO-2S) s spremembo 20. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDPO-2)pri oblikovanju davčne osnove prizna 50 % oblikovanih rezervacij za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali storitev, rezervacij za reorganizacijo, za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacij za pokojnine, za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi. Pri tem pa se pogojne dolgoročne obveznosti ne štejejo za rezervacije. Ne glede na navedeno pa se v skladu s končnimi določbami oz. 18. členom ZDDPO-2S v prehodnem obdobju t.j. od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2026 pri oblikovanju rezervacij za pokojnine, za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, prizna odhodek v višini 100 % oblikovanih rezervacij v vsakem posameznem davčnem obdobju.

V skladu s spremembo 21. člena ZDDPO-2 se po novem v celoti prizna odpis terjatev za vse priznane terjatve, ki jih je zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku.

Dodatno novela ZDDPO-2S poudarja pomen spoštovanja omejevalnih ukrepov glede na objavljen seznamih držav ali jurisdikcij, kjer je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5 %, pri čemer to niso države članice EU, in če minister, pristojen za finance, takšno državo uvrsti na seznam, ali če gre za države na seznamu Evropske unije oz. jurisdikcije, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, ki so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

Še vedno velja, da se pri določanju davčne osnove zavezanca prejete dividende oziroma drugi deleži iz dobička, vključno z dohodki, ki so podobni dividendam iz 74. člena ZDDPO-2, razen skritih rezerv, ki niso bile predmet obdavčitve pri izplačevalcu, izvzamejo iz davčne osnove prejemnika, če je izplačevalec zavezanec za davek od dohodka pravnih oseb, rezident v državi članici EU za davčne namene. Po novem pa navedeno velja tudi za davčnega zavezanca za davek od dohodka oziroma dobička, primerljiv z davkom po ZDDPO-2, ki ni rezident države uvrščene na seznam jurisdikcij, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene po drugem odstavku 8.a člena ZDDPO-2.

Za davčne zavezance rezidente ali poslovne enote v državah uvrščene na seznam jurisdikcij, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene pa po novem tudi ne velja izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev po 25. členu ZDDPO-2, niti niso davčno priznane obresti od posojil prejetih od oseb, ki imajo sedež, kraj dejanskega delovanja poslovodstva ali prebivališče v državah in jurisdikcijah, ki niso pripravljene sodelovati za davčne namene.

Med tem ko se druge določbe davčno nepriznanih odhodkov po 30. členu ZDDPO-2 niso spremenile, pa se je s spremembo 31. člena ZDDPO-2 zvišala stopnja delno priznanih odhodkov. Tako se od 1. januarja 2022 prizna 60 % odhodkov za reprezentanco in stroške nadzornega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora. Pri tem velja spomniti, da se stroški reprezentance nanašajo le na stroške v zvezi s poslovnimi partnerji, saj podobni stroški v relaciji do zaposlenih sem ne sodijo.

Novela ZDDPO-2S je posegla tudi v obračun amortizacije. Tako še vedno velja, da se amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin kot odhodek prizna v obračunanem znesku z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter najvišjih amortizacijskih stopenj, kot jih določa 5. odstavek 33. člena ZDDPO-2, pri čemer se po novem za sredstvo vzeto v najem uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dobi pogodbenega najema tega sredstva.

Prav tako imajo davčni zavezanci možnost znižati davčno osnovo z davčnimi olajšavami. Že sedaj so imeli možnost koristiti davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, kot tudi za investicijska vlaganja. Po novem pa lahko davčni zavezanec v skladu s 65.a členom ZDoh-2 in 55.c členom ZDDPO-2 uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v davčnem obdobju (od 1. januarja 2022 dalje), če gre za vlaganja v:

1. računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;

2. okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energetsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

Pri tem se koriščenje davčne olajšave za digitalni in zeleni prehod izključuje s koriščenjem olajšave za:

  • raziskave in razvoj po 61. členu ZDoh-2 oz. 55. členu ZDDPO-2, ki jo lahko uveljavlja v višini 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave ali razvoj v davčnem letu, vendar največ v višini davčne osnove, in
  • investicije po 66.a členu ZDoh-2 oz. 55.a členu ZDDPO-2, ki jo lahko zavezanec uveljavlja v višini 40% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva v davčnem letu vlaganja.

Prav tako pa zavezanec ne more uveljavljati olajšave za vlaganja za digitalni in zeleni prehod v delu, ki je financiran iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.

Podrobnosti možnosti koriščenja navedene olajšave določa Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (v nadaljevanju Pravilnik). Pri čemer bo davčni zavezanec lahko uveljavil to davčno olajšavo z obrazcem, ki je Priloga omenjenega Pravilnika, ki ga bo predložil davčnemu organu v elektronski obliki skupaj s predložitvijo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ali obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2022.

Novela ZDDPO-2S pa je prinesla tudi spremembe pri koriščenju olajšav za zaposlovanje in donacije. Tako se v skladu s spremembo 55.b člena ZDDPO-2 dviga prag za zaposlitev oseb s poklici za katere na trgu primanjkuje kadrov na 29 let, če gre za poklic, ki je objavljen na posebnem seznamu deficitarnih poklicev. Pri tem še vedno velja, da je mogoče koristiti olajšavo v višini 45 % plače novo zaposlenega do 29 let ali starejšega od 55 let, oz. v višini 55 % plačila, če se zaposli osebo, ki je mlajša od 25 let in je to njena prva zaposlitev. Navedeno olajšavo je možno koristiti le enkrat in se medsebojno izključuje z olajšavo za zaposlovanje invalidov.

S spremembo 57. člena ZDDPO-2 se spodbuja izvajanje poslovne prakse strokovnega izobraževanja, saj se omogoča koriščenje davčne olajšave v višini plačila tej osebi in sicer do največ 80 % (prej 20 %) povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Precej sprememb pa najdemo tudi pri možnosti uveljavljanja zmanjšanja davčne osnove za znesek donacij. Tako lahko davčni zavezanec zmanjša davčno osnovo do zneska, ki ustreza 1 % (prej 0,3 %) obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca oz. do višine davčne osnove davčnega obdobja za izplačila v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU. Poleg navedenega pa lahko davčni zavezanec uveljavlja dodatni zmanjšanji davčne osnove:

- do zneska, ki ustreza 0,2 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene, športne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene kot rezidenti Slovenije ali rezidenti države članice EU. in

- do zneska, ki ustreza 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju in v naravi izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport po Zakonu o športu, in sicer le rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja

Pri tem velja opozoriti tudi na zadnjo spremembo, ki velja od 10. septembra 2022 dalje, saj se na osnovi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-C) do ustrezne ureditve v ZDDPO-2 olajšava za donacije v višini 0,2 % po prvi alineji drugega odstavka 59. člena ZDDPO-2 lahko uveljavlja tudi za donacije drugim nevladnim organizacijam na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene.

Zavezanec lahko za znesek, ki presega znesek zmanjšanja davčne osnove po 59. členu ZDDPO-2 zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih treh davčnih obdobjih skupaj z zmanjšanjem davčne osnove za te namene za tekoče davčno obdobje, vendar skupaj ne več, kot je določeno v prvem in drugem odstavku tega člena, in največ v višini davčne osnove.

Oglejte si še druge članke s področja Davčne olajšavePRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.