c S

Z oktobrom tudi javni sektor z višjimi plačami in nekaterimi dodatki

02.11.2022 Z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju Dogovor), ki sta ga sklenila Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja je bila sprejeta uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice, povračila stroška za prehrano, regresa za leto 2022 ter nekatera druga povračila.

Zaradi naraščajoče draginje se namreč v skladu z Dogovorom s 1. oktobrom uskladijo vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz Priloge 1 > Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) za 4,5 odstotka. Na podlagi tega ukrepa je bil sklenjen tudi aneks h Kolektivni pogodbi za javni sektor, sprememba Priloge 1 > ZSPJS, Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujiniter druge sorodne kolektivne pogodbe in akti.

Prav tako se vrednost nominalnih osnov poviša za 4% s 1. aprilom 2023. S spremembo ZSPJS se s 1. aprilom 2023 namreč plačna lestvica iz Priloge 1 > ZSPJS poviša za 1 plačni razred, tako da ima 66 plačnih razredov. Prav tako se spremenijo s tem povezani akti in kolektivne pogodbe ter spremeni Priloga 3 > ZSPJS ter drugi akti, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede. Uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede pa se ravno tako začnejo uporabljati 1. aprila 2023.

V skladu s 3. točko Dogovora se na novo določi tudi višino regresa za leto 2022 in izplača razliko nad že izplačanim regresom. Tako regres za letni dopust za leto 2022 za javne uslužbence, ki so na dan 31. maja 2022 prejemali osnovno plačo znaša:

  • do vključno 24. plačnega razreda, 1.374,43 evrov neto,
  • od 25. do vključno 30. plačnega razreda 1.324,43 evrov neto,
  • od 31. do vključno 35. plačnega razreda 1.274,43 evrov neto,
  • od 36. do vključno 40. plačnega razreda 1.224,43 evrov neto,
  • od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1.174,43 evrov neto,
  • za 51. in višji plačni razred 1.074,43 eurov neto.

Pri tem velja izpostaviti, da spremembe uvrstitve javnih uslužbencev v plačni razred, premestitve, sklenitve pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto in pridobitev pravice do izplačila višje plače po 31. maju 2022 ne vplivajo na določitev višine regresa za letni dopust za leto 2022.

V primeru zaposlitve v javnem sektorju po 31. maju 2022 pa se javnemu uslužbencu določi sorazmerni del višine regresa za letni dopust za leto 2022 glede na plačni razred, za katerega prejema plačo na dan sklenitve delovnega razmerja.

V primeru prenehanja delovnega razmerja v javnem sektorju pred 31. majem 2022 se javnemu uslužbencu določi sorazmerni del višine regresa za letni dopust za leto 2022 glede na plačni razred, za katerega je prejemal plačo na dan prenehanja delovnega razmerja.

Vsem javnim uslužbencem, ki jim je regres za letni dopust za leto 2022 že bil izplačan, se pri plači za oktober 2022 (izplačilo v novembru 2022) poračuna razlika do višine, določene v tej točki dogovora. Vsebina te točke se pa uredi z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Aneks).

Novo je tudi povračilo za prehrano med delom. Tako regres za prehrano med delom od 1. septembra 2022 znaša 6,15 evra. V skladu z Aneksom pa se javnim uslužbencem že za september 2022 izplača razlika regresa za prehrano do višine, določene z Dogovorom. Po novem se bo ta znesek usklajeval vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS, kar bo objavljeno na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo. Prva uskladitev višine regresa za prehrano med delom po uveljavitvi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev pa se bo izvedla s 1. januarjem 2023.

Aneks na novo določa tudi višino dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja od 6 do vključno 8 ur, do katere je javni uslužbenec upravičen do višine 6,15 evra. Nova vrednost regresa za prehrano in navedene dnevnice se upošteva pri plači za oktober 2022, če je bila službena pot v oktobru tudi opravljena.

Spreminja pa se med drugim tudi 37. člen Kolektivne pogodbe za javni sector (KPJS), ki določa dodatke za strokovni naziv. Tako bo od 1. oktobra dalje višina dodatka za specializacijo 24,32 evra, za znanstveni magisterij 37,84 evra in za doktorat 62,15 evra. Pri tem velja spomniti, da se dodatki usklajujejo kot place. V primeru, ko ima zaposleni več strokovnih naslovov pa se izplača le en dodatek.

Prav tako se v skladu s spremembo 38. člena KPJS spreminjajo dodatki za manj ugodne delovne pogoje – in sicer odslej višina dodatka znaša 1,09 evra (prej 1,05) za vsako začeto uro, pri delu s kontaminiranimi sredstvi pa 0,53 evra za vsako začeto uro (prej 0,51 evra).

Ne glede na navedeno pa velja izpostaviti, da je na delovnih mestih, kjer plačni razred z napredovanjem presega 57. plačni razred, bo možno v plačne razrede, ki so višji od 57. plačnega razreda, napredovati od leta 2023 dalje le, če bo ukinjena omejitev iz drugega odstavka 7. člena ZSPJS, ki določa, da je v plačnih podskupinah od C1 do J3 na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči največ 57. plačni razred. To pa pomeni, da je do ukinitve te omejitve na teh delovnih mestih možno napredovati le do 57. plačnega razreda in ne više.

Prav tako pa sta se podpisnici Dogovora zavezali, da se bosta začeli tudi usklajevati o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja, z namenom, da se najpozneje do 30. junija 2023 pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS oziroma nov zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

V skladu s 7. točko Dogovora pa se je ob tem tudi Vlada RS zavezala, da bo v okviru svojih pristojnosti in obstoječih sistemov financiranja zagotovila sredstva za stroške dela za potrebe neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, kar bo upoštevala pri usklajevanju predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov na prihodkovni in odhodkovni stran že za leto 2022, saj je sprejela Rebalans proračuna 2022.

Prav tako pa sta podpisnici Dogovora soglašali, da navedeno velja le v primeru, ko sindikati do 30. junija 2023 ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z ukrepi iz tega Dogovora.


Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.