c S
FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih in o bonih 21 (POSODOBLJENO) 21.07.2021 Finančna uprava je izdala nov dokument - Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih in o bonih 21.

1. Kaj je bon?

Bon je dobroimetje v informacijskem sistemu FURS, ki ga ima vsaka oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje (upravičenec do bona) in ga lahko unovči pri ponudnikih storitev, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, za plačilo opravljenih dovoljenih storitev. Zanj ni potrebno zaprositi in se ga ne dobi po pošti v fizični obliki.

2. Kakšni boni so nam na voljo?

- turistični bon (v nadaljevanju: TB)

 • uvedeni 2020
 • (zakonsko besedilo: bon z namenom odprave posledic epidemije v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma)
 • veljavnost: do 31. 12. 2021

- bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi (v nadaljevanju: BON21)

 • uvedeni 2021
 • (zakonsko besedilo: bon z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje gospodarskega položaja z vidika spodbujanja potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi)
 • veljavnost: do 31. 12. 2021 (možnost podaljšanja za 6 mesecev s sklepom Vlade RS)

3. Kdo je upravičen do bona?

 • oseba, ki je imela stalno prebivališče v Sloveniji na dan 13. marec 2020 (velja za TB)
 • oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 30. junij 2021 (velja za BON21)

Pri tem ni pomembno državljanstvo ali davčno rezidentstvo.

4. Kolikšna je vrednost dodeljenega bona upravičencem?

- Turistični bon (TB)

  • 200 evrov (oseba, ki je bila na dan 13. marec 2020 polnoletna in tudi vse osebe, ki so do konca leta 2020 dopolnile 18 let)
  • 50 evrov (vse ostale osebe)

BON21

  • 100 evrov (oseba, ki je bila na dan 30. junij 2021 polnoletna in tudi vse osebe, ki bodo do konca leta 2021 dopolnile 18 let)
  • 50 evrov (vse ostale osebe)

5. Kakšen bon lahko upravičenec unovči?

 • Lasten
 • Preneseni, ki ga dobil s strani osebe, ki izpolnjuje pogoje (pridobitelj; prenosnik)

Razlike:

 • lasten bon se lahko unovči (izkoristi) v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih storitev
 • preneseni bon:
  • prenosnik lahko na pridobitelja prenese le celoten bon
  • pridobitelj lahko bon koristi le enkrat (večkratno unovčevanje prenesenega ni možno)

6. Kaj potrebuje upravičenec (gost/stranka) za unovčitev bona(ov) pri ponudniku storitev?

Obvezno:

 • Identifikacijski dokument oz. kopijo identifikacijskega dokumenta (ta dokument ni obvezen za prenosnika bona, npr. vnuk, ki mu je babica prenesla bon, ne potrebuje fotokopije babičinega identifikacijskega dokumenta)
 • Izpolnjen obrazec Potrditev unovčitve bona(Priloga 1, Priloga 1 – BON21).
  • obrazec za mladoletnega upravičenca podpišejo starš/zakoniti zastopnik/druga oseba, ki mu je z odločbo zaupan in zanj skrbi (rejnik, odgovorna oseba zavoda) - pooblaščena tretja oseba
   • celotna družina, ki skupaj koristi storitev, se lahko vpiše v en obrazec
 • obrazec polnoletnega upravičenca pod skrbništvom podpiše skrbnik

Opcijsko:

 • Če ima preneseni bon:
  • Izpolnjeno Izjavo upravičenca o prenosu bona (Priloga 3, Priloga 3 – BON21)
  • Mladoletni upravičenec, ki letuje s tretjo osebo (babica, sosed, trener):
   • Izpolnjeno Izjavo zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi (Priloga 2, Priloga 2 – BON 21)

Za vsak posamezen bon (TB, BON21) je potrebno izpolniti svoj obrazec. Npr. če je vnuku babica podarila/prenesla svoj TB in BON21, mora babica izpolniti tako obrazec Priloga 3, kot tudi Priloga 3 – BON21.

Obrazci so dosegljivi na spletni strani.

Vse te dokumente, ki so podlaga za unovčenje bona, skupaj z izdanim računom za opravljeno storitev hrani ponudnik storitev do preteka predpisanega roka dveh let.

7. Kje lahko fizična oseba (FO) preveri, če je upravičena do bona?

Na odprtem delu portala eDavki.

  • V iskalnik v desnem zgornjem kotu se vpiše davčna številka upravičenca do bona (FO).
  • Odpre se okno "Pogosta vprašanja"
   • à Upravičenec do bona za gostinstvo, turizem, šport in kulturo (BON21)
   • à Upravičenec do turističnega (TB)
  • Kliknite na »Klik za podrobnosti«.

8. Kako lahko preverim stanje lastnega bona in bona drugih oseb?

 • Stanje lastnega bona:
 • Stanje bona drugih oseb:
  • Za dostop in vpogled v zaprti del portala eDavki za drugega zavezanca je potrebno urediti zunanje EDP pooblastilo. S tem dejanjem boste imeli urejen dostop do preklica, zato boste stanje dobroimetja lahko sproti spremljali.
   • Vloga za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil je dostopna na povezavi
   • Vlogo za pooblaščanje se pošlje na krajevno pristojen Finančni urad ; izjemoma je vlogo za vpogled v stanje TB možno poslati po e-pošti
  • Vpogled v sistem se lahko opravi tudi s strani informatorjev na številki 08 200 1005 ali na bon.info@gv.si z ustreznimi pravicami in po ustrezni identifikaciji osebe ter njene upravičenosti do želenih podatkov (npr. do podatkov za otroka)

9. Za kakšno storitev lahko unovčim bon?

Turistični bon (TB)

 • Bon se lahko unovči le za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom.

