c S

Z novelo ZIPRS2122-A tudi spremembe pri akontaciji davka in določanju zavarovalne osnove

12.05.2021

Z novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A) so bili poleg zamika roka predložitve letnega poročila in davčnega obračuna sprejeti tudi spremenjeni roki in postopki priglasitve ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki, poenostavitev priglasitve spremembe akontacije davka ter določen rok ugotavljanja zavarovalne osnove za leto 2021.

Državni zbor Republike Slovenije je na 67. izredni seji 26. 3. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A, EPA 1736-VIII). Ker pa je bila na novelo vložena pobuda za razpis zakonodajnega referenduma v zvezi z eno izmed vsebin novele, jo je Državni zbor RS obravnaval in dne 13.4.2021 s Sklepom o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A, EPA 1736-VIII), zavrnil. Ne glede na to, da novela ni bila objavljena v Uradnem listu RS, sta tako Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) kot tudi Finančna uprava RS (FURS) zavezance obvestila, da so aplikacije za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov odprte do 30. aprila 2021. Glede na to, da je Državni zbor RS pobudo za referendum zavrnil, pa lahko vsak čas pričakujemo tudi objavo v Uradnem listu RS.

ZIPRS2122-A v 6. členu določa, da morajo tisti zavezanci, ki predložijo letna poročila na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence, in jim rok za predložitev poročil za preteklo leto poteče pred 30. aprilom 2021, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, v letu 2021 letna poročila predložiti najpozneje do 30. aprila 2021.

Prav tako pa 3. odstavek novega 7. člena ZIPRS2122 določa, da mora davčni zavezanec, kateremu se poslovno leto razlikuje od koledarskega leta, predložiti davčni obračun v 30 dneh od roka, ki ga določa 1. odstavek 358. člena Zakona o davčnem obračunu (ZDavP-2).

Pri tem velja izpostaviti, da sprejeta novela podaljšuje tudi rok za obvestitev davčnega organa o tem, da zavezanec ne želi več ugotavljati davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, kot tudi rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, na 30. april 2021. V skladu s 3. odstavkom 8. člena ZIPRS2122 pa se šteje, da davčni zavezanec, ki je v letu ugotavljal davčno osnovo z normiranimi odhodki še naprej ugotavlja davčno osnovo z normiranimi odhodki, če do 30. aprila 2021 ni FURS obvestil o drugačni odločitvi.

Prav tako novela ZIPRS2122-A določa tudi poenostavljen način spremembe predhodne akontacije. Ne glede na 1. odstavek 299. člena ZDavP-2 in 9. odstavka odstavek 371. člena ZDavP-2, lahko davčni zavezanec na podlagi novega 9. člena ZIPRS2122, zahtevi za spremembo predhodne akontacije dohodnine ali akontacije davka od dohodkov pravnih oseb priloži oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.

V teh časih pa FURS davčne zavezance tudi obvešča, da vsem tistim, ki so davčni obračun DDPO in DohDej oddali po 31. 3. 2021, poteče rok za plačilo marčevske akontacije dne 10. 5. 2021. Omenjenim zavezancem se prav tako prestavi tudi rok za poračunsko akontacijo, ki jo je treba plačati v primeru, če sta bila obroka za januar in februar 2021 obračunana in plačana v nižjem znesku kot izhaja iz obračuna za leto 2020. Vsem ostalim davčnim zavezancem, ki so davčne obračune oddali do 31. 3. 2021, se roki plačila akontacij ne prestavljajo. Pri tem še vedno velja, da v primeru, ko davčni organ v postopku nadzora ugotovi, da višina predhodne akontacije ne ustreza pričakovani davčni osnovi tekočega davčnega leta, z odločbo določi novo višino predhodne akontacije, obroki akontacije dospeli v plačilu pa se sorazmerno zmanjšajo ali povečajo.

Prav tako pa novela ZIPRS2122-A opredeljuje tudi določanje zavarovalne osnove za leto 2021. Ne glede na 6. in 13. odstavek 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in ne glede na 2. odstavek 10. člena Pravilnika o določanju zavarovalne osnove, se namreč zavarovalna osnova za leto 2021 na novo določi na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine oz. akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec maj. Glede na to, da je rok za predložitev obračuna davka 30. aprila se rok določitve nove zavarovalne osnove prestavlja na maj.

Še vedno pa velja, da v primeru, ko zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu dobičku v tekočem letu, lahko sam odloči in za naprej plačuje prispevke od zavarovalne osnove, zmanjšane za največ 20 %, vendar najmanj od zavarovalne osnove, ki za zavarovance iz 15. in 17. člena ZPIZ-2 znaša 60 % in 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za zavarovance iz 16. člena ZPIZ-2 90 %, preračunane na mesec. Vendar pa takšno znižanje zavarovalne osnove lahko davčni zavezanec v skladu z 11. členom ZPIZ-2 lahko uveljavlja le enkrat za posamezno obdobje določanja zavarovalne osnove, in sicer v obračunu prispevkov za socialno varnost.


Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve
PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!




Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.