c S
Še je čas za koriščenja pomoči iz naslova interventnih ukrepov 10.02.2021 Konec minulega leta so bili s Sklepom o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 in Sklepom o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 ter z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) med drugim podaljšani tudi roki obstoječih vrst pomoči, ki jih upravičenci lahko koristijo ob ustreznem dokazovanju upravičenosti in ustrezni predložitvi zahtevka.

Tako še vedno velja, da lahko delodajalec v skladu s 13. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) posameznemu delavcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredi delo s skrajšanim delovnim časom do 30. junija 2021. Vendar pa mora vlogo za dodelitev subvencije v skladu s 25. členom ZIUPOPDVE vložiti najpozneje do 10. junija 2021. Pri tem mora delodajalec vlogi priložiti tudi dokazila po 16. členu ZIUOOPE izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, da je delavcem plačal plačo oziroma nadomestilo plače.

Do 31. marca 2021 se podaljšuje ukrep uveljavitve pravice do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo, pri čemer mora delodajalec v skladu s 36. členom ZIUPOPDVE vlogi za uveljavljanje povračila priložiti tudi izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, da ima na dan vložitve vloge plačane vse zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z Zakonom o finančni upravi (ZFU), poleg izjave, da ima izpolnjene obveznostih iz naslova predložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let, in izjave, da je zaposlenim na dan vložitve vloge poravnal vsa nadomestila plače. Tudi v tem primeru velja, da bo moral delodajalec – prejemnik teh sredstev vsa sredstva vrniti, če se bo ugotovilo, da je bil katerikoli podatek na predloženi izjavi lažen.

Prav tako so bili z navedenim Sklepom do 31. marca 2021 podaljšani ukrepi:

1) ukrep nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej iz 57. do 67. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP);

2) ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 88. do 92. člena ZZUOOP;

3) ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz 93. do 97. člena ZZUOOP ter 104. in 105. člena Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE);

4) ukrep delnega povračila nekritih fiksnih stroškov iz 109. člena ZIUOPDVE;

5)  ukrep dolžnosti delodajalca obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo o delu na domu iz 102. člena ZIUOPDVE.

Pri koriščenju ukrepov velja izpostaviti posebnosti in postopke, ki omogočajo pridobitev različnih možnih oblik pomoči.

Tako lahko izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 1.100 evrov koristijo samozaposlene osebe, družbeniki in kmetje ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve ZZUOOP in ki ugotavljajo, da dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morejo opravljati ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19. Za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka je potrebno izključno preko eDavkov (prek spletnega portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki) posredovati posebno izjavo (obrazec NF-COVID19). Izjavo lahko zavezanec odda enkrat (zavezanec lahko naenkrat obkljuka vse tri mesece) ali pa večkrat (zavezanec npr. v novi izjavi doda posamezen mesec). V primeru oddanih več izjav, pa se šteje samo kronološko zadnja predložena izjava.

Pri tem pa Finančna uprava RS (v nadaljevanju FURS) opozarja, da ne glede na navedeno, morajo davčni zavezanci mesečno akontacijo davka in prispevke poravnavati sproti.Tako morajo imeti davčni zavezanci na dan vložitve izjave preko eDavkov poravnane vse zapadle davčne in nedavčne obveznosti. Če se zapadle obveznosti plačujejo na dan vložitve izjave, pa je potrebno pri potrditvi plačilnega naloga upoštevati tudi urnik izvajanja plačilnega prometa banke, saj bo pogoj o plačanih obveznostih na dan vložitve izjave izpolnjen le v primeru, da bo tudi FURS prejel plačilo za zapadle obveznosti na dan vložitve izjave.

Prav tako pa lahko koristijo izredno pomoč tudi samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije, za katere znaša pomoč 700 evrov na mesec in kmetje, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za katere znaša izredna pomoč 940 evrov na mesec.

Do 31. marca 2021 se podaljšuje tudi ukrep financiranja nadomestila izgubljenega dohodka zaradi stika z okuženo osebo (karantena) ali nezmožnosti izvajanja dejavnosti zaradi višje sile in varstva otrok. Pri tem mora upravičenec dokazati, da ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu (obrazložiti način opravljanja dejavnosti, zaradi katerega dejavnosti ni mogoče opravljati in organizirati opravljanja dejavnosti na domu – npr. terensko delo, delo s strankami v živo itd.). Upravičencem pripada nadomestilo 250 evrov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole za 10 dni, 500 evrov za 20 dni in 750 evrov v enem mesecu, pri čemer ena vložena izjava pomeni izplačilo zgolj 250 evrov. Za pridobitev nadomestila mora zavezanec preko eDavkov predložiti vlogo (NF-Karantena) v roku 30 dni od vročitve odločbe o karanteni ali potrdila, ki ga izda pristojni organ, oziroma od pridobitve drugega ustreznega dokazila, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najkasneje do 31. marca 2021. Tudi v tem primeru vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Pri tem FURS izpostavlja, da se ukrep mesečnega temeljnega dohodka in nadomestila zaradi karantene, višje sile ali varstva otrok izključujejo. Zavezancem, ki bodo vložili vlogo tudi za izplačilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka (karantena), bo namreč FURS za višino morebitnega že izplačanega delno povrnjenega izgubljenega dohodka zmanjšal znesek mesečnega temeljnega dohodka. Če nadomestilo za karanteno za posamezen mesec še ni bilo izplačano, pa se na podlagi vložene vloge izplača mesečni temeljni dohodek (kjer gre za višji znesek izplačila), izjava za karanteno pa se zavrne, o čemer bo vlagatelj obveščen z obvestilom na eDavkih.

Dodatno pa FURS upravičence seznanja, da v kolikor bo upravičenec izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka vrnil in bo za isto obdobje, za katerega je prejel izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, izpolnjeval tudi pogoje za delno povrnjeni izgubljeni dohodek iz 93. člena ZZUOOP (karantena), bo lahko v 30 dneh od vračila izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, vložil tudi vlogo za izplačilo izgubljenega dohodka. FURS bo delno povrnjeni izgubljeni dohodek izplačalo v 15 dneh od prejema vloge.

Za konec velja izpostaviti, da morajo delodajalci od 1. januarja 2021 obvestiti Inšpektorat RS za delo o organiziranju dela od doma izključni preko portala SPOT (prej VEM), kjer se morajo predhodno registrirati, na obrazcu Obvestilo o delu na domu.


Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.