c S
Novosti glede povračil stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju 14.07.2021 V Uradnem listu RS, št. 88/2021, so bili dne, 3. 6. 2021 objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev kot posledica Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.

In sicer so bili objavljeni naslednji aneksi:

  1. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
  2. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
  3. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost,
  4. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji,
  5. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
  6. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
  7. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

V nadaljevanju bomo podrobneje obravnavali spremembe na področju povračila stroškov prevoza na delo in z dela, kjer se poraja tudi največ vprašanj oz. dilem.

Ministrstvo, pristojno za javno upravo (v nadaljevanju MJU) je do trenutka priprave tega članka (9.7.2021) izdalo že tri pojasnila v zvezi s spremembami, ki jih tu zgoraj navedeni aneksi prinašajo, in sicer:

-   Pojasnilo št. 0100-299/2021/1 z dne 4. 6. 2021, kjer so obravnavane vse spremembe v aneksih,
­-   Pojasnilo št. 0100-299/2021/5 z dne 21.6.2021 in
­-   Pojasnilo št. 0100-299/2021/8z dne 30.6.2021, kjer so še posebej podrobneje obravnavane podrobnosti oz. dileme v zvezi s tematiko v tem članku.

MJU pri pojasnilih opozarja, da so za razlago kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev pristojni odbori za razlago kolektivnih pogodb in so mnenja MJU lahko zgolj  v pomoč strokovni službi in delodajalcu, ki odloča o pravicah javnih uslužbencev (v nadaljevanju JU).

V nadaljevanju bodo citirana določila tu zgoraj navedenih aneksov pisana v narekovajih in v poševnem tisku. Pri določilih, kjer se pojavlja največ vprašanj oz. dilem so podana tudi dodatna pojasnila.


Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

»(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova, s katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, do naslova, kjer javni uslužbenec opravlja delo, po najkrajši varni poti, če ta razdalja, upoštevaje tudi pešpoti, znaša več kot 2 kilometra.«

Navedeno pomeni, da se JU povrne stroške prevoza na delo in z dela s tistega naslova iz katerega se dejansko vozi, v kolikor se vozi iz obeh bivališč, delodajalcu mesečno poroča o dejanskih vožnjah v obliki poročila o vožnjah.

»(2) Za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela iz prejšnjega stavka se javnemu uslužbencu povrne glede na število prihodov na delo in odhodov z dela.«

JU je, nasprotno kot je bilo v veljavi doslej, primarno upravičen do stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine  (torej ne več primarno v obliki stroškov javnega prevoza).

JU, ki bi mu za polno mesečno prisotnost na delu pripadalo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine v znesku manj kot 30 EUR, je po novem upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v znesku 30 EUR, manj JU ne more prejeti (za polno mesečno prisotnost glede na število dni v mesecu).

Delodajalec mora tako na mesečni ravni ugotavljati, ali JU pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ali povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 30 EUR, če je to za javnega uslužbenca ugodneje.

Če JU ni prisoten na delu cel mesec, se mu povrne povračilo stroškov prevoza na delo in z dela zgolj za tiste dni, ko je bil prisoten na delu in sicer:

a)    Če je JU na mesečni ravni upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine (ker ta znaša več kot 30 EUR), potem v primeru, ko ni prisoten na delu celoten mesec, prejme povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine le za tiste dni, ko je prisoten na delu (če je prisoten na delu 10 dni prejme povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine za teh 10 dni), npr.:

-  za 21 dni polne prisotnosti v juniju 2021 na delu bo JU prejel znesek po naslednji formuli: št. km v eno smer * 2 * 21 dni * cena 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni km razdalje,

­-  za 10 dni prisotnosti na delu bo JU prejel znesek po naslednji formuli: št. km v eno smer * 2 * 10 dni * cena 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni km razdalje.

b)    Če je bilo na mesečni ravni ugotovljeno, da je za JU ugodnejše povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 30 EUR, potem mu v primeru, ko ni prisoten na delu celoten mesec, pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela glede na število prihodov na delo in z dela, npr.:

­-  za 21 dni polne prisotnosti v juniju 2021 na delu bo JU prejel znesek 30 EUR,

-  če je JU prisoten na delu 10 dni v juniju 2021, se mu povračilo stroškov prevoza na delo glede na predlog MJU povrne po naslednji formuli: 30 EUR / 21 dni * 10, kar znaša 14,29 EUR.

c)    Če delavec dela v neenakomernem delovnem času se polna mesečna prisotnost za potrebe obračuna prevoza na delo, šteje takrat, ko delavec pride na delo vsakič, ko je po delovnem koledarju razporejen na delo in ni odsoten zaradi koriščenja dopusta ali bolezni. Tako je polna mesečna prisotnost pri teh javnih uslužbencih lahko 17 dni ali pa tudi 23, 24 ali celo več dni za posamezni mesec. Polna mesečna prisotnost na delu v smislu povrnitve stroškov prevoza na delo in z dela torej pomeni število prihodov na delo v posameznem mesecu brez morebitnih odsotnosti z dela. Na primer če bi delavec za polno prisotnost moral priti na delo 17-krat, koristil pa bi 3 dni dopusta in zato prišel v službo le 14-krat, se znesek za prevoz na delo izračuna tako, da se 30 EUR deli z 17 (polna prisotnost), to pa množi s 14 dejanskimi prevozi na delo.