BON21

 • Za plačilo storitve s področja, ki je uvrščena v eno od SKD dejavnosti iz šestega odstavka 43. člena ZIUPGT (gl. vprašanje št. 22), s področja gostinstva, turizma, športa in kulture.

Poudarek za ponudnike:

Izbira enega področja je pri vnosu podatkov v informacijski sistem obvezna. Podatek je informativno/statistične narave. V primeru storitve(-ev), ki bi spadala(-e) med različna področja, se izbere prevladujoče področje. Bistveno je, da bo bon unovčen za dovoljeno storitev glede na zakonsko predpisane SKD dejavnosti in glede na SKD dejavnosti, ki jih ima ponudnik opredeljene v ustanovitvenem aktu.

Storitve morajo biti v celoti izvedene in koriščene na ozemlju Republike Slovenije.

Bon se lahko unovči le pri ponudnikih storitev, kjer bo/je storitev dejansko opravljena.

V primeru TB npr. ne pri posrednikih, kjer se letovanje sicer lahko rezervira (npr. turistične agencije, spletni portali – npr. Booking, Airbnb).

10. Do kdaj lahko upravičenec unovči bon?

 • do 31. decembra 2021, zadnja možna nočitev 30. – 31. 12. 2021 (TB)
 • do 31. decembra 2021 (BON21)
  • možnost podaljšanja za 6 mesecev s sklepom Vlade RS

11. Kaj če upravičenec bona ne unovči?

 • bon zapade
 • ne more zahtevati izplačila bona v denarju

12. Kako lahko unovči bon mladoletna oseba?

Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). Ta oseba opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona (Priloga 1, Priloga 1 – BON21; dosegljivo na spletni strani), in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo identifikacijskega dokumenta mladoletnega upravičenca (če ga ta ima; v primeru novorojenega otroka, ki še nima osebne izkaznice, zadostuje rojstni list).

13. Ali otrok bon lahko unovči, ko gre na počitnice s tretjo osebo (npr. starimi starši, sosedi, športnim klubom…)?

Da. Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika (otrok ali polnoletna oseba, ki je postavljena pod skrbništvo), unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, mora ponudniku storitev predložiti obrazec Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi (Priloga 2, Priloga 2 – BON21; dosegljivo na spletni strani), ki jo podpiše zakoniti zastopnik oziroma skrbnik mladoletnega upravičenca. Tretja oseba na podlagi te izjave lahko pri ponudniku storitev opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona (Priloga 1, Priloga 1 – BON21; dosegljivo na spletni strani) in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo identifikacijskega dokumenta mladoletnega upravičenca (če ga ta ima v primeru novorojenega otroka, ki še nima osebne izkaznice, zadostuje rojstni list).

14. Ali je bon prenosljiv in kako ga lahko prenesem?

V zakonu je določena prenosljivost bona med:

 • sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki),
 • zakonci, zunajzakonskimi partnerji,
 • partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi (zveza dveh istospolnih partnerjev),
 • otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Oseba, ki bo pridobitelj prenesenega bona, mora izpolnjevati pogoj stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020 (za prenos TB) oziroma 30. junija 2021 (za prenos BON21) .

PRIMERI:

 • Babica lahko prenese bon na vnuka in obratno.
 • Brat ne more prenesti bona sestri. Stric ne nečakinji, prijatelj ne prijatelju, prababica ne pravnukinji.
 • Mama ne more prenesti bona na hči, ki ne izpolnjuje pogoja stalnega prebivališča v Sloveniji.

Bon je prenosljiv na podlagi podpisanega obrazca Izjava upravičenca o prenosu bona (Priloga 3, Priloga 3 – BON21; dosegljivo na spletni strani), ki jo podpiše upravičenec (prenosnik), pridobitelj pa jo mora ob koriščenju bona predložiti ponudniku storitve. Če svoj bon prenaša mladoletna oseba ali polnoletna oseba pod skrbništvom, mora izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik.

Bon je mogoče prenesti le enkrat (pridobitelj ga ne more prenesti naprej), in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti. Preneseni bon pa lahko pridobitelj unovči le enkrat (v celoti ali v poljubnem nižjem znesku). V primeru, da ne porabi vseh sredstev prenesenega bona ob prvi unovčitvi, preostanek prenesenega bona zapade.

15. Ali je znesek bona deljiv in lahko unovčim posamezni bon za več opravljeni storitev v manjših zneskih?

Znesek lastnega bona je deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku. Preneseni bon pa lahko pridobitelj unovči le enkrat (v celoti ali v poljubnem nižjem znesku). V primeru, da ne porabi vseh sredstev prenesenega bona ob prvi unovčitvi, preostanek prenesenega bona zapade.

16. Kako lahko najbolj racionalno unovčim svoj in preneseni bon?

V primeru, da znesek storitve presega vrednost lastnega bona (npr. 350 EUR), predlagamo, da najprej unovčite preneseni bon, saj ga lahko koristite samo enkrat, preostanek prenesenega bona pa zapade. V tem primeru bo unovčenih 200 EUR prenesenega bona, preostanek (150 EUR), pa bo plačan z delom vašega bona. Vaš bon namreč (za razliko od prenesenega) lahko izkoristite v več delih. To pomeni, da boste 50 EUR vašega bona lahko izkoristili še kje drugje.

