c S
Pojasnilo 1 k SRS 15 – pojasnila k izkazu poslovnega izida 18.01.2021

Pojasnila k računovodskim izkazom so pomemben vir informacij za bralce računovodskih poročil. Pojasnilo 1 k SRS 15 –  Računovodsko izkazovanje državnih pomoči zaradi COVID-19 v četrtem in petem odstavku poudari pomen razkritij, povezanih s prejetimi državnimi podporami, ki jih pojasnjujemo v nadaljevanju.

Pojasnilo 1 k SRS 15  četrtem in petem odstavku poudari pomen razkritij povezanih z prejetimi državnimi podporami, in sicer:

»Po SRS 21.16. (2016) so za vse organizacije obvezna pojasnila k izkazu poslovnega izida, ki jih kot takšna zahteva Zakon o gospodarskih družbah. Po SRS 21 pa morajo vse organizacije za prihodke in odhodke pomembnih vrednosti, če niso predstavljeni drugod, ločeno razkriti njihovo naravo in znesek.

Zaradi izrednosti razmer epidemije COVID-19 se tudi prihodki iz državnih pomoči za zajezitev ali odpravo posledic COVID-19 štejejo za prihodke pomembnih vrednosti in zato morajo vse organizacije v vseh pojasnilih k računovodskim izkazom, sestavljenim za poslovno leto, ki se konča po 13. marcu 2020, ločeno razkriti njihovo naravo (vrsto) in znesek.«

SRS 21 na katerega se sklicuje obravnava Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje. V poglavju Č obravnava Razkrivanje postavk v izkazu poslovnega izida.

Določilo SRS 21.16. na katerega se pojasnilo sklicuje govori sledeče:

»Za vse organizacije so obvezna pojasnila k izkazu poslovnega izida, ki jih kot takšna navaja Zakon o gospodarskih družbah. Za organizacije, ki so zavezane reviziji, so obvezna tudi druga razkritja, ki jih navajajo Slovenski računovodski standardi.

Vse organizacije morajo za prihodke in odhodke pomembnih vrednosti, če niso predstavljeni drugod, ločeno razkriti njihovo naravo in znesek. Gre predvsem za prihodke in odhodke, ki se nanašajo na:

a) znižanje vrednosti zalog do čiste iztržljive vrednosti oziroma njihov odpis ali popravke vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev do nadomestljive vrednosti in razveljavitve (storne) takih popravkov vrednosti;

b) odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev;

c) odtujitve finančnih naložb;

č) ustavljeno poslovanje;

d) poravnavanje pravd;

e) reorganiziranje delovanja podjetja in razveljavitve (storne) vseh rezervacij za reorganiziranje;

f) druge razveljavitve (storne) rezervacij.«

Določilo standarda zahteva razkrivanje pomembnih vrednosti. Pomembnost pa si organizacija praviloma določa v svojih internih aktih, ki obravnavajo računovodenja. V izogib temu, da bi nekatere organizacije, prihodke iz naslova državne pomoči opredelile kot pomembne, nekatere pa ne, je pojasnilo definiralo, da so vsi prihodki iz naslova prejete državne pomoči pomembni, ne glede na njihovo velikost.

Torej, če ste v letu 2020 prejeli državno pomoč za zajezitev epidemije COVID-19, ste dolžni razkrivati tete prihodke v skladu s SRS.


Oglejte si še druge članke s področja Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)


PRIJAVITE  SE

Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!


Visoka šola za računovodstvo
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.