Kako izračunavati v aneksih določene t. i. polne kilometre? MJU predlaga naslednji, običajno za delavca ugodnejši izračun, in sicer:

­-  Če je JU od kraja, od koder se vozi na delo, do kraja opravljanja dela oddaljen 3,2 km in je prisoten na delu celoten mesec junij, pomeni, da se razdalja izračuna po naslednji formuli: 3,2 km v eno smer * 2  * 21 (število delovnih dni v mesecu juniju), kar znaša 134,4 km. Ker se upoštevajo le polni kilometri, izračunan znesek zaokrožimo na 134 km.

­-  Če JU ni prisoten na delu celoten mesec, se razdalja za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela izračuna le za tiste dni, ko je prisoten na delu, torej, če je prisoten na delu 10 dni, njegova razdalje od kraja, od koder se vozi na delo, do kraja opravljanja dela pa znaša 3,2 km, pomeni, da se razdalja izračuna po naslednji formuli: 3,2 km v eno smer * 2  * 10 (število delovnih dni v mesecu juniju), kar znaša 64 km.

»(3) Za obračun kilometrine za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišjo ceno bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji, za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Ceno iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.«

»(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se javnemu uslužbencu, ki delodajalcu predloži potrdilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v višini cene imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet.«

Navedeno pomeni izjemo od primarnega povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine. JU, ki delodajalcu predloži potrdilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, se stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v višini cene imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet. Predložitev neimenske mesečne vozovnice ni ustrezno oz. je delodajalec ne sme upoštevati. S tem se spodbuja raba javnega prevoza, še posebej, ker se po novem JU, ob predložitvi potrdila o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, povrne celoten znesek nakupa te vozovnice, ne glede na število prisotnosti na delu (torej tudi, če bi bil npr. JU prisoten le 10 dni na delovnem mestu ali manj).

Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS št. 88/21) kombinacije kilometrine in javnega prevoza ne določajo. Tako ni mogoče obračunavati in povrniti stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine do javnega prevoza, nato pa kilometrino.

»(5) Razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela in za povračilo kilometrine se določijo na podlagi daljinomera »Google Zemljevidi«.«

Pri  ugotavljanju razdalje za povračilo kilometrine se upošteva varna pot. Definicija varne poti je navedena tu spodaj v naslednjem citatu v narekovajih.

»(6) Varna pot je tista pot, ki je urejena, redno vzdrževana in prevozna skozi vse leto. Med varne poti praviloma ne spadajo gozdne ceste, vinske ceste, makadamske ceste, poti, ki vodijo čez travnike in njive, pešpoti, neprevozne in druge neprimerne poti, ki so kot take določene v skladu s kriteriji pristojnega organa oziroma so kot takšne nedvoumno izkazane s strani delavca. Pri izračunu se ne upošteva poti, ki vodijo preko drugih držav, razen kadar gre za prevoz na delovno mesto v tujino, ali če javni uslužbenec to sam zahteva. Kadar ima javni uslužbenec možnost prevoza po avtocesti, lahko za izračun najkrajše varne poti v digitalnem merilniku razdalje »Google Zemljevidi« označi prevoz po avtocesti.«

Navedeno pomeni, da se primarno upošteva najkrajša, varna pot, podredno, če najkrajša pot ni varna, tudi daljša pot, ki je varna.

Glede pešpoti, ki jo poda daljinomer »Google Zemljevidi« za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, pojasnjujemo, da se le-ta šteje kot možna in varna, razen če javni uslužbenec z ustreznimi dokazili dokaže drugače.

Pri tem bi opozorili tudi, da v primeru izračunane razdalje na delo in z dela po avtocesti, kot najkrajše varne poti, nakup vinjete nikakor ni pogoj, za povračilo stroškov kilometrine po avtocesti.