17. Ali lahko znesek dobim izplačan ali pa bon koristim kasneje, če bona ne bom mogel izkoristiti do 31. 12. 2021?

Ne. Če upravičenec bona ne unovči do 31. decembra 2021, ne more zahtevati izplačila bona v denarju niti ga ne more unovčiti kasneje.

18. Ali so boni obdavčeni?

Ne. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina.

19. Ali unovčitev bona vpliva na pravice iz javnih sredstev (npr. otroški dodatek, socialna pomoč…)?

Ne. Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

20. Ali se bon deduje?

Ne, zakon določa, da se bon ne deduje. Bona, ki ga upravičenec pred smrtjo ni sam unovčil ali pa prenesel na drugo osebo, ni mogoče unovčiti. Če pa je upravičenec pred smrtjo bon prenesel na drugo osebo, ta lahko tak bon unovči na podlagi izpolnjenega obrazca o prenosu bona..

21. Kdo je ponudnik storitev, pri katerem se lahko unovči turistični bon (TB)?

Poslovni subjekt, ki je na dan unovčenja bona

 • vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS) in
 • vpisan v Register nastanitvenih obratov (RNO), kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in
 • opravlja katero od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD):

-  55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,

-  55.201 – Počitniški domovi in letovišča,

-  55.202 – Turistične kmetije s sobami,

-  55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom,

-  55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča,

-  55.209 – Druge nastanitve za krajši čas,

-  55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

22. Kdo je ponudnik storitev, pri katerem se lahko unovči BON21?

Poslovni subjekt, ki je na dan unovčitve bona:

 • vpisan v PRS in
 • opravlja kot glavno dejavnost po SKD eno izmed dejavnosti:

03.120

Sladkovodno ribištvo

47.610

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

49.392

Obratovanje žičnic

55.

Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55),

56.

Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)

59.140

Kinematografska dejavnost

77.110

Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

77.210

Dajanje športne opreme v najem in zakup

77.340

Dajanje vodnih plovil v najem in zakup

79.110

Dejavnost potovalnih agencij

79.120

Dejavnost organizatorjev potovanj

79.900

Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

82.300

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

85.510

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

85.520

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

90.010

Umetniško uprizarjanje,

90.020

Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

90.040

Obratovanje objektov za kulturne prireditve

91.020

Dejavnost muzejev

91.040

Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

93.120

Dejavnosti športnih klubov

93.130

Obratovanje fitnes objektov

93.190

Druge športne dejavnosti

93.210

Dejavnost zabaviščnih parkov

93.292

Dejavnost smučarskih centrov

93.299

Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.


Predpisana izjema
:

Ponudnik storitev je tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, na dan unovčitve bona opravlja najmanj eno izmed navedenih dejavnosti.

Poudarki:

 • BON21 se bo lahko unovčeval le pri poslovnih subjektih, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano eno izmed zakonsko predpisanih SKD dejavnosti. Le v tem primeru bodo prišli v nabor ponudnikov storitev. Bon sme ponudnik storitev unovčiti le za plačilo tiste opravljene storitve, ki sodi pod zakonsko predpisane SKD dejavnosti, ne pa tudi za morebitne ostale, ki jih ima ponudnik opredeljene v ustanovitvenem aktu.
 • Pristojni organ za tolmačenj  Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) –  v katero šifro sodi določena konkretna storitev – je Statistični urad RS, ki ima na  svoji spletni strani objavljen tudi obširni dokument  Standardna klasifikacija dejavnosti 2008. FURS na taka vprašanja ne bo odgovarjal.
 • Morebitna sprememba (glavne) dejavnosti se opravi na  AJPES-u oziroma za društva na upravnih enotah.

23. Ali so ponudniki dolžni sprejemati bone oz. določati zneske, do katerih se unovčujejo boni?

Ponudniki niso dolžni sprejemati bonov, zato je priporočljivo, da se upravičenci že pri rezervaciji letovanja pozanimajo o tem.

Pri BON21 dodatno predpisano, da ponudnik lahko določi najnižji možni znesek za koriščenje bona za posamezno opravljeno storitev

24. Ali ima FURS seznam ponudnikov, ki so se odločili za sprejemanje bonov?

Ne. Upravičenec se mora sam pozanimati pri konkretnem ponudniku.

25. Kje se lahko preveri, ali poslovni subjekt (PS) ustreza pogojem za ponudnika storitev, kjer se lahko unovčujejo boni?

 • Možno je le preverjanje upravičenosti za unovčevanje BON21. Za TB te funkcionalnosti ni.
 • Na odprtem delu portala eDavki.
  • V iskalnik v desnem zgornjem kotu se vpiše DŠ PS.
  • Odpre se okno "Pogosta vprašanja" à Ponudnik storitve za unovčitev bona za gostinstvo, turizem, šport in kulturo (BON21)
  • Kliknite na »Klik za podrobnosti«.

Kot predhodno že poudarjeno: Ponudnik ni dolžan sprejemati bonov. Upravičenec se mora sam pozanimati, ali ponudnik sprejema bone.

