c S

Prevrednotenje zemljišč in zgradb - model revalorizacije

31.01.2022 V SRS 1.31. je jasno zapisano, da se model revaloriziranje lahko izbere le za prevrednotenje zemljišč in zgradb.

Tako naslednji člen standarda SRS 1.32 govori: »Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti zaradi uporabe modela revaloriziranja in zmanjšanje njihove knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve.

V tem prispevku se bomo osredotočili na prevrednotenje v primeru uporabe modela revalorizacije.

Nato kar nekaj nadaljnjih določil govori o tem, kako je treba obravnavati takšna sredstva. V nadaljevanju jih najprej povzamemo, da bomo lažje razumeli primer, ki ga bomo prikazali.

»1.33.Po pripoznanju je treba opredmeteno osnovno sredstvo, katerega pošteno vrednost je mogoče zanesljivo izmeriti in za katerega merjenje po pripoznanju je organizacija izbrala model revaloriziranja ob upoštevanju SRS 1.31., razvidovati po revaloriziranem znesku, ki je njegova poštena vrednost na dan revaloriziranja, zmanjšana za vsak kasnejši amortizacijski popravek vrednosti in kasnejše nabrane izgube zaradi oslabitve. Revaloriziranje mora biti dovolj redno, da se knjigovodska vrednost ne razlikuje pomembno od tiste, ki bi se ugotovila z uporabo poštene vrednosti na dan bilance stanja.»

Revaloriziranje mora biti dovolj redno. Nikjer v standardu ne najdemo opredelitve, kaj je to dovolj redno, zato priporočamo, da si v svojem pravilniku o računovodstvu zapišete, kaj za vas pomeni dovolj redno in da boste zagotovili, da se knjigovodska vrednost ne razlikuje pomembno od tiste, ki bi se ugotovila z uporabo poštene vrednosti.


Nadaljevanje članka je za naročnike na voljo na povezavi >> Prevrednotenje zemljišč in zgradb - model revalorizacije


>> Članek lahko preberete tudi, če niste naročnik.
mag. Darinka Kamenšek

Visoka šola za računovodstvo


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.