c S
Terjatve in obveznosti za odložene davke 27.01.2021 Pojem odloženi davek pomeni davek od dohodkov pravnih oseb, ki se iz različnih razlogov izkaže kot odložena terjatev za davek ali odložena obveznost za davek.

1.  Obrazložitev terjatev in obveznosti za odložene davke

Iz SRS2016: Skladno s 7. točko Uvoda v SRS2016 je računovodska obravnava odloženih terjatev za davek in odloženih obveznosti za davek rezultat obračunavanja sedanjih in prihodnjih davčnih posledic:

-  prihodnje povrnitve ali poravnave knjigovodske vrednosti sredstev ali obveznosti), pripoznanih v bilanci stanja in
- poslov ter drugih poslovnih dogodkov, pripoznanih v računovodskih izkazih.

Odložene terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb so zneski davka, ki bodo povrnjeni v prihodnjih davčnih obdobjih glede na odbitne začasne razlike (te se pojavijo predvsem zaradi razlik med obdavčljivim in računovodskim dobičkom, v primeru začasno davčno nepriznanih odhodkov, kot so: oslabitve terjatev, oblikovanje dolgoročnih rezervacij, razlika med obračunano računovodsko in davčno priznano amortizacijo, oslabitve finančnih naložb, ki so vrednotene po nabavni vrednosti) ter prenos neizrabljenih davčnih izgub in prenos neizrabljenih davčnih dobropisov (olajšav) v naslednja davčna obdobja.

Odložene obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb so zneski davka, ki jih bo treba poravnati v prihodnjih obdobjih glede na obdavčljive začasne razlike (prevrednotenje zemljišč in zgradb, vrednotenje finančnih naložb po pošteni vrednosti, aktuarski dobički ali izgube).

Odložene terjatve za davek izkazujemo v skupni 09 – Terjatve za odloženi davek, in sicer:

  • 090 – Odložene terjatve za davek iz odbitnih začasnih razlik - oslabitve terjatev, oblikovanje dolgoročnih rezervacij, razlika med obračunano računovodsko in davčno priznano amortizacijo, oslabitve finančnih naložb vrednotene po nabavni vrednosti;
  • 091 – Odložene terjatve za davek iz neizrabljeni davčnih izgub, prenesenih v naslednja davčna obdobja;
  • 092 – Odložene terjatve za davek iz davčnih dobropisov, prenesenih v naslednja davčna obdobja (davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, olajšave za vlaganje v določena opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, olajšave za donacije za kulturne namene in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami nesrečami in olajšave za donacije za odpravo posledic epidemije).

Odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek se v bilanci stanja izkazujejo ločeno od ostalih terjatev in obveznosti, vendar se med seboj lahko pobotajo tako, da organizacije v bilanci stanja izkaže le odložene terjatve oziroma odložene obveznosti, lahko pa oboje.

Mikro organizacije in tiste, ki niso zavezane k reviziji, lahko sklenejo, da odloženih terjatev in odloženih obveznosti za davek ne bodo obračunavale.

Drugim organizacijam odloženih terjatev in odloženih obveznosti za davek ni treba obračunavati, če so zneski odloženih obveznosti in odloženih terjatev za davek če posamično ali skupno za organizacijo pomenijo nepomembne vrednosti.

To pomeni, da v poslovni bilanci izkazujejo organizacije nekaj, kar ni v davčni bilanci ali obratno oziroma je v obeh bilancah, vendar v različnih obdobjih.

Od 1. januarja 2020 dalje se lahko davčna osnova iz naslova olajšav za:

- neizkoriščene davčne izgube,

- vlaganje v raziskave in razvoj,

- investiranje,

- zaposlovanje in za zaposlovanje invalidov,

- izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,

- prostovoljno dodatno pokojninsko izobraževanje in

- donacije ipd.

zmanjša le do višine 63 odstotkov davčne osnove. Oziroma z drugimi besedami, da s preteklimi davčnimi izgubami in olajšavami ni možno priti do davčne osnove v višini nič, temveč bo organizacija, ki bo imela pozitivno davčno osnovo, vedno obdavčena vsaj od davčne osnove v višini 37 odstotkov.