26. Kakšen je postopek unovčevanja bonov pri ponudnikih storitev?

 • Upravičenec mora ponudnika seznaniti, da bo koristil bon.
 • Upravičenec mora ponudniku predložiti obvezne dokumente (fotokopijo identifikacijskega dokumenta, prilogo(e) 1) in morebitne druge predpisane obrazce (prilogo(e) 2, prilogo(e) 3).
 • Ponudnik lahko bon vnaprej rezervira (praviloma v predvideni vrednosti še neopravljene storitve) in v nadaljevanju unovči. Faza rezervacije ni obvezna.
 • V informacijski sistem FURS (portal eDavki ali Portal za unovčevanje bonov ali v mobilno aplikacijo eDavki) ponudnik vnese predpisane podatke (EMŠO, ime, priimek, datum(e), znesek, številko računa (pri unovčitvi, pri rezervaciji ne)).

Poudarki:

 • Ponudnik mora biti pozoren pri vnosu podatkov. Če po vpisu EMŠO v naslednje polje vpiše priimek in ne imena, se sistem odzove s kritično napako. (pogost razlog za prošnjo za pomoč)
  • Kritična napaka (rdeča pasica) à ne dovoli nadaljevanja postopka
  • Opozorilo (oranžna pasica) à omogočeno nadaljevanje postopka
  • En račun se lahko plača z več boni različnih oseb.
  • Če bodo vse osebe koristile istovrstni bon (TB ali BON21) za opravljeno storitev, se v sistem v okviru enega postopka unovčevanja vnese vse osebe in pri posamezni osebi znesek. Na koncu se vnese številko računa.
  • Če bodo določene osebe plačale s TB, določene pa z BON21, bo potrebno izvesti postopek unovčevanja z ločenim vnosom podatkov za TB in za BON21. Pri obeh se lahko vnese ista številka računa.

27. Ali je mogoče turistični bon (TB) unovčiti pri koriščenju polpenziona ali drugega paketa, pri čemer pa se bon unovči le za nočitev z zajtrkom, ostalo pa upravičenec doplača?

Da, to je mogoče. Na računu je lahko naveden npr. polpenzion, pomembno je le, da se bon unovči le v višini vrednosti nočitve z zajtrkom, ostalo je potrebno poravnati z drugimi plačilnimi sredstvi. Ob tem pa je bistveno še, da je ponudnik storitve ob morebitnem nadzoru sposoben pojasniti vrednost nočitve z zajtrkom (obstaja cenik).

28. Ali lahko v primeru plačila storitve s področja turizma pride do sočasnega plačila s turističnim bonom (TB) in z BON21?

Da. Turistični bon (TB) se lahko unovči le za nastanitev in nastanitev z zajtrkom, za BON21 te omejitve ni. Pri tem je potrebno izpolnjevanje dvojnih obrazcev – za vsak bon posebej (npr. Prilogo 1 in Prilogo 1 – BON 21). V sistem FURS (portal eDavki, mobilna aplikacija eDavki, portal za unovčevanje bonov) bo potrebno pri unovčevanju bonov vnesti podatke ločeno za TB in za BON21. Kako bodo izdajali račune za opravljeno storitev, je stvar odločitve ponudnika. V sistem FURS se lahko vnese ista številka računa tako za TB kot za BON21. Naknadni nadzor bo izvajal TIRS.

29. Za kakšno storitev se turistični bon (TB) lahko unovči v kampu, kjer se ne zaračunava nastanitev oz. nastanitev z zajtrkom, temveč je struktura obračunavanja storitve nastanitve sestavljena iz ločenega prikaza stroškov nočitve/osebo, parcele in elektrike?

Bon se lahko unovči za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom. Sam zakon ne vsebuje posebne definicije "nastanitve", zato se v primeru nastanitve v kampih lahko izhaja iz analogije zaračunavanja stroškov namestitve v hotelskih sobah. Pri namestitvah v hotelu se gostu ne zaračunajo ločeno stroški za nočitev in storitev uporabe sobe ter elektrike. Vse to skupaj se šteje kot nočitev in gost v okviru plačila nočitve plača tudi sobo ter elektriko. Unovčenje bona v kampu je torej mogoče za stroške nočitve/osebo, parcele, elektrike in vode. Stroške ostalih storitev in turistično takso je potrebno poravnati z drugimi plačilnimi sredstvi. Enako velja tudi v primeru pavšala. Bon se lahko unovči le za prej navedene storitve znotraj pavšala, ob tem pa je bistveno še, da je ponudnik storitve ob morebitnem nadzoru sposoben pojasniti vrednost teh storitev (obstaja cenik).

29.a Kako se v kampih unovči turistični bon (TB) za plačilo pavšala?

Pavšal je lahko predmet unovčitve bonov, vendar mora ponudnik zagotoviti dejanske podatke o vsakokratni nastanitvi (datum prihoda in datum predvidenega odhoda, sorazmeren delež pavšala kot vrednost bona, podatke o računu – en račun je mogoče vnesti več krat). V primeru plačila nastanitve s turističnim bonom mora ponudnik gostu izdati davčno potrjen račun, saj se plačilo s turističnim bonom za namene davčnega potrjevanja računov šteje za plačilo z gotovino. Pri tem ni pomembno, če je le del računa plačan s turističnim bonom, drug del pa npr. neposredno z nakazilom na TRR. Če je bil pavšal prvotno že plačan na transakcijski račun in račun ni bil predmet davčnega potrjevanja, bo treba ob plačilu s turističnim bonom naknadno izvesti postopek potrditve takega računa. Zavezanec bo moral podatke o računu posredovati davčnemu organu v desetih delovnih dneh od dneva plačila računa. V tem primeru kupcu ne bo potrebno izdati še enega računa, na katerem bi bila EOR oznaka.

