c S

FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP6 na davčnem področju (posodobljeno)

01.12.2020 Finančna uprava RS je izdala dokument s pogostimi vprašanji in odgovori v zvezi z ukrepi PKP6 (ZIUOPDVE) na davčnem področju, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

I.    ODLOG, ODPIS IN OBROČNO PLAČILO DAVKOV
 
1. Ali je možen odpis davkov?

Ne, odpis davkov, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, zaradi posledic epidemije bolezni COVID19 ni mogoč.
 
2. Ali je možen odlog plačila davčnih obveznosti in za koliko časa?

Zavezanec – poslovni subjekt lahko zaprosi za odlog plačila davčnih obveznosti za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID-19.  

3. Za katere davčne obveznosti lahko odložim plačilo oz. zaprosim za obročno plačilo zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19?

Odlog in obročno plačilo je mogoče npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, trošarine, inšpekcijske odločbe, po novem pa tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj ter za prispevke za socialno varnost.
 
4. Ali velja odlog in obročno plačilo pri davčnem odtegljaju tudi za prispevke za socialno varnost?

DA.
 
5. Ali lahko zaprosim za odlog ali obročno plačilo obveznosti po letnem obračunu DDPO oz. DohDej, četudi sem tega oddal še pred razglasitvijo epidemije?

Da, če bi bilo plačilo obveznosti oteženo zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID-19.
 
6. Kakšen je pogoj za obročno plačilo oz. odlog plačila davka za poslovne subjekte po interventnem zakonu in kakšna dokazila je treba predložiti?

Zavezanec mora v vlogi navesti dejstva in priložiti ustrezna dokazila, iz katerih izhaja izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov kot posledica epidemije bolezni COVID-19 (npr. sklicuje se lahko na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, izgubo naročil, odpovedi pogodb poslovnih partnerjev, onemogočeno delovanje na tujem in domačem trgu, motena oz.
prekinjena dobava surovin, ustavitev projektov,  itd.).

7. Ali se plačilo obveznosti ustrezno zavaruje?

Da, če se na podlagi podatkov iz uradnih evidenc oziroma drugih podatkov o zavezancu utemeljeno pričakuje, da bo plačilo davčne obveznosti onemogočeno ali precej oteženo.

Plačilo odloženih obveznosti se zavaruje s predložitvijo ustreznega instrumenta zavarovanja (npr. bančna garancija, garantno pismo zavarovalnice, cirkulirani certificirani ček, avalirana menica, gotovinski polog) ali z vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register
 
8. Ali je v izredne razmere vključeno obdobje oktober 2020 oz. za katera obdobja bo veljal obrazec za odlog ali obročno plačilo zaradi izrednih razmer?

Zavezanci, poslovni subjekti, bodo vlogo za odlog oz. obročno plačilo po novem obrazcu lahko vložili tudi za davke, ki so zapadli v plačilo oktobra 2020. Vlogi se ugodi, če je zavezanec izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije koronavirusa in če gre za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti (DDV, DDPO itd.).

9. Kako oddam vlogo za obročno plačilo oz. odlog plačila davka za poslovne subjekte po interventnem zakonu?

Zavezanec odda vlogo preko eDavkov kot LASTNI DOKUMENT (lastnoročni podpis zavezanca v vlogi ni potreben) ali izjemoma preko elektronske pošte, na  finančni urad, pri katerem je zavezanec vpisan v davčni register.   
Obrazec je objavljen na spletni strani eDavkov:
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageC.aspx?categor y=obrok
 
10. Kako in kdaj bom obveščen, ali je moji vlogi za odlog oz. obročno plačilo ugodeno?

Davčni organ odloči o odlogu oziroma obročnem plačilu davkov in drugih obveznosti v najkrajšem možnem času, zato se bomo potrudili, da bo odločeno v roku 8 dni od dneva prejema vloge. Zavezanec bo odločbo prejel z osebno vročitvijo,  elektronsko preko sistema eDavki.
 
11. Ali se bodo enako obravnavale vloge na »starih« obrazcih, ki so že na e-davkih kot »novi« obrazci zaradi izrednih razmer?

Da. Vloge na starih obrazcih, v katerih se zavezanci sklicujejo na posledice epidemije in o katerih FURS še ni odločil, se bodo obravnavale pod enakimi pogoji, ki veljajo za vloge na novih obrazcih.  
FURS bo o teh vlogah odločal na podlagi interventnega zakona, ki omogoča lažje uveljavljanje pravice do odloga/obročnega plačila za zavezance, poslovne subjekte, prizadete zaradi epidemije.
 
12. Ali v času odloga oz. obročnega plačila tečejo zamudne obresti?

Ne. V skladu z interventnimi ukrepi v času odloga oziroma obročnega plačila obresti ne tečejo.

13. Kakšne so posledice, če zavezanec obroka ne plača pravočasno?

V primeru zamude pri plačilu posameznega obroka z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki. V tem primeru je zavezanec dolžan plačati zamudne obresti od neplačanega zneska davčnih obveznosti po 0,0247 odstotni dnevni obrestni meri.

14. Kakšne so posledice, če zavezanec obroka ne plača s pravilnim sklicem (referenco)?

Plačilo posameznega obroka je vedno potrebno izvršiti z referenco oziroma sklicem, ki je naveden v izreku odločbe o odobritvi obročnega plačila. Če plačilo obroka ni izvršeno s tem sklicem, se plačilo lahko porabi za pokritje drugih obveznosti in obrok ostane neplačan, kar je lahko razlog za razveljavitev odobrenega obročnega plačila.