2. 
Izračun in knjiženje terjatev za odložene davke

Primer 1:  Začasne razlike med oblikovanjem in kasnejšim črpanjem

a) Nabavna vrednost kupljene opreme je 100.000,00 evrov, življenjska doba 3 leta.

b) Posamična oslabitev terjatev je 30.000,00 evrov.

c) Oblikovane rezervacije za dana jamstva so 35.000,00 evrov.

d) Oslabitev finančne naložbe, vrednotene po nabavni vrednosti, je10.000,00 evrov.


a)
Izračun začasnih razlik:

Zap. št.

Kategorija

Računovodski vidik

Davčni vidik

Terjatve za odložene davke

         

1

Amortizacija

33.333,33

20.000,00

1.266,67*

2

Oslabitev terjatev

30.000,00

0,00

5.700,00

3

Rezervacije

35.000,00

17.500,00

3.325,00

4

Oslabitev FN

10.000,00

0,00

1.900,00

         
 

SKUPAJ

 

 

12.191,67

*13.333,33 evrov x 19 / 100 = 2.533,33 evrov / 2 – 1.266,67 evrov - četrto in peto leto


b) Knjiženje začasnih razlik:

Zap. št.

Konto

Debet

Kredit

       

1

090

12.191,67

 

 

813

 

12.191,67

2

815

12.191,67

 

 

932

 

12.191,67Primer 2: Odprava začasnih razlik

a)  V naslednjem letu je v davčne namene upoštevana, v preteklosti, previsoko obračunana amortizacija 6.666,50 evrov.

b)  Plačanih je bilo 20.000,00 evrov oslabljenih terjatev za katere so se v preteklih letih oblikovale oslabitve.

c)  Porabile so se iz preteklih letih oblikovane rezervacije za dana jamstva v višini 17.500,00 evrov.

d)  Organizacija je prodala finančno naložbo za katero je naredila oslabitev v preteklih letih v vrednosti 10.000,00 evrov.


a) 
Izračun odprave začasnih razlik:

Zap. št.

Kategorija

Prenos vrednosti

Upoštevane vrednosti

Terjatve za odložene davke

a

b

c

d

e = d x 19 / 100

1

Amortizacija

13.333,33

6.666,67

1.266,67

2

Oslabitev terjatev

30.000,00

20.000,00

3.800,00

3

Rezervacije

17.500,00

17.500,00

3.325,00

4

Oslabitev FN

10.000,00

10.000,00

1.900,00

 

       
 

SKUPAJ

 

 

10.291,67

 
b) 
Knjiženje odprave začasnih razlik:

Zap. št.

Konto

Debet

Kredit

       

1

090

 

10.291,67

 

813

10.291,67

 

2

815

 

10.291,67

 

930

10.291,67

 

 

Primer 3: Terjatve za odložene davke iz davčnih dobropisov

Nabavna vrednost opreme je 100.000,00 evrov in 40 odstotna davčna olajšava je 40.000,00 evrov. Donacija za varstvo pred naravnimi nesrečami je 5.000,00 evrov (0,2 odstotka od davčno priznanih prihodkov). Olajšavi nista bili v celoti izkoriščeni in se prenašata v naslednja davčna leta.

Davčna osnova je 28.000,00 evrov. Vrednost davčnih olajšav je 45.000,00 evrov (40.000,00 evrov + 5.000,00 evrov).

Maksimalna vrednost za koriščenje olajšav je 17.640,00 evrov (28.000,00 evrov x 63 odstotkov). Neizkoriščene olajšave v vrednosti 27.360,00 evrov in terjatve za odložene davke iz davčnih dobropisov so 5.198,40 evrov (27.360,00 evrov x 19 odstotkov).


a) 
Knjiženje davčnih dobropisov

Zap. št.