30. Kako se bon unovči oziroma izplača?

Upravičenec je ob prijavi oziroma pred koriščenjem storitve dolžan seznaniti ponudnika storitev, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Upravičenec pri ponudniku storitev bon unovči tako, da ponudnik storitve vnese podatke o upravičencu in znesek unovčenega bona v sistem eDavki, upravičenec pa potrdi koriščenje bona s podpisom predpisanega obrazca Potrditev unovčitve bona(Priloga 1, Priloga 1 – BON21) ter predložitvijo kopije identifikacijskega dokumenta. Obrazec za pisno potrditev unovčitve bona prejme upravičenec pri ponudniku storitev ali si ga natisne doma. Če skupaj letuje več oseb (npr. družina), vsi člani pisno potrdijo koriščenje bona na enem obrazcu.

Bon bo unovčen na dan odhoda, oziroma na dan, ko bo ponudnik storitve za opravljeno storitev izdal račun. V primeru BON21 se za datum opravljene storitve šteje datum izdaje računa. Račun se izda za celotno vrednost storitve, pri čemer upravičenec za del, ki se lahko plača z bonom, unovči bon, preostanek pa doplača z drugimi plačilnimi sredstvi.

Potrditev unovčitve bona s strani upravičenca je podlaga za izplačilo vrednosti unovčenega bona, ki ga FURS izplača ponudniku storitve.

Vse dokumente, ki so podlaga za unovčenje bona (obvezna priloga(e) 1 in fotokopija identifikacijskega dokumenta; opcijska priloga(e) 2 in/ali 3), skupaj z izdanim računom za opravljeno storitev hrani ponudnik storitev do preteka predpisanega roka dveh let.

FURS izplača ponudniku storitve sredstva v višini unovčenih bonov na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register, v naslednjih rokih:

- za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, se izplačilo izvrši do zadnjega dne v mesecu,
- za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, se izplačilo izvrši do 15. dne v naslednjem mesecu.
- Izpolnjen mora biti tudi pogoj, da je storitev opravljena do presečnih datumov(15. oz. 30./31.). Primer za TB: Če je bila unovčitev bona izvedena 12. 8. za storitev, ki se je zaključila (gost je odšel) 17. 8. – ponudnik bo izplačilo dobil do 15. dne v naslednjem mesecu (in ne do zadnjega dne v mesecu).

Poudarek:

 • Če ima ponudnik več računov, se v sistemu FURS po določeni logiki označi račun, na katerega se nakazujejo sredstva iz unovčenih bonov.
 • Če ponudnik želi prejemati sredstva na drug račun, prošnjo naslovi na bon.info@gov.si; ročna sprememba s strani GFU.

30.a Ali lahko ponudnik storitve sam unovči bon, ki ga je prej na željo upravičenca do bona rezerviral, upravičenec pa je rezervacijo tik pred zdajci odpovedal?

Ne, ponudnik storitve ne sme sam unovčiti bona. Pogoj za unovčitev bona je opravljana storitev ter s strani upravičenca izpolnjen obrazec Potrditev unovčitve bona (Priloga 1, Priloga 1 – BON 21).

V primeru odpovedi rezervacije mora ponudnik storitve stornirati rezervacijo bona.

V nasprotnem primeru lahko sledi prijava na Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS).

30.b Kaj mora storiti ponudnik, ki je unovčil bon še preden je bila že plačana storitev dokončno opravljena, upravičenec pa je potem predčasno odšel?

Če je že bila izvedena unovčitev bona za storitev v višji vrednosti, kot je bila dejansko opravljena, je ponudnik dolžan narediti stornacijo (sam*/GFU) in bon unovčiti v vrednosti dejansko opravljene storitve.

V nasprotnem primeru lahko sledi prijava na TIRS.

(*vloženi EDP dokument odpre in klikne na "Storniraj", nato vloži nov obrazec TB unovčitev)

31. Ali mi ponudnik storitve lahko za plačilo z bonom zaračuna višjo ceno storitve?

V primeru plačila storitve z bonom ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. V nasprotnem primeru se ponudnik storitve kaznuje za prekršek. Nadzorni organ, kamor lahko podate prijavo, je TIRS.

32. Eden od staršev rezervira nastanitev za celo družino, ki bo plačana z boni vseh družinskih članov (staršev in otrok). Ali je treba račun izdati vsakemu članu družine posebej?

Ne, ponudnik storitev izda le en (skupni) račun naročniku storitve (staršu).

33. Ali je treba na računu za opravljeno storitev navesti tudi način plačila z boni?

Ne, po DDV zakonodaji način plačila ni določen kot obvezen podatek na računu in ga ni treba navesti, lahko pa se ga navede.

34. Ali se plačilo računa z bonom šteje za plačilo z gotovino in ga je treba davčno potrditi preko davčne blagajne?

Da, za namene davčnega potrjevanja računov gre v primeru plačila z bonom za plačilo z gotovino (je način plačila, ki ni neposredno nakazilo na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev), zato je tak račun predmet davčnega potrjevanja računov po Zakonu o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR. Pri tem ni pomembno, če je le del računa plačan z bonom, drug del pa npr. neposredno z nakazilom na TRR. Seveda pa mora ponudnik storitev v svojem knjigovodstvu ustrezno evidentirati unovčene bone, za katere bo prejel povračilo sredstev od FURS.  