Predlagamo, da zaradi lažjega preverjanja izjav za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela in v izogib različnim podatkom o številu kilometrov javni uslužbenci k svoji izjavi za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, ob podaji le-te, priložijo tudi izsek daljinomera »Google Zemljevidi« oz. »google.maps«, na podlagi katerega so ugotavljali razdaljo od naslova bivališča oziroma od naslova, s katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, če je ta bližji delovnemu mestu, do naslova, kjer javni uslužbenec opravlja delo, ki so jo navedli v svoji izjavi za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. Pri tem naj predložijo tako izsek daljinomera »Google Zemljevidi« za razdaljo od naslova bivališča oziroma od naslova, s katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, do naslova, kjer javni uslužbenec opravlja delo, ki upošteva avtocesto, kakor izsek daljinomera »Google Zemljevidi« za isto razdalje od naslova bivališča oziroma od naslova, s katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, do naslova, kjer javni uslužbenec opravlja delo, kjer pa javni uslužbenci označijo »Izogni se avtoceste«. Na ta način bo delodajalec na podlagi predloženih izsekov daljinomera »Google Zemljevidi« lažje in hitreje preveril, katera pot oz. razdalja od naslova bivališča oziroma od naslova, s katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, do naslova, kjer javni uslužbenec opravlja delo, je najkrajša varna pot. Hkrati pa bodo na ta način v konkretnem primeru upoštevani isti podatki daljinomera »Google Zemljevidi«.

»(7) Ne glede na določbo drugega in četrtega odstavka tega člena mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več, kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.«

»(8) Če mora javni uslužbenec zaradi potreb delovnega procesa, izrednega dogodka oziroma zaradi dela zunaj redno predvidenega razporeda priti na delo večkrat, kot je število delovnih dni, se mu za te prihode in odhode povrne stroške prevoza, ne glede na omejitev višine povračila stroškov prevoza na delo in z dela iz prejšnjega odstavka.«

Navedeno pomeni, da JU lahko prejme povračilo za vsakokratni prihod na delo (tudi npr. ob nedeljah ali praznikih). V tem primeru se število prihodov poveča tako, da se šteje vsak prihod na delo, ki se nato pomnoži krat 2, kar pomeni v primeru pavšala 30 evrov:

30 evrov / polna mesečna delovna obveza (prisotnost) posameznega javnega uslužbenca x število prihodov

V primeru, ko je kilometrina višja od 30 evrov, pa to pomeni naslednje:

Kilometrina / polna mesečna delovna obveza (prisotnost) posameznega javnega uslužbenca x število prihodov

»(9) Če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz, oziroma če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in z dela, javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne pripada.«

»(10) Če javni uslužbenec opravlja delo v več krajih, se mu za razdaljo med temi kraji prizna kilometrino v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.«

Ob tem pojasnjujemo razliko med opravljanjem dela v več krajih in službeno potjo:

Če imajo javni uslužbenci v svojih pogodbah o zaposlitvi zapisano, da delo opravljajo na sedežu oziroma v drugih prostorih delodajalca ter na krajih, kjer delodajalec opravlja svojo dejavnost, potem se opravljanje dela na sedežu, drugih prostorih delodajalca in na krajih, kjer delodajalec opravlja svojo dejavnost, ne šteje za službeno pot. Za službeno pot oziroma potovanje se namreč šteje potovanje, na katero je napoten javni uslužbenec s potnim nalogom, da opravi določeno nalogo izven kraja, v katerem v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo.

Glede na navedeno, so javni uslužbenci, kadar pridejo v službo (od doma) ne na sedež delodajalca, ampak v drugih prostor delodajalca ali na kraje, kjer delodajalec opravlja svojo dejavnost, upravičeni do povračila stroškov prevoza na delo in z dela tudi do naslova drugih prostorov delodajalca ali krajev, kjer delodajalec opravlja svojo dejavnost. V izjavi, ki jo bodo javni uslužbenci priložili po sprejetju aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnostim in poklicev (Uradni list RS št. 88/21), naj bodo zato navedeni tudi naslov drugih prostorov delodajalca ali krajev, kjer delodajalec opravlja svojo dejavnost, v katerih javni uslužbenci v skladu s pogodbo o zaposlitvi in navodili delodajalca opravljajo delo.

Glede na to, da se pot, ki jo javni uslužbenci opravijo do drugih prostorov delodajalca ali do krajev, kjer delodajalec opravlja svojo dejavnost, ne šteje za službeno pot, so tako vsi javni uslužbenci, ki delo opravljajo na več lokacijah delodajalca (npr. na različnih enotah delodajalca po Sloveniji, na podružničnih šolah itd.) in imajo vse kraje enot, podružničnih šol itd. navedene kot kraj opravljanja dela v pogodbi o zaposlitvi, upravičeni do povračila kilometrine v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

Davčna obravnava kilometrine

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18 in 104/2021) – v nadaljevanju davčna uredba, ki velja od 2.7.2021 dalje, določa, da se povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,13 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Znesek iz prejšnjega stavka se usklajuje enkrat letno s koeficientom rasti cen goriv in maziv za osebna vozila za mesec oktober tekočega leta v primerjavi z mesecem oktobrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je sprememba rasti cen pozitivna, ki ga minister, pristojen za finance, določi in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje v decembru tekočega leta za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za naslednje leto.

Sprememba davčne uredbe se za podpisnike Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS. Št. 88/21) začne uporabljati za mesec junij 2021, za vse ostale delodajalce pa za avgust 2021.


Avtor: mag. Hermina Krajnc
Preizkušena državna notranja revizorka


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.