c S
ZZZS: Nevštevanje dodatkov zaradi epidemije COVID v osnovo za nadomestila plač v breme OZZ 08.02.2021 ZZZS s tem obvestilom zaradi dodatnih vprašanj delodajalcev in programskih hiš dopolnjuje informacije z dne, 29. januar 2021 glede nevštevanja dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme OZZ.

V primeru, da je osnova za nadomestilo plače v breme OZZ iz leta 2020 ali iz leta 2021, se v to osnovo ne štejejo naslednji dodatki:

a) poročan na REK-1 pod VD 1090-Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo  (ta VD se sicer nikoli ne šteje v osnovo za nadomestila plače v breme OZZ):

iz PKP 2 - ZIUZEOP - Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190   (in PKP 8)

  • krizni dodatek iz 33. člena  ZIUZEOP (na REK-1 poročan pod VD ''1090–Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo'', na iREK je znesek v polju A052, v polju A051 pa je izbrana vrsta dohodka 0000)

b) poročani na REK-1 pod VD 1001-Plača in nadomestilo plače:

iz PKP 5  - ZZUOOP  - Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20–ZIUOPDVE - http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8254

  • delovna uspešnost zaradi izvajanja nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev (šifra D028 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 35. člena  ZZUOOP,
  • dodatek zaradi začasne razporeditve (šifra C085 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 55. člena ZZUOOP,
  • dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 (šifra C086 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 56. člena ZZUOOP,

iz PKP 6 - ZIUOPDVE -  Uradni list RS št. 175/2020 -  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8272 

  • dodatek za začasno premestitev zaposlenega v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij (šifra C085 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 85. člena  ZIUOPDVE,
  • dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva  (šifra C226 po Uredbi o enotni metodologiji)  iz 125. člena ZIUOPDVE,
  • dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) - šifra C223 po Uredbi o enotni metodologiji. Izvzem tega dodatka iz osnove za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela je določil 123. člen ZIUOPDVE (za odsotnosti z dela od vključno 28.11.2020 dalje - pojasnilo MJU št. 1002-1397/2020/5 z dne 10.12.2020)

iz PKP 7  - ZIUPOPDVE - Uradni list RS št. 203/2020 -  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304   

  • dodatek za nevarnost za javne uslužbence na delovnih mestih plačne skupine J, ki opravljajo delo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva in so v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije (šifra C227 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 87. člena ZIUPOPDVE.

Navedeno pomeni, da takrat, ko se seštevajo podatki o plačah in nadomestilih, izplačanih v letu 2020 oz. 2021, ki predstavljajo osnovo za nadomestila v breme ZZZS, se ne prištejejo zgoraj našteti dodatki (pri tistih delavcih, ki so bili do posameznih dodatkov v skladu z določbami posameznega PKP upravičeni).

Ob tem ZZZS opozarja, da to niso povsem identični dodatki, ki so izvzeti iz osnove za dohodnino za 2020 in 2021, ki se poročajo letno FURS-u v datoteki VIRIZV.DAT (pri dohodnini je namreč izvzet nekoliko drugačen nabor dodatkov in le za določene skupine delodajalcev).

Nevštevanje dodatkov v osnovo se upošteva tudi v primeru, ko se bo npr. delavec, ki je prejemal dodatke v letu 2020 pri delodajalcu javnega sektorja, zaposlil v letu 2021 pri drugem delodajalcu (tudi če je to v gospodarstvu) in bo v letu 2021 zadržan o dela v breme ZZZS. V takem primeru mora ta novi delodajalec pri izračunu bruto osnove za nadomestilo v breme ZZZS, ki predstavlja seštevek plač in nadomestil, izplačanih v letu 2020, upoštevati, da se v osnovo ne seštejejo morebitni našteti dodatki iz PKP-jev, ki so na podlagi določb PKP izrecno izvzeti iz osnove.

Ker za navedene dodatke na obrazcih REK-1 ni bila uvedena nova vrsta dohodka, ZZZS prosi, da se sodelavcem ZZZS, ki obračunavajo nadomestila, ob morebitni preverbi razhajanja s kontrolnimi podatki FURS (v katere lahko na ZZZS vpogleduje šele ob obdelavi refundacije) pojasni, da so vzrok razhajanja našteti dodatki (torej da je bil posamezni delavec prejemnik dodatkov iz PKP-jev, ki se ne vštevajo v osnovo in je zato dejanska osnova za nadomestilo v breme ZZZS nižja od podatka o izplačanih plačah in nadomestilih, ki je razviden iz kontrolnega vpogleda v oddane obrazce iREK-1).

V spodnji priponki je preglednica s celovitim prikazom vseh vrst dohodkov, ki se štejejo v osnovo za nadomestila v breme OZZ, kjer so dodane tudi prej navedene posebnosti glede nevštevanja dodatkov.

Preglednica Vir: ZZZS, 5. 2. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.