Za davčne zavezance je za izdajo davčno potrjenih računov brezplačno na voljo tudi aplikacija MiniBlagajna. Lahko pa se izda račun iz vezane knjige računov, vendar je treba v takem primeru podatke iz tako izdanega računa posredovati v davčno potrjevanje (v aplikaciji MiniBlagajna) najpozneje do 10-tega v mesecu, ki sledi mesecu, ko je račun izdan. Pred začetkom izdajanja računov mora zavezanec vezano knjigo računov potrditi preko sistema eDavki (obrazec NF-VKRPotrdilo).

35. Kako se vpiše številka računa v sistem eDavki v postopku unovčevanja bona?

V programski maski eDavkov v delu programa za unovčevanje bonov, so vnosna polja za vnos podatkov o izdanem računu narejena po logiki strukture davčno potrjenih računov:

1. polje je oznaka poslovnega prostora

2. polje je oznaka elektronske naprave

3. polje je številka računa

Na izdanem davčno potrjenem računu je izpisana tridelna številka računa.

Primer številke računa: TRGOVINA1-BLAG1-115:

V prvo polje vpišete TRGOVINA1, v drugo BLAG1, v tretje 115.

V primeru, da se račun izda iz vezane knjige računov (VKR), se v prvi dve polji (oznaka poslovnega prostora, oznaka elektronske naprave) vpiše 0, v zadnje polje pa zaporedno številko iz VKR brez vodilnih ničel in posebnih znakov.

36. Koliko časa mora ponudnik hraniti dokumente?

Ponudnik je dolžan hraniti dokumente, ki so pogoj za unovčitev bona (fotokopije id. dokumentov, izjave, račun), dve leti od dneva unovčitve bona.

37. Kaj če se je ponudnik pri vnosu podatkov v sistem za rezervacijo/unovčevanje bonov zmotil?

 • Dokler proces unovčevanja ni zaključen, se lahko izvajajo večkratni popravki podatkov s strani ponudnika.
 • Po unovčitvi bona se lahko naredi le stornacija:
  • s strani ponudnika le do presečnega datuma (15. v mesecu oz. 30./31. v mesecu, ko se zajemajo podatki v sistemu)
  • po presečnih datumih lahko le s strani FURS:
   • Postopek: Ponudnik pošlje e-pošto na bon.info@gov.si s prošnjo za stornacijo; navede EDP številko dokumenta, ki naj se stornira, in kontaktno telefonsko številko.
   • Če so bila sredstva iz unovčenih bonov ponudniku že nakazana, se v naslednji tranši izplačila unovčenih bonov sredstva po avtomatizmu pobotajo.

38. Kakšne so omejitve za ponudnike?

 • Ponudnik ob plačilu opravljene storitve z bonom ne sme zaračunati višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.
 • Pri BON21 je dodatno predpisano, da niso dovoljene posebne, ločene ponudbe paketov z boni; boni se morajo obravnavati kot plačilno sredstvo za storitve po običajnem ceniku ponudnika in za pakete, ki so na voljo vsem strankam.
 • Kršitve: prijava na TIRS

39. Kje lahko izvem, ali se določena storitev/artikel lahko plača z boni?

Ali se določena storitev/artikel lahko plača z BON21, je odvisno od tega, v katero šifro po Standardni kvalifikaciji dejavnosti se uvršča (gl. odgovor na 22. vprašanje Kdo je ponudnik storitev, pri katerem se lahko unovči BON21?).

V katero šifro se uvršča določena storitev/artikel, se lahko preveri na spletu:

 Iskalnik po SKD in CPA (SURS)

 Dejavnosti SKD (SPOT)

V primeru, da se preko teh iskalnikov ne najde ustreznega odgovora, je za ustrezno tolmačenje Standardne kvalifikacije dejavnosti (SKD) pristojen Statistični urad RS (SURS), ki ima na svoji spletni strani objavljen tudi obširni dokument Standardna klasifikacija dejavnosti 2008.

SURS je torej pristojen za pojasnila, v katero šifro sodi določena konkretna storitev, ne pa tudi za pojasnila, ali je za določeno storitev dopustno unovčiti bon.

40. Ali je digitalno podpisan dokument ustrezen, ali morajo biti listine lastnoročno podpisane?

Lastnoročno podpisan dokument in dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom, sta enakovredna. Dokumenti za unovčevanje bonov so lahko podpisani lastnoročno ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

41. Ponudnik storitve je od upravičenca prejel skenirane listine po e-pošti. Ali so take listine ustrezne?

V primeru, da ponudnik storitve od upravičenca prejme listine v skenirani obliki po e-pošti, je stvar poslovne odločitve ponudnika, ali bo take listine uporabil kot primerne za postopek unovčitve bona(ov). V primeru dvoma lahko zahteva, da se oseba, ki želi pri njem unovčiti bon, identificira z osebnim dokumentom.

Za ponudnika je priporočljivo, da identifikacijo oseb, katerih boni naj bi se unovčili, izvede z vpogledom v originalne identifikacijske dokumente.

Zakon, ki uvaja BON21, namreč predpisuje odgovornost ponudnika storitve za povrnitev škode upravičencu v primeru s pravnomočnim aktom Tržnega inšpektorata RS ugotovljene neupravičene uporabe bonov s strani ponudnika storitve ali tretje osebe.