15. Ali lahko davčni zavezanec, ki mu je že bil odobren odlog ali obročno plačilo po 102. členu ZDavP-2, in izpolnjuje tudi pogoje za odlog ali obročno plačilo po PKP6 (dokazano je izgubil sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije) zaprosi za plačilno ugodnost po PKP6? Ali se v tem primeru obračunajo zamudne obresti?

Za odobritev plačilne ugodnosti (odloga ali obročnega plačila) po PKP6 bo moral davčni zavezanec izkazati izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Ob izpolnjenosti tega pogoja lahko zaprosi za odlog ali obročno plačilo tudi za davčne obveznosti, za katere mu je predhodno že bilo odobreno obročno plačilo ali odlog plačila po 102. členu ZDavP-2.

Zamudne obresti se obračunajo le v primeru, če so terjatve že zapadle v plačilo - torej v primeru, da je že potekel rok, do katerega je bil davek odložen ali, če so zaradi zamude pri plačilu posameznega obroka v plačilo zapadli vsi neplačani obroki.


      II. POMOČ V OBLIKI DELNEGA POVRAČILA NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV

Upravičenci do pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

16. Kdo so upravičenci do pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov?

V skladu s prvim odstavkom 109. člena ZIUOPDVE je upravičenec do pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov je pravna ali fizična oseba, ki:

 • je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1.septembra 2020,
 • ima vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve tega zakona ali je samozaposlen, ki je na dan uveljavitve tega zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2 ali je družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2,
 • ni na dan 31. december 2019 podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 651/2014/EU,
 • ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19 in
 • zagotavlja, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.
16.1.  Kako je z veljavnostjo ukrepov po interventnih zakonih? Ali se bodo ukrepi podaljšali tudi v leto 2021?

Vlada RS je dne 23. 12. 2020 s Sklepom o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, podaljšala veljavnost določenih ukrepov do 31. marca 2021, in sicer:
-        ukrep nadomestila plač delavcem zaradi odrejene ka¬rantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej iz 57. do 67. člena ZIUOPDVE;
-        ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 88. do 92. člena ZIUOPDVE;
-        ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti oprav¬ljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz 93. do 97. člena ZIUOPDVE ter 104. in 105. člena ZIUOPDVE;
-        upravičeno obdobje pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov iz 109. člena ZIUOPDVE.

17. Kdo ne more biti upravičenec do pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov?

V skladu z drugim odstavkom 109. člena ZIUOPDVE upravičenec do pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov ne more biti:
 • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,
 • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in ima več kot deset zaposlenih na dan oddaje vloge,
 • tuje diplomatsko predstavništvo in konzulat, mednarodna organizacija, predstavništvo mednarodnih organizacij ter institucija, organ in agencija Evropske unije v Republiki Sloveniji.
17.1 Ali se pomoč, ki smo jo prejeli na podlagi drugih interventnih ukrepov (npr. sofinanciranje skrajšanega delovnega časa) izključuje s prejemom pomoči po ZIUOPDVE? S strani občine smo prejeli pomoč za obratovalne stroške. Ali je prejem pomoči občine za obratovalne stroške ovira prejem sredstev po ZIUOPDVE?

Pomoči, ki ste jih prejeli iz javnih virov na podlagi drugih ukrepov in po vsebini predstavljajo kritje vaših fiksnih stroškov gospodarske dejavnosti, ne predstavljajo ovire oziroma neposredno ne znižujejo zneska povračila nekritih fiksnih stroškov, do katerega ste upravičeni na podlagi ukrepa, ki ga ureja Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 - ZIUOPDVE  v členih od 109 do 113, pod pogojem, da ste na podlagi teh pomoči v svojih poslovnih knjigah pripoznali prihodke, oziroma da te pomoči znižujejo vašo neto izgubo (AOP 187) v izkazu poslovnega izida v upravičenem obdobju.
 
Izpolnjevanje pete alineje prvega odstavka 109. člena ZIUOPDVE, ob izpolnjevanju pogoja iz predhodnega odstavka, namreč zagotavlja omejitev iz druge alineje petega odstavka 109. člena tega zakona. Na podlagi Sporočila Komisije o Začasnem okviru za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19, ki v poglavju 3.12. ureja pomoč v obliki podpore za nekrite fiksne stroške, se namreč kot nekriti fiksni stroški štejejo izgube navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju. Ker je višina pomoči navzgor omejena z višino izgube v upravičenem obdobju je pogoj, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov, ob upoštevanju Sporočila Komisije izpolnjen, če druge prejete podpore oziroma pomoči zmanjšujejo izgubo v izkazu poslovnega izida upravičenca.

17.2. Podjetje je pri Podjetniškem skladu zaprosilo za posojilo. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Ali lahko podjetje zaprosi za pomoč v obliki delno kritje fiksnih stroškov?

OPOZORILO:
V zvezi z uveljavljanjem maksimalnega zneska državnih pomoči po 3.1. Sporočila Komisije je potrebno upoštevati tudi dokument PKP7.

Pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov se ne izključuje z omenjeno pomočjo podjetnika. Upravičenec mora pri prejemanju državnih pomoči paziti na najvišjo dovoljeno višino prejetih pomoči. Če je upravičenec registriran do 1.10.2019, potem po ukrepu delnega povračila nekritih fiksnih stroškov nekriti fiksni stroški skupaj ne smejo presegati najvišje pomoči ( 3 mio € ) skladno s 3.12 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči, če pa je upravičenec, registriran od 1. 10. 2019 dalje, nekriti fiksni stroški skupaj z ostalimi pomočmi ne smejo presegati najvišje pomoči skladno s točko 3.1. Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči (800.000 €, izjema je sektor ribištva in akvakulture, kjer je zgornja meja 120.000€ in področje primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, kjer je zgornja meja 100.000€).

