c S
Z novim letom tudi nova pravila obdavčitve motornih vozil 14.01.2021 Po osmih letih se z novim Zakonom o davku na motorna vozila (ZDMV-1), ki se uporablja od 1. januarja 2021, uvajajo spremembe pri obdavčitvi motornih vozil, ki kot odsev časa prinašajo tako spremembe pri določanju davčne osnove, načinu vlaganja napovedi kot tudi zmanjšujejo administrativne ovire tako pri zavezancih kot pri davčnem organu.

V skladu z 4. členom ZDMV-1 se davek na motorna vozila plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak 8703 (razen 8703 10) in 8711 kombinirane nomenklature carinske tarife (osebna vozila, bivalna vozila ter motorna kolesa), ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na ozemlju Republike Slovenije ter tudi od motornih vozil, ki se naknadno predelajo v motorna vozila.

Za zavezanca za davek na motorna vozila se šteje tako oseba, ki pridobi motorno vozilo iz druge države članice, uvoznik motornega vozila, oseba, ki vnese motorno vozilo iz druge države članice zaradi prenosa prebivališča, oziroma proizvajalec motornega vozila, namenjenega za registracijo na ozemlju Republike Slovenije ter oseba, ki je predelala motorno vozilo.

Po 8. členu ZDMV-1 se osnova za davek na motorna vozila določi glede na vrsto motornega vozila (tarifno oznako) ob upoštevanju meril, kot so: vrsta goriva, ki se uporablja za pogon, izpust CO2 pri kombinirani vožnji izražen v g/km, moč motorja, izražena v kilovatih (kW), in okoljevarstvena kategorija, ki opredeljuje emisijski standard EURO. Podatki za določitev davčne osnove so določeni v potrdilu o skladnosti, v evidenci registriranih vozil ministrstva, pristojnega za promet, ki jo predpisuje zakon, ki ureja motorna vozila, v evidenci finančne uprave ali v drugem verodostojnem dokumentu, v katerem so podatki za določitev davčne osnove. Pri določitvi davka glede na izpust CO2 se upošteva podatek o izpustu CO2 po globalno usklajenem preskusnem postopku za vozila (WLTP). Za motorna vozila, ki nimajo podatka o izpustu CO2 po WLTP, se upošteva pretvornik iz 11. člena ZDMV-1. Za motorna vozila iz tarifne oznake 8703 in 8711, katerih moč motorja ne presega 4 kW niti ne presegajo največje hitrosti 25 km/h, in motorna vozila izključno na električni pogon (tarifna oznaka 8703 80 in 8711 60) in druga motorna vozila iz tarifne oznake 8703 in 8711 brez izpusta CO2 pa se davek določi glede na moč motorja.

Ker bo sedaj določitev davčne osnove temeljila pretežno na emisijski vrednosti, naj bi po napovedih zakonodajalca davčni zavezanci plačali nižji davek na motorna vozila. Prav tako predlog zakona odpravlja dodatni davek na motorna vozila, t. i. luksuzni davek, s katerim so se doslej obdavčevala osebna vozila s prostornino od 2.500 ccm in motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa s prostornino od 1.000 ccm.

V skladu s 16 členom ZDMV-1 se davek na rabljena motorna vozila izračuna v zakonsko določenem odstotku glede na starost motornega vozila. Če datuma prve registracije ni mogoče nedvoumno ugotoviti ali registracija po predpisih države, iz katere je vozilo vneseno ali uvoženo ni potrebna, se šteje, da je datum prve registracije motornega vozila datum izdaje potrdila o skladnosti proizvajalca. Glede na to, da bodo za rabljena vozila na voljo zgolj podatki po starem preskusnem postopku, zakon z namenom zagotovitve enake davčne obravnave z novimi vozili za določitev višine izpusta CO2 predvideva pretvornik.

Kot do sedaj, pa se davek na motorna vozila ne plačuje:

  1. od motornih vozil, ki se pred prvo registracijo na ozemlju Republike Slovenije izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico;
  2. od motornih vozil, ki imajo v skladu s predpisi o motornih vozilih status starodobnega vozila;
  3. od športnih motornih vozil, ki niso prirejena za vožnjo v cestnem prometu in so namenjena samo za uporabo na tekmovališčih;
  4. od intervencijskih reševalnih vozil, ki so posebej prirejena za prevoz ponesrečencev in bolnikov
  5. od posebnih specialnih vozil, prilagojenih za prevoz pokojnikov,
  6. od motornih vozil, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe uporabljajo v skladu z 74. in 76. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN).

Oprostitve plačila davka ostajajo praviloma v dosedanjih okvirih veljavnega zakona, pri čemer se zaradi novega načina odmere davka za vozila, nabavljena za prevoz invalidov ali za prevoz družin, določa dodatni pogoj, ki je vezan na moč motorja 150KW. V obeh primerih pa velja, da v primeru ko je bilo motorno vozilo poškodovano v prometni nesreči za več kot 70 % tržne vrednosti motornega vozila na dan nesreče, se sme poškodovano motorno vozilo prodati, ne da bi bil plačan davek.

Davek na motorna vozila se v skladu z 21. členom ZDMV-1 ne plačuje od motornih vozil, ki se začasno uvozijo, če so le-ta popolnoma oproščena plačila uvoznih dajatev v skladu s carinsko zakonodajo, in od motornih vozil, ki se vnesejo v Republiko Slovenijo iz druge države članice zaradi začasne preselitve lastnika, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, vendar le, če od teh motornih vozil v skladu z ZDMV-1, ni treba obračunati davka na dodano vrednost.

Prav tako se davek na motorna vozila ne plačuje pri finančnem najemu vozila. V kolikor pa je finančni najem prekinjen ali končan in se ne izvede prenos lastništva, pa upravičenec, ki je uveljavil oprostitev ali vračilo plačila davka, plača v skladu s 16. členom ZDMV-1 davek v višini, ki ga finančna uprava ugotovi na dan odtujitve motornega vozila.

Pri tem velja izpostaviti, da organ, pristojen za registracijo motornih vozil (v nadaljevanju registracijski organ), ne sme registrirati motornega vozila za katero je bil upravičenec oproščen davka, na drugo osebo, preden poteče predpisani rok prepovedi odtujitve, razen če upravičenec predloži dokazila finančne uprave, da je bil davek plačan. V nasprotnem primeru je namreč lahko kaznovan s plačilom globe od 1.200 do 30.000 evrov.

Proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili iz druge države članice pridobi motorno vozilo, ki še ni bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi in katerega tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES-homologaciji ter je bilo zanj izdano potrdilo o skladnosti tipa SA, obračuna za koledarski mesec davčno obveznost z obračunom. V skladu s 24. členom ZDMV-1 davčni obračun predloži v elektronski obliki preko sistema eDavki do 25. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastala obveznost za obračun davka na motorno vozilo in sicer ne glede na to, ali je za davčno obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne. V kolikor pa je dolžan davek tudi plačati le-tega plača do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastala davčna obveznost.

Davčnemu zavezancu, ki pa ni dolžan obračunavati davek v okviru svoje dejavnosti, pa v skladu s 26. členom ZDMV-1 davek odmeri finančna uprava na podlagi napovedi za odmero davka na motorna vozila, ki jo davčni zavezanec predloži najpozneje v 15 dneh od dneva nastanka obveznosti za obračun davka. Davčno napoved lahko davčni zavezanec do 31.12.2021 predloži v fizični obliki, kasneje pa le še preko aplikacije eDavki.

V primeru uvoza motornih vozil obračunava davek na motorna vozila v skladu s 27. členom ZDMV-1 carinski organ, davek pa se plačuje kot bi bil uvozna dajatev in v roku, ki je s carinsko zakonodajo določen za plačilo carinskega dolga, sicer tečejo zamudne obresti. V kolikor carinski organ v skladu s carinsko zakonodajo ob uvozu zahteva predložitev instrumenta zavarovanja za plačilo nastalega carinskega dolga ali bi ga lahko zahteval, če ne bi bila za zadevno motorno vozilo predpisana carinska stopnja »prosto«, predloženi instrument zavaruje tudi plačilo davka na motorno vozilo.

Za vse postopke pobiranja davka se smiselno uporabljata Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) in Zakon o finančni upravi (ZFU). Za ustrezno izvajanje zakona finančna uprava skupaj z ministrstvom za infrastrukturo do 31.12.2021 vzpostavi elektronsko evidenco motornih vozil, ki so predmet obdavčitve, za katera je bil plačan davek ali je bila uveljavljena oprostitev plačila davka po tem zakonu, pooblaščena organizacija za registracijo motornih vozil pa ima v skladu s 30. členom ZDMV-1 pravico do brezplačne povezave do te evidence.


Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.