43. Zakon, ki je uvedel BON21 (ZIUPGT) določa, da niso dovoljene posebne, ločene ponudbe paketov z boni, temveč se morajo boni obravnavati kot plačilno sredstev za storitve po običajnem ceniku ponudnika storitev. Kaj ta omejitev pri paketnih ponudbah pomeni?

Omejitev se nanaša na to, da ni dovoljeno oblikovati posebnih ločenih paketov, ki bi jih bilo mogoče koristiti zgolj z boni (paket mora biti na voljo vsem po isti ceni; paket je na rednem ceniku ponudnika).

44. Ali je npr. dovoljena kombinacija 3 dni nočitev s polpenzionom + športno doživetje + kulturno doživetje?

Da, BON21 se lahko uporabi za plačilo takega paketa storitev, pri čemer mora ponudnik upoštevati, da mora imeti ustrezne registrirane SKD dejavnosti.

45. Ali se lanskoletni boni (TB) še naprej lahko koristijo le za nastanitve ali nastanitve z zajtrkom? Se lahko TB in BON21 kombinirata oz. koristita sočasno?

Da. TB se lahko uporabi le za nastanitev ali nastanitev z zajtrkom. Za plačilo opravljene storitve, ki je širša od nastanitve/nastanitve z zajtrkom je možna kombinacija TB in BON21.

47. Ali lahko z BON21 plačam šolske potrebščine?

V zakonsko določeno dejavnost 47.610 (Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami), v okviru katere lahko ponudniki storitev unovčujejo BON21, po tolmačenju pristojnega Statističnega urada RS, sodi prodaja učbenikov in delovnih zvezkov. Ostale potrebščine (npr. svinčniki, radirke, peresnice) sodijo v drugo SKD dejavnost, ki je zakon ne predpisuje kot dejavnost, v okviru katere je možno unovčevanje BON21.

48. Kje so objavljeni obrazci? Na spletni strani jih ni.

Obrazci so objavljeni na spletni strani.

Če obrazcev ne vidite, je to verjetno povezano z uporabo brskalnika Internet Explorer (IE). Predlagamo uporabo drugega brskalnika (npr. Edge)

49. Ali se turistična taksa in druge takse (npr. promocijska taksa) ter prijavnina lahko plačajo z boni?

Pri turističnem bonu (TB) je predpisano, da se lahko unovči le za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom. Stroške ostalih storitev (npr. večerja, garaža…) in turistično takso je potrebno poravnati z drugimi plačilnimi sredstvi. Pri tem ni potrebno ločeno izdajanje računov, vse storitve so lahko zaračunane na enem računu.

Pri BON21 tako ozko predpisane uporabe ni. Zato se z BON21 lahko plačajo takse, prijavnine.

50. Ali se dodatne hotelske storitve (parkirišče, končno čiščenje apartmaja, doplačilo za hišnega ljubljenčka…) lahko plačajo z boni?

S TB ne, z BON21 lahko, če to sodi v sklop celotne opravljene storitve.

51. Ali lahko z BON21 plačam darilni bon?

Z BON21 se ne more plačati darilnega bona, saj bi to pomenilo, da bi lahko prišlo do prenosa bona na neupravičeno osebo. Prenos bona BON21 je med upravičenimi osebami možen preko ustreznega obrazca/izjave (Priloga 3 – BON21).

52. Ali lahko z BON21 kupim bon kot dobroimetje?

Bon kot dobroimetje na ime upravičenca do bona ter z zapisom storitve, za katero bo dobroimetje unovčeno, ter ob pogoju, da bo storitev opravljena v Republiki Sloveniji, se lahko plača z BON21. Pri čemer bo moral ponudnik ob morebitnem nadzoru pristojnega organa iz svoje dokumentacije predložiti ustrezne podatke.

53. Ali lahko poslovna enota (PE), ki izpolnjuje pogoj ustrezne glavne dejavnosti za ponudnika storitev za unovčevanje BON21, unovčuje BON 21, čeprav matično podjetje tega pogoja ne izpolnjuje?

Ne. PE nima statusa poslovnega subjekta; je le del matičnega podjetja.

Zato se pri pogoju glavne dejavnosti (ki je nov pogoj, predpisan za BON 21) upošteva glavna dejavnost matičnega podjetja (matere).

Enako velja za podružnice.

53a. Kako pa je z unovčevanjem turističnega bona (TB) v zgornjem primeru?

Pri TB (ki se lahko unovčuje le za storitev nastanitve ali nastanitve z zajtrkom) ni pogoja glavne dejavnosti (predpisane le določene dejavnosti iz področja 55), poleg tega se upošteva tudi vpisanost v Register nastanitvenih obratov (RNO).

V primeru, da je PE vpisana v RNO, se lahko TB unovčuje pri PE, četudi matična firma nima ustrezne glavne dejavnosti.

54. Ali lahko z bonom plačam masažo?

Za samostojno izvedeno storitev masaže, ni možno plačilo z BON21. Storitev masaže ne sodi med dejavnosti SKD, za katero je predpisana možnost z bonom.

V kolikor pa je ta storitev izvedena v paketu z drugimi storitvami (pri čemer mora ponudnik upoštevati, da mora imeti ustrezne registrirane dejavnosti), je za plačilo takega paketa možno uporabiti BON21.

Pri tem je potrebno opozoriti na zakonsko določbo, da ni dovoljeno oblikovati posebnih ločenih paketov, ki bi jih bilo mogoče koristiti zgolj z boni (paket mora biti na voljo vsem po isti ceni; paket je na rednem ceniku ponudnika).

55. Ali se lahko BON21 unovči za nakup letne karte za živalski vrt; za plačilo storitve dramskega igralca, ki bo izvedena v letu 2022; za celoletno vstopnico za fitnes?

BON21 se bo lahko unovčeval le pri poslovnih subjektih, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano eno izmed zakonsko predpisanih SKD dejavnosti. Le v tem primeru bodo prišli v nabor ponudnikov storitev. Bon sme ponudnik storitev unovčiti le za plačilo tiste opravljene storitve, ki sodi pod zakonsko predpisane SKD dejavnosti, ne pa tudi za morebitne ostale, ki jih ima ponudnik opredeljene v ustanovitvenem aktu.

Ob tem pa velja, da je ukrep, predpisan v interventnem zakonu ZIUPGT, časovno omejen, in sicer traja od 16.7.2021 do 31.12.2021. Iz navedenega razloga je tudi omejeno koriščenje storitve, kar pomeni do konca leta 2021 in ne v letu 2022. V letu 2022 bo možno samo v primeru, da bo vlada do konca leta 2021 sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa za šest mesece.

V primeru nakupa posamičnih storitev (npr. 10 vstopnic, 10 smučarskih kart, vstopnica za predstavo gledališkega igralca ipd.) jih je torej potrebno porabiti do 31. 12. 2021, če ukrep ne bo podaljšan.

Izjema pa velja za letne karte, abonmaje ipd. (npr. letna karta za živalski vrt, abonma za gledališče, letna smučarska karta), kjer po naravi stvari tega ne moreš porabiti do konca leta, ker je vezano na celo sezono (npr. gledališki abonma traja od septembra do septembra).

56. Prodaja vstopnic/kart preko posrednikov, ki jih prodajajo v imenu in za račun drugega poslovnega subjekta na osnovi posredniške pogodbe (npr. Eventim)

BON21 se bo lahko unovčeval le pri poslovnih subjektih, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano eno izmed zakonsko predpisanih SKD dejavnosti. Le v tem primeru bodo prišli v nabor ponudnikov storitev. Bon sme ponudnik storitev unovčiti le za plačilo tiste opravljene storitve, ki sodi pod zakonsko predpisane SKD dejavnosti, ne pa tudi za morebitne ostale, ki jih ima ponudnik opredeljene v ustanovitvenem aktu.

Posrednik, ki izpolnjuje pogoj za ponudnika storitev, lahko unovčuje BON21; torej se za nakup vstopnic/kart preko takega posrednika lahko unovči BON21.

57. Zavarovanje oz. varstvo osebnih podatkov

Vse osebne podatke, ki jih ponudnik storitve prejme s strani upravičenca, mora tudi primerno zavarovati, tako glede dostopanja zaposlenih, kot pri nadaljnji obdelavi in hranjenju v svojem sistemu, pri posredovanju tretjim osebam, ipd. Glede zavarovanja osebnih podatkov so vam lahko v pomoč smernice IP glede zavarovanja osebnih podatkov.

58. Kopiranja osebnih izkaznic in potnih listov pri unovčevanju TB in BON21

ZIUPGT in ZIUOOPE določata, da ponudnik storitve mora hraniti predložene pisne potrditve upravičenca, kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista in vse izjave, ki so opredeljene v uredbi. Zakona ne govorita o vrsti kopije, s katero mora razpolagati ponudnik, zato je posledično mogoče šteti, da to vključuje tudi elektronsko kopijo. Kar pomeni, da bi na podlagi ZIUPGT načeloma lahko bilo dopustno fotografiranje osebnega dokumenta upravičenca za namen izdelave fizične kopije, vendar pod pogojem ustreznega strogega zavarovanja osebnih podatkov in pod pogojem takojšnjega uničenja elektronske kopije. Ob tem pa Informacijski pooblaščenec posebej poudarja, da se mora ponudnik v primeru, da se odloči za takšen način izvajanja zakonske zahteve po predložitvi kopije osebnega dokumenta zavedati, da takšen način obenem predstavlja hudo tveganje za zlorabe, ki jih z izvajanjem takšne obdelave osebnih podatkov prevzema nase. Več o ureditvi fotokopiranja osebnih izkaznic in potnih listov lahko preberete na spletni strani ip-rs.si. Torej zajem v elektronski obliki kot tak ni prepovedan, vendar je ob tem treba upoštevati, da tako Zakon o osebni izkaznici (4. člen ZOIzk-1) kot tudi Zakon o potnih listinah (4.a člen ZPLD-1) prepovedujeta hrambo teh dokumentov v elektronski obliki, zato je treba po fotografiranju takšnega dokumenta, v najkrajšem možnem času poskrbeti, da se takšna elektronska kopija natisne, ustrezno označi in shrani (skladno z ZOIzk-1 in ZPLD-1), elektronska kopija pa nemudoma izbriše oziroma uniči.

59. Ali je dopustno hraniti kopije osebnih izkaznic in potnih listov v elektronski obliki?

Ne. Zakon o osebni izkaznici (4. člen ZOIzk-1) in Zakon o potnih listinah (4.a člen ZPLD-1) prepovedujeta hrambo teh dokumentov v elektronski obliki.

_________________
Spremenjeno v dokumentu:

- Dodana vprašanja: 57. 58. in 59. z dne, 26. 8. 2021


Vir: FURS, 21. 7. 2021

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.