17.3. Davčni zavezanec pravna oseba ima pogoje za uveljavljanje pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov (t.j. upad prihodkov, neto izgubo, zaposlene na dan uveljavitve zakona). V izjavi za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov, ki se vlaga na eDavkih mora zavezanec podati izjavo, da višina že izplačanih državnih pomoči, vključno z zneskom delnega povračila nekritih fiksnih stroškov po tej izjavi ne presega najvišje možne pomoči po točki 3.1. ali 3.12 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči COVID-19. Zanima nas katere državne pomoči se vštevajo v znesek in od katerega datuma dalje. Ali se všteva tudi povračilo izplačanih nadomestil plač Zavoda RS za zaposlovanje na podlagi 7. odstavka 29. člena ZIUZEOP?

OPOZORILO:
V zvezi z uveljavljanjem maksimalnega zneska državnih pomoči po 3.1. Sporočila Komisije je potrebno upoštevati tudi dokument PKP7.

Šesti odstavek 109. člena ZIUOPDVE določa, da za upravičene, ki so bili registrirani do 1. 10. 2019, kritje nekritih fiksnih stroškov v upravičenem obdobju ne sme presegati najvišje pomoči skladno s točko 3.12 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči.
 Sedmi odstavek 109. člena nadalje določa, da za upravičence, ki so bili registrirani od vključno 1. 10. 2019 do 1.9.2020, nekriti fiksni stroški skupaj z ostalimi pomočmi ne smejo presegati najvišje pomoči skladno s 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči.
 Če je torej upravičenec registriran do 1. 10. 2019, znaša najvišja pomoč 3.000.000 eur, pri čemer na podlagi točke 3.12 Sporočila Komisije začasni okvir za ukrepe državnih pomoči drugih ukrepov kot je ukrep povračila fiksnih stroškov še ni bilo izplačanih.
 Če pa je upravičenec registriran po 1. 10. 2019, znaša najvišja pomoč 800.000 eur, pri čemer se v tem znesku kumulirajo vse prejete pomoči na podlagi točke 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči.
 Seznam ukrepov, ki predstavljajo državno pomoč, najdete na: https://www.gzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=eYkWuvYFuko%3D&portalid=123
Seznam je pripravilo Ministrstvo za finance. Na podlagi tega seznama lahko ugotovite, kateri ukrepi spadajo med drugim tudi med ukrepe 3.1 Sporočila Komisije, posebej je opredeljeno tudi glede nadomestil plač po ZIUZEOP.


Nekriti fiksni stroški


18. Kaj predstavlja nekrite fiksne stroške?

Nekriti fiksni stroški se za namen tega ukrepa določijo kot:
 • določen odstotek celoletnih prihodkov od prodaje upravičenca leta 2019 na mesec v upravičenem obdobju, če gre za upravičence, ustanovljene do vključno 1. oktobra 2019,
 • oziroma kot določen odstotek prihodkov od prodaje upravičenca od njegove registracije do 1. septembra 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje, na mesec v upravičenem obdobju.
19. Ali lahko podjetje uveljavlja mesečne stroške energije, komunale, telefona, interneta, zavarovanja?

Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov se ne uveljavlja na način uveljavljanja konkretnih mesečnih stroškov, ampak se znesek, do katerega je upravičenec upravičen, izračuna v skladu s pravili, kot jih določa 109. člen ZIUOPDVE, med drugim se upošteva:

- upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju (oktober, november, december 2020) v primerjavi s prihodki od prodaje v enakem obdobju leta 2019,

- upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju (oktober, november, december 2020) v primerjavi s prihodki od prodaje v času registracije upravičenca do 1. 9. 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje, če gre za upravičence, registrirane po 1. 10. 2019,

- odstotek, kot je določen v petem odstavku 109. člena ZIUOPDVE,

- letni prihodki od prodaje za leto 2019 oziroma prihodkov od prodaje v času od registracije do 1. 9. 2020, preračunanimi na enako obdobje,

- maksimalni znesek glede na število zaposlenih, ki so v delovnem razmerju za nedoločen čas,

- maksimalni znesek glede na neto izgubo.

Kako se pomoč izračuna, je več opisano pri naslednjih vprašanjih.

20. Ali bo to enkratna pomoč ali mesečna?

FURS izplača pomoč v enkratnem znesku za obdobje, za katerega upravičenec uveljavlja pomoč, največ za upravičeno obdobje. Upravičeno obdobje pomoči je od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

Višina nekritih fiksnih stroškov se določi glede na odstotek iz tabele petega odstavka 109. člena ZIUOPDVE (0,6 oziroma 1,2), in sicer za vsak mesec poslovanja v upravičenem obdobju.

20.1. Ali lahko podjetje uveljavlja pomoč v obliki delnega povračila fiksnih stroškov samo za meseca november in december, za oktober pa ne?

OPOZORILO:
Odgovor ni popoln zaradi sprememb ZIUPOPDVE, ki se nanašajo na možnost ugotavljanja upada prihodkov na podlagi povprečnega števila zaposlenih.

Upravičeno obdobje se nanaša na obdobje od 1.10.2020 do 31.12.2020. Na izjavi se izračuna informativni znesek za celotno upravičeno obdobje, prav tako mora biti pogoj ocene upada prihodkov od prodaje in pogoj ocene neto izgube izpolnjen za upravičeno obdobje. Lahko pa zavezanec v vlogi uveljavlja nižji znesek, kot je najvišji dovoljen znesek pomoči.

Računanje upada prihodkov v upravičenem obdobju

21. Ali se za namene izračuna upada prihodkov od prodaje izhaja iz dejanskih prihodkov za oktober, november in december 2019?

Da. Peti odstavek 109. člena ZIUOPDVE določa upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v enakem obdobju leta 2019. Pomeni, da se upoštevajo dejansko doseženi prihodki v obdobju oktober, november in december 2019.

22. Ali se za izračun upada prihodkov od prodaje izhaja iz letnih prihodkov 2019, ki jih delimo z 12 in pomnožimo s tri, če podjetje ne izdeluje četrtletnih bilanc?

Ne. Peti odstavek 109. člena ZIUOPDVE določa upad prihodkov kot upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v enakem obdobju leta 2019. Pomeni, da se upoštevajo dejansko doseženi prihodki v obdobju oktober, november in december 2019 in ne izračunano povprečje na podlagi celoletnih prihodkov 2019.

Za namene uveljavljanja ukrepa povračila nekritih fiksnih stroškov je podjetje dolžno zagotoviti podatke za primerjavo prihodkov zadnjega četrtletja 2019 in 2020 (gre za podatke o prihodkih in ne pripravo bilanc za četrtletje).

23. Ali se upad šteje za celo četrtletje? Torej zadnji trije meseci skupaj glede na zadnje tri mesece 2019?

Da. Peti odstavek 109. člena ZIUOPDVE določa upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v enakem obdobju leta 2019. Upravičeno obdobje v skladu z osmim odstavkom 109. člena ZIUOPDVE predstavljajo oktober, november in december 2020. Pomeni, da se upoštevajo zadnji trije meseci skupaj,


Računanje višine nekritih fiksnih stroškov


24. Kako se izračuna oziroma oceni višina nekritih fiksnih stroškov?

OPOZORILO:
Zaradi sprememb povezanih s sprejemom PKP 7 izračun ni popoln. Več o tem v dokumentu PKP7.

Nekriti fiksni stroški za namen tega ukrepa predstavljajo mesečne nekrite fiksne stroške v upravičenem obdobju, ki so ocenjeni:
 • v višini 1,2 odstotkov letnih prihodkov od prodaje leta 2019 oziroma prihodkov od prodaje v času od registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunanimi na letno obdobje v primeru upada prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju leta 2020 glede na enako obdobje 2019 za več kot 70 odstotkov, oziroma
 • v višini 0,6 odstotkov letnih prihodkov od prodaje leta 2019 oziroma prihodki od prodaje v času od registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunanimi na letno obdobje v primeru upada prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju leta 2020 glede na enako obdobje 2019 za  30 do 70 odstotkov,

vendar ne več kot:

 • 1.000,00 evrov mesečno na zaposlenega, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda skladno z drugo alinejo prvega odstavka 109. člena, v upravičenem obdobju;
 • 70 odstotkov neto izgube (AOP 187) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oziroma 90 odstotkov neto izgube (AOP187) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju. Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU.

Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019, se pri izračunavanju upada prihodkov od prodaje upoštevajo prihodki od prodaje v času od registracije upravičenca do vključno 1. septembra 2020, preračunani na enako obračunsko obdobje.

24.1 Zavezanec je registriral dejavnost 1.6.2020. Od samega začetka je  zavezanec zavarovan kot samozaposleni na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in nima drugih zaposlenih. Podjetje se v skladu z Uredbo Komisije 651/2014/EU šteje za mikro podjetje. V obdobju od registracije (1. 6. 2020) do vključno 1. 9. 2020 je zavezanec ustvaril 36.000 eurov prihodkov, v obdobju od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 pa je zavezanec ocenil, da bo ustvaril 4.500 eurov prihodkov. Zavezanec ocenjuje, da bo njegova neto izguba (AOP 183) v zadnjem kvartalu (oktober, november in december leta 2020) znašala 2.500 eurov.
Kako pravilno izračunamo znesek povračila fiksnih stroškov po PKP6, katero obdobje vzamemo za primerjavo in od katerega zneska obračunamo 0,6 ali 1,2 % stroškov?

OPOZORILO:
Zaradi sprememb povezanih s sprejemom PKP 7 izračun ni popoln. Več o tem v dokumentu PKP7.

Višina nekritih fiksnih stroškov se v spodaj opisanem primeru izračuna na sledeč način:

1. Vsoto prihodkov od prodaje do vključno 1. septembra je potrebno preračunati na dan poslovanja. V obdobju od 1.6.2020 do vključno 1.9.2020 (93 dni) je bilo ustvarjeno 36.000EUR prihodkov. To pomeni 36.000EUR/93dni = 387,10 EUR/dan. Dnevne prihodke se nadalje preračuna v letne prihodke: 387,10EUR/dan*365 dni  = 141.291,50 EUR/leto

2. Izračun upada prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju (1.10.2020 do 31.12.2020 = 92 dni)
                a) ocena prihodkov od prodaje za 4 kvartal 2020 = 4.500 EUR; preračun dejanskih prihodkov od prodaje od 1.6.2020 do 1.9.2020 na primerljivo obdobje = 387,10 * 92 dni = 35.613,20 EUR
                b) upad v % = (1 - (4.500/35.613,20))*100 = 87,36% (upad nad 70%, pomeni, da se uporabi stopnja 1,2%)

3. Izračun nekritih fiksnih stroškov = 1,2%*3*141.291,50 EUR = 5.086,49 EUR

4. Omejitev na zaposlenega oz. zavarovanega = 1.000 EUR * 3 meseci = 3.000 EUR

5. Omejitev na 90% (velja za mikro podjetje) izgube (AOP 187) v zadnjem kvartalu 2020. Samostojni podjetnik v izkazu poslovnega izida nima AOP 187, upošteva se oceno AOP 183 za zadnji kvartal = 2.500 EUR*0,9= 2.250 EUR.

Višina nekritih fiksnih stroškov je torej enaka nižjemu izmed zneskov omejitve na zaposlenega oz. zavarovanega oziroma 90% ocene neto izgube za zadnji kvartal 2020 (2.250EUR). Nižji znesek v konkretnem primeru je znesek 90 % neto izgube, zato bo zavezanec upravičen do nadomestila fiksnih stroškov v višini 2.250EUR.

Določanje maksimalnega zneska pomoči

25. Določanje maksimalnega zneska pomoči glede na zaposlenega

25.1.  Ali lahko oseba, ki ima sklenjeno pogodbo za nedoločen čas za 1 uro na teden, šteje za enega zaposlenega?

OPOZORILO:
Zaradi sprememb povezanih s sprejemom PKP 7 odgovor ni popoln. Več o tem v dokumentu PKP7.

Da, ZIUOPDVE kot pogoj glede določanja maksimalnega izplačila (peti odstavek 109. člena) določa le to, da gre za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

25.2.  Se samozaposlen, ki je delni upokojenec, šteje za enega zaposlenega?

OPOZORILO:
Zaradi sprememb povezanih s sprejemom PKP 7 odgovor ni popoln. Več o tem v dokumentu PKP7.

Da, ZIUOPDVE kot pogoj glede določanja maksimalnega izplačila (peti odstavek 109. člena) določa le to, da gre za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

25.3.  Kaj pomeni za delodajalca omejitev vezana na zaposlene delavce, če je delodajalec dne 19. 10. zaposlenega odjavil in ga ponovno prijavil npr. 15. 12. za nedoločen čas, vlogo za kritje fiksnih stroškov pa odda 30.12.2020?

OPOZORILO:
Zaradi sprememb povezanih s sprejemom PKP 7 odgovor ni popoln. Več o tem v dokumentu PKP7.

Glede določanja maksimalnega izplačila (peti odstavek 109. člena) se upošteva stanje na dan vložitve vloge, kot to določa zadnji stavek petega odstavka 109. člena ZIUOPDVE.

Glede izpolnjevanja pogojev za prejem upravičenja pa je pomembno stanje na dan uveljavitve zakona. Druga alineja prvega odstavka 109. člena ZIUOPDVE namreč določa, da je upravičenec do pomoči pravna ali fizična oseba, ki ima vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve zakona.

25.4.  Ali lahko podjetje, ki je na novo zaposlilo osebo za nedoločen čas po 1. 10. 2020 do dneva oddaje vloge uveljavlja povračilo za vse tri mesece, pri čemer v obseg upošteva tudi novozaposleno osebo?

OPOZORILO:
Zaradi sprememb povezanih s sprejemom PKP 7 odgovor ni popoln. Več o tem v dokumentu PKP7.

Da. Glede določanja maksimalnega izplačila (peti odstavek 109. člena) se upošteva stanje na dan vložitve vloge, kot to določa zadnji stavek petega odstavka 109. člena ZIUOPDVE.

25.5. Ali lahko samostojni podjetnik uveljavlja delno kritje fiksnih stroškov, če je zavarovan iz naslova opravljanja dejavnosti 20 ur na teden?

Da. V krog upravičencev spada samozaposlena oseba, ki ima vsaj enega zaposlenega ali pa je samozaposleni vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2. Druga alineja prvega odstavka 109. člena ZIUOPDVE.

25.6.  Ali pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov znižuje neto izgubo podjetja?

Pri izračunu neto izgube iz petega odstavka 109. člena ZIUOPDVE (AOP 187), se prihodki iz naslova povračila fiksnih stroškov ne upoštevajo. Sama pomoč torej ne znižuje višine že upravičenega zneska pomoči.

25.7.    Oddali smo vlogo po PKP6 in navedli število zaposlenih za nedoločen čas na dan oddaje vloge. PKP7 določa, da se pri izračunu omejitve najvišjega zneska izplačila upošteva povprečno število zaposlenih. Kako naj postopamo?

PO ZIUPOPDVE (PKP7) se upošteva povprečno število zaposlenih, ki se izračuna kot število delovnih ur v obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače v breme delodajalca, pri čemer se upošteva ure na delu, praznike, dopuste in nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti za delo delavca zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, v primerjavi s številom možnih delovnih ur za to obdobju, in sicer na dve decimalki natančno.
Prehodne določbe ZIUPOPDVE (PKP7) določajo, da se določba zadnjega stavka petega odstavka 109. člena ZIUOPDVE (PKP6), torej ugotavljanje števila zaposlenih kot število vseh zaposlenih za nedoločen čas na dan vložitve vloge, uporablja za izjave, vložene do dneva uveljavitve tega zakona, če je za upravičenca ugodnejša. Nadalje določajo, da vlagatelj, ki ugotavlja pogoj najvišjega zneska izplačila na podlagi povprečnega števila zaposlenih (torej po PKP7), in je do uveljavitve ZIUPOPDVE že vložil izjavo na podlagi ZIUOPDVE, vloži dopolnitev izjave oziroma novo izjavo v 15 dneh od uveljavitve tega zakona. Razlika do polne vrednosti povračila se upravičencu izplača do 31. januarja 2021.
Iz navedenega izhaja, da se sprememba ZIUOPDVE, ki se nanaša na število zaposlenih, upošteva za vloge, ki so jih upravičenci oddali pred uveljavitvijo ZIUPOPDVE, opcijsko, torej, če je ugodnejša. Upravičenci ugodnejšo obravnavo uveljavljajo z dopolnitvijo vloge (popravek vloge na eDavkih), ki bo na voljo predvidoma od 5. 1. 2021. Če določbe ZIUPOPDVE za vlagatelje (upravičence) niso ugodnejše, jim ni treba dopolnjevati vloge.
Vloge tudi ni treba dopolnjevati v primerih, kadar zaradi spremembe po ZIUPOPDVE (PKP7) pride do višjega izplačila zaradi nove omejitve 2000 eur. Kadar gre namreč za upad prihodkov v upravičenem obdobju nad 70 %, in če je to edina okoliščina, ki vpliva na izplačilo (ne pa tudi npr. sprememba števila zaposlenih), se ta sprememba v skladu s prehodnimi določbami upošteva po uradni dolžnosti.

26. Določanje maksimalnega zneska glede na neto izgubo

26.1. Ali se neto izguba računa za posamezni mesec ali na kvartal?

Neto čista izguba se predstavlja izgubo v upravičenem obdobju, torej v mesecih oktober, november in december. Maksimalni znesek pomoči se torej izračuna kot odstotek (70 % oziroma 90 % odvisno od velikosti podjetja) neto izgube v upravičenem obdobju.

26.2. Kako neto izgubo dokazuje normiranec?

Upravičenci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov skladno z davčno zakondajo, zagotavljajo podatek o načrtovani in dejansko doseženi izgubi v zadnjem kvartalu, ugotovljeni v skaldu s SRS na podlagi verodostojnih listin.

26.3 Ali je ocena neto izguba pogoj za uveljavljanje pomoči po ZIUOPDVE (delno povračilo nekritih fiksnih stroškov)?

Sporočilo Komisije o Začasnem okviru za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19, ki v poglavju 3.12. ureja pomoč v obliki podpore za nekrite fiksne stroške, določa, da se za namene te točke se izgube podjetij, navedene v njihovih izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju, štejejo za nekrite fiksne stroške. To pomeni, da je ocena neto izguba pogoj, da lahko podjetje uveljavlja pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov, in sicer največ 70 odstotkov neto izgube (AOP 187) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oziroma 90 odstotkov neto izgube (AOP187) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju. Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU.

26.4 Pogoj ocene neto izgube velja za vse upravičence, ne le za podjetja, pri katerih se neto izguba izkaže v AOP 187. Katero postavko izkaza poslovnega izida upoštevamo pri samostojnih podjetnikih, je to negativni poslovni izid izkazan v AOP 183?

Samostojni podjetnik v izkazu poslovnega izida nima AOP 187, zato se upošteva oceno AOP 183 za zadnji kvartal in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020.

26.5.    Ali pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov znižuje neto izgubo podjetja?

Pri izračunu neto izgube iz petega odstavka 109. člena ZIUOPDVE (AOP 187), se prihodki iz naslova povračila fiksnih stroškov ne upoštevajo. Sama pomoč torej ne znižuje višine že upravičenega zneska pomoči.


Povračilo dela nekritih fiksnih stroškov


27. Kako uveljavljam povračilo dela nekritih fiksnih stroškov?

Za izplačilo pomoči v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov upravičenec iz prvega odstavka 109. člena preko informacijskega sistema FURS eDavkipredloži izjavo, s katero izjavlja, da je oseba, ki jo opredeljuje 109. člen ZIUOPDVE. Upravičenec poda izjavo na osnovi lastne ocene poslovanja, upoštevaje prvi odstavek 112. člena ZIUOPDVE.

Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavke na računalnikualinatelefonuin se prijavite veVročanje, da boste tudi obvestila dobili po elektronski poti.

Če imate pri tem težave se obrnite na naš klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti sd.fu@gov.si.

27.1. Kako se šteje datum registracije pri uveljavljanju nekritih fiksnih stroškov v primerih statusnih preoblikovanj na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva?
 
Kot datum registracije opravljanja dejavnosti oziroma kot datum ustanovitve iz 109. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 - ZIUOPDVE se v primeru prevzemnih družb nastalih v postopku materialnega statusnega preoblikovanja (primeroma z oddelitvijo), na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva šteje datum registracije oziroma datum ustanovitve prenosne družbe.
 
Dodatno pojasnjujemo, da v primeru, ko izpolnjevanje pogoja padca prihodkov na podlagi interventnih zakonov za omilitev posledic epidemije ugotavlja družba udeležena v statusnem preoblikovanju, torej prenosna ali prevzemna družba, se morajo prihodki primerjati na ravni obratov oz. dejavnosti, ki se bodisi prenašajo na prevzemno družbo bodisi ostajajo na prenosni družbi. Pri tem se prihodke deli na podlagi njihovega dejanskega pripisovanja posamezni dejavnosti oz. obratu, če pa to ni mogoče pa na podlagi ključa. Kot primeren ključ davčni organ prepoznava delitev aktive (sredstev) v preoblikovanju.
 
27.2. Po kriterijih PKP6 ne morem vložiti vloge za povračilo fiksnih stroškov, za katero je rok 31.12.2020. Na podlagi sprejetega PKP7 pa zaradi investiciji v nove poslovne enote in novih zaposlenih izpolnjujem pogoje. Ali bom lahko vložil vlogo po uveljavitvi PKP7, glede na to da vloga z novimi kriteriji še ni na voljo?
 
Dne 29. 12. 2020 je bil v Državnem zboru sprejet ZIUPOPDVE. Na podlagi tega zakona je 109. člen ZIUOPDVE dopolnjen z novim, šestim odstavkom, ki omogoča, da se upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju glede na primerljivo obdobje leta 2019 izračunava tudi na glede na delež prihodkov od prodaje na povprečno število zaposlenih ali delež prihodkov od prodaje v znesku osnovnih sredstev, brez zemljišč, v upravičenem obdobju glede na primerljivo obdobje. Če je na podlagi tega izračuna upad  30% ali več, bo upravičenec lahko vložil izjavo NFS. Prilagojena izjava NFS bo na voljo na eDavkih predvidoma od 5.1.2021 dalje. Rok za predložitev izjave NFS na podlagi PKP7 je, v skladu s prehodnimi določbami zakona, 15 dni po uveljavitvi ZIUPOPDVE.

27.3. Izjavo NFS po PKP6 sem že vložil v decembru 2020. Ali moram vložiti novo izjavo po PKP7?
 
Novo izjavo vložite le v primeru, da bi bilo za vas ugodneje, če bi pri izračunu najvišje dovoljene pomoči (1.000 ali 2.000) na zaposlenega namesto zaposlenih za nedoločen čas na dan oddaje vloge upoštevali povprečno število zaposlenih (za določen in nedoločen čas) v obdobju od 1.12.2019 do 30.11.2020, izračunano v skladu z medodologijo iz 109. člena novele ZIUOPDVE.
 
Novo izjavo lahko vložite tudi v primeru, če je bil vaš upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju 70% ali manj, bi pa bil nad 70%, če bi namesto dejanskih prihodkov od prodaje upad izračunavali glede na povprečne prihodke od prodaje na podlagi povprečnega števila zaposlenih ali na podlagi stanja osnovnih sredstev, brez zemljišč.
 
V primeru oddaje nove izjave vedno nujno uporabite na eDavkih možnost Popravek in ne stornirajte izjave, ki ste jo oddali po PKP6. Na ta način se vam bodo predizpolnili določeni podatki iz že oddane izjave po PKP6, in kar je pomembno, pri  izračunu limita 1.000 oz. 2.000 € na zaposlenega/mesec se bo upošteval tisti podatek pri številu zaposlenih oz. zavarovanih, ki bo višji oz. ugodnejši (št. zaposlenih za nedoločen čas ali pa povprečno število zaposlenih od 1.12.2019 do 30.11.2020). Če boste izjavo po PKP6 stornirali, se bo pri izračunu limita1.000 oz. 2.000 € na zaposlenega/mesec zaposlenih oz. zavarovanih vedno upoštevalo povprečno število zaposlenih v obdobju od 1.12.2019 do 30.11.2020.
 
Nove izjave po PKP7 vam ni potrebno vlagati:
 
1.  če ste imeli upad prihodkov od prodaje višji od 70% na podlagi dejanskih prihodkov od prodaje po izjavi PKP6 in je število zaposlenih za nedoločen čas na dan oddaje vloge ugodnejši od povprečnega števila zaposlenih v obdobju od 1.12.2019 do 30.11.2020. V tem primeru se bo najvišja dovoljena pomoč na zaposlenega 2.000€/zaposlenega/mesec upoštevala avtomatično t.j. po uradni dolžnosti (na podlagi prehodnih določb novele ZIUOPDVE) in vam bo izplačan višji znesek kot ste ga navedli oz. je bil izračunan na izjavi, seveda le, če izračun NFS ali omejitev glede neto izgube ne bosta omejevala najvišje dovoljene pomoči.
 
2.  če nove določbe iz PKP7 ne vplivajo na izračun najvišje možne pomoči, ki jo lahko dobite izplačano na podlagi delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.

27.4. Kdo lahko vloži izjavo NFS po 31.12.2020?
 
Izjavo NFS po 31.12.2020 lahko kot popravek vložijo upravičenci, ki so že vložili izjavo, vendar so pogoji na podlagi novele ZIUOPDVE za njega ugodnejši. Izjema je limit 2000 evrov na zaposlenega na mesec v primeru upada prihodkov od prodaje, ki se bo upošteval avtomatično in samo zaradi tega limita ni potrebno vlagati nove izjave.
 
Izjavo lahko vložijo tudi upravičenci, ki na podlagi ZIUOPDVE niso izpolnjevali pogojev za vložitev izjave, ker je bil njihov upad prihodkov nižji od 30 odstotkov. V primeru, ko bo izjava NFS vložena prvič po 31.12.2020 se bo pri izračunu limita1.000 oz. 2.000 € na zaposlenega/mesec zaposlenih oz. zavarovanih vedno upoštevalo povprečno število zaposlenih v obdobju od 1.12.2019 do 30.11.2020. Za prvič vloženo izjavo se šteje tudi izjava, ki je oddana po tem, ko se je prvotno oddana izjava stornirala.

28. Kdaj bom prejel nakazilo povračila dela nekritih fiksnih stroškov?

Upravičenec mora predložiti izjavo najkasneje do 31. decembra 2020 za upravičeno obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. FURS bo izplačal pomoč v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov do 20. januarja 2021 za upravičence, ki so predložili izjavo v decembru 2020.

29. Kakšni so pogoji za upravičenost do povračila dela nekritih fiksnih stroškov?

Pogoj za upravičenost je zadosten upad prihodkov v upravičenem obdobju glede na obdobje primerjave.  Do pomoči je upravičen tisti, katerega prihodki od prodaje v upravičenem obdobju bodo upadli za 30 ali več odstotkov glede na isto obdobje leta 2019. Za leto 2019 se upoštevajo podatki iz poslovnih izkazov, ki so bili oddani do 31. maja 2020. Če je bil upravičenec registriran za opravljanje dejavnosti po 1. oktobru 2019, je do pomoči upravičen tisti upravičenec, ki mu bodo prihodki od prodaje v upravičenem obdobju zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za 30 ali več odstotkov v primerjavi s povprečnimi mesečnimi prihodki od prodaje od registracije do vključno 1. septembra 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje. Če pogoj iz tega odstavka be bo dosežen, bo moral upravičenec vrniti celotno pomoč oziroma sorazmerni delež, če mu bodo prihodki od prodaje padli za za manj, kot je ocenil v vlogi, skladno s petim odstavkom 109. člena ZIUOPDVE.

30. Kateri prihodki se štejejo za primerjavo med obdobji po ZIUOPDVE?

Za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih računovodenja, so prihodki iz prejšnjega odstavka čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih računovodenja.


Vračilo povračila dela nekritih fiksnih stroškov


31. V katerih primerih bo potrebno pomoč (delno) vrniti?

Upravičena višina pomoči v obliki nekritih fiksnih stroškov se ugotavlja na osnovi podatkov, kot izhajajo iz revidiranih oziroma potrjenih računovodskih izkazov ali drugih dokazil. Če upravičenec na osnovi ocene nekritih fiksnih stroškov prejme višji znesek pomoči, kot je do njega upravičen na osnovi dejansko ugotovljenih podatkov, mora preveč prejeta sredstva vrniti.

Upravičenec, ki bo uveljavil pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, in naknadno ugotovil, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali je zahteval previsok znesek pomoči, bo o tem obvestil FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od odhodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020, in vrnil znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve.

III. OPROSTITEV PLAČILA DDV OD PRIDOBITEV IN DOBAV ZAŠČITNE IN MEDICINSKE  OPREME PO ZIUOPDVE

32. Kateri davčni zavezanec lahko uveljavlja oprostitev plačila DDV po ZIUOPDVE?

Oprostitev plačila DDV po 66. členu ZIUOPDVE velja za davčnega zavezanca, ki je/bo v obdobju od vključno 1. novembra 2020 do vključno 30. aprila 2021 opravil dobave zaščitne in medicinske opreme iz seznama blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19, ki je oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, ki ga določi Vlada Republike Slovenije, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (v nadaljevanju blago), vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije.

33. Za katero obdobje pridobitev/dobav zaščitne in medicinske opreme velja oprostitev plačila DDV?

Od vključno 1. novembra 2020 do vključno 30. aprila 2021. To se za primere uvoza te opreme že omogoča s Sklepom Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (v nadaljevanju Sklep Komisije)[1].

34. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za oprostitev plačila DDV od pridobitve in dobave tega blaga?

Oprostitev plačila DDV je možna za blago, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije:

-  dobavljeno državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava (npr. Zavodu za blagovne rezerve, v nadaljevanju ZBRS, zdravstvenim ustanovam, Upravi za zaščito in reševanje) ali drugi organizaciji, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo (v nadaljevanju upravičene osebe) ali

-  dobavljeno ali pridobljeno za račun teh upravičenih oseb (osebe iz b) točke prvega odstavka 66. člena ZIUOPDVE),

ki to blago nabavljajo za enega izmed naslednjih namenov (v nadaljevanju upravičeni nameni):

-  brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, ali

-  brezplačno uporabo subjektov, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v zvezi z zdravstveno oskrbo oseb, ki jih je prizadela epidemija, pod pogojem, da blago ostane v lasti upravičenih oseb.

Davčni zavezanec mora razpolagati z izjavo svojega kupca (upravičene osebe), da je blago namenjeno za upravičene namene (tj. da je namenjeno brezplačnemu razdeljevanju določenim osebam ali določeni brezplačni uporabi v zdravstveni dejavnosti). Izjava je lahko samostojni dokument (kot npr. izjava v primeru uvoza), lahko je pogodbeno določilo. Davčnemu zavezancu, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV po tem členu, davčnemu organu izjave predhodno ni treba predlagati, razen v primeru izvajanja naknadnega davčnega nadzora.

35. Katera zaščitna in medicinska oprema je predmet te oprostitve plačila DDV?

Oprostitev plačila DDV se uporabi za določeno zaščitno in medicinsko opremo iz seznama blaga, ki ga določi Vlada Republike Slovenije.

Oprostitev plačila DDV se uporabi za določeno zaščitno in medicinsko opremo iz seznama blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19, ki je oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, ki je priloga Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, objavljenem v Uradnem listu RS, 68/20, in Odloka o dopolnitvi Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, objavljenem v Uradnem listu RS, 172/2020 (v nadaljevanju Odlok), in sicer:

 1. Oprema za zaščito ust in nosu (tarifne oznake: 4818 90 10, 4818 90 90, 6307 90 10, 6307 90 98, 9020 00 00);
 2. Rokavice (tarifne oznake: 3926 20 00, 4015 11 00, 4015 19 00, 6116 10 20, 6116 10 80, 6216 00 00);
 3. Zaščita za obraz (tarifna oznaka: 3926 90 97);
 4. Varovalna očala in ščitniki za oči (tarifne oznake: 9004 90 10, 9004 90 90);
 5. Zaščitna oblