c S
Začasno denarno nadomestilo v skladu z ZIUPOPDVE 19.01.2021 V skladu z 97. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) je uvedeno začasno denarno nadomestilo plače v višini 513,64 evra bruto na mesec zaradi izgube zaposlitve za vse osebe, ki jim je prenehalo delovno razmerje iz poslovnega razloga oziroma zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi s potekom časa.

Poleg prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in s potekom časa za katerega je bila pogodba sklenjena, določa 77. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) tudi druge načine prenehanja pogodbe o zaposlitvi kot je prenehanje pogodbe o zaposlitvi s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe, s sporazumom, z redno ali izredno odpovedjo, s sodbo sodišča, po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon in v drugih primerih, ki jih določa zakon.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je redna odpoved pogodbe s strani delodajalca z odpovednim rokom. Delavcu tako preneha pogodba o zaposlitvi s potekom odpovednega roka, ki so določeni 94. členu ZDR-1. Tako v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca znaša odpovedni rok do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni in od enega leta zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.[1]V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega razloga je odpovedni rok do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni in od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.[2] Nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu pa odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni. Medtem ko je nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok 80 dni, če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen odpovedni rok, vendar ne krajši kot 60 dni.[3]

Pogodba o zaposlitvi za določen se sklene za določeno obdobje in pod pogoji, ki izhajajo iz 54. člen ZDR-1 kot na primer zaradi izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas, nadomeščanje začasno odsotnega delavca, začasno povečanega obsega dela, zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje kot ga določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, in dovoljenje za sezonsko delo, kot ga določa zakon, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev, razen kadar je enotno dovoljenje izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, poslovodno osebo ali prokurista, pri čemer pogodba o zaposlitvi preneha s potekom časa za katerega je bila sklenjena.

Na podlagi prvega odstavka 97. člena ZIUPOPDVE se začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve tako prizna brezposelni osebi od prvega dne nastanka brezposelnosti in največ za čas trajanja razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19, ki ji je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, in je bila pred 18. oktobrom 2020 na podlagi delovnega razmerja vključena v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji, pri čemer ne izpolnjuje pogojev za pridobitev nadomestila za brezposelnost po določbah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD).

To nadomestilo se uveljavlja pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje z vlogo, oddano najpozneje v 30 dneh po objavi preklica epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v Uradnem listu Republike Slovenije, ki se ji priloži odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas. O začasnem denarnem nadomestilu bo odločal Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje z izdajo odločbe, kot to izhaja iz drugega odstavka 97. člena ZIUPOPDVE. V času priznanja nadomestila iz prvega odstavka tega člena je oseba vključena v obvezna socialna zavarovanja kot brezposelna oseba, ki je prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.[4]

Tujcu z državljanstvom države, ki ni članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, se nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve iz prvega odstavka 97. člena ZIUPOPDVE prizna, če se po zakonu, ki ureja trg dela, šteje za brezposelno osebo in ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, kot to izhaja iz četrtega odstavka 97. člena ZIUPOPDVE. Odločba o nadomestilu, ki jo izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, se osebi vroča z dostavo v hišni predalčnik v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve, pri čemer je vročitev opravljena petnajsti dan od dneva odpreme, ki se označi na odločbi. Če oseba po odpremi odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v enem mesecu sporoči, da odločbe v hišni predalčnik ni prejela, je domneva vročitve odpravljena in se vročitev opravi po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.[5]

Izplačilo začasnega denarnega nadomestila

To denarno nadomestilo v višini 513,64 EUR bruto mesečno v skladu z 97. členom ZIUPOPDVE prejmejo brezposleni, ki jim je od 18. 10. 2020 v času trajanja razglašene epidemije COVID-19, prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali se jim je iztekla pogodba o zaposlitvi za določen čas in so bili pred 18. 10. 2020 na podlagi delovnega razmerja vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost v skladu z določbami Zakona o urejanju trga dela.

Izplačilo denarnega nadomestila se bo izvedla na podlagi oddane vloge pri Zavodu za zaposlovanje vsak mesec, pa vse do konca epidemije.To denarno nadomestilo uveljavljate z vlogo, ki jo moratena Zavodu za zaposlovanje predložiti najkasneje v 30 dneh po objavi preklica epidemije COVID-19 v Uradnem listu RS. Zraven vloge je potrebno priložiti tudi prilogo (kopijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali kopijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas) in vse skupaj pošljete na Zavod za zaposlovanje (torej tam, kjer ste prijavljeni ali se želite prijaviti kot brezposelni). Nikakor pa ne morete denarnega nadomestila uveljavljati pred prijavo v evidenco brezposlenih. Tako, da predlagam, da vlogo za uveljavljanje denarnega nadomestila oddate sočasno z vlogo za prijavo v evidenco brezposelnih.

Obrazec za izplačilo denarnega nadomestila je objavljen na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje ali pa ga dobite kar na Zavodu za zaposlovanje. Več  o tem pa na povezavi:https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/zacasno-denarno-nadomestilo-po-sedmem-protikoronskem-zakonu

Poleg omenjenega denarnega nadomestila pa ZIUPOPDVE prinaša tudi dodatek za upokojence, študente, prejemnike otroškega dodatka, starejše kmete, zaposlene, ki prejemajo prejemke v višini do dveh minimalnih plač in druge ugodnosti.[6]


Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!


[1] Kot to izhaja iz 94. člena ZDR-1.

[2] Kot to izhaja iz 94. člena ZDR-1.

[3] Kot to izhaja iz 94. člena ZDR-1.

[4] Kot to izhaja iz tretjega odstavka 97. člena ZIUPOPDVE.

[5] Kot to izhaja iz [6] https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/odpravljanje-posledic-epidemije/sedmi-paket-ukrepov-za-omilitev-posledic-epidemije-pkp7/

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.