Konto

Debet

Kredit

       

1

092

5.198,40

 

 

813

 

5.198,40

2

815

5.198,40

 

 

932

 

5.198,40b) 
Knjiženje odprave davčnih dobropisov

V naslednjih davčnih letih so bili realizirani davčni dobropisi, izkoristile so se prenesene in neizkoriščene olajšave iz preteklih let.

Zap. št.

Konto

Debet

Kredit

       

1

092

 

5.198,40

 

813

5.198,40

 

2

815

 

5.198,40

 

930

5.198,40

 

 

Primer 4: Obveznosti za odložene davke

a)  
Izračun obveznosti za odložene davke

Zap. št.

Kategorija

Knjigovodska vrednost

Spremembe v kapitalu

Obveznosti za odložene davke

a

b

c

d

e = d x19 / 100

1

Zemljišče

60.000,00

15.000,00

2.850,00

2

Nepremičnina

100.000,00

25.000,00

4.750,00

3

Vrednotenje delnic

40.000,00

9.000,00

1.710,00

4

Aktuarski izračuni

18.000,00

3.500,00

665,00

         
 

SKUPAJ

 

 

9.975,00b)  
Knjiženje prevrednotenj sestavin kapitala

Zap. št.

Kategorija

Konto - debet

Konto - kredit

Spremembe v kapitalu

Odprava obveznosti za odložene davke

           

1

Zemljišče

022

940

15.000,00

2.850,00

2

Nepremičnina

023

941

25.000,00

4.750,00

3

Vrednotenje delnic

068, 178

954, 955

9.000,00

1.710,00

4

Aktuarski izračuni (izguba, dobiček)

957

957

3.500,00

665,00

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

9.975,00


c)   
Knjiženje obveznosti za odložene davke v breme poslovnega izida – to so razlike med knjigovodsko in pošteno vrednostjo razpoznavnih sredstev in obveznosti, ki jih ugotovimo pri prvi konsolidaciji kapitala ali

  • razlike med terjatvami in obveznostmi med organizacijami v skupini, katerih odprava vpliva na konsolidirani poslovni izid ali
  • razlike, ki nastanejo zaradi izločitve neiztrženih dobičkov pri medsebojnih poslih.

Vrednost obveznosti za nastale razlike je 5.500,00 evrov.

Zap. št.

Konto

Debet

Kredit

       

1

813

5.500,00

 

 

988

 

5.500,00


d) 
Knjiženje obveznosti za odložene davke v breme kapitala

Obveznosti so iz naslova obveznosti za odložene davke za zemljišča (2.850,00 evrov) in nepremičnine (4.750,00 evrov).

Zap. št.

Konto

Debet

Kredit

       

1

949

7.600,00

 

 

988

 

7.600,00


e) 
Knjiženje obveznosti za odložene davke - začasne razlike

Obveznosti za odložene davke za finančne naložbe (1.710,00 evrov) in aktuarske dobičke (665,00 evrov) in nepremičnine (4.750,00 evrov).

Zap. št.

Konto

Debet

Kredit

       

1

959

2.375,00

 

 

988

 

2.375,00


Primer 5: Odprava obveznosti za odložene davke

a) 
Knjiženje odprave obveznosti za odložene davke v breme poslovnega izida

Razlika med terjatvami in obveznostmi med organizacijami v skupini je bila odpravljena v vrednosti 5.500,00 evrov.

Zap. št.

Konto

Debet

Kredit

       

1

988

5.500,00

 

 

813

 

5.500,00


b) 
Knjiženje odprave obveznosti v v breme kapitala

Zap. št.

Konto

Debet

Kredit

       

1

988

7.600,00

 

 

813

 

7.600,00


c)  
Knjiženje odprave obveznosti za odložene davke  - začasne razlike

Zap. št.

Konto

Debet

Kredit

       

1

959

 

2.375,00

 

988

2.375,00

 Oglejte si še druge članke s področja Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!
________________________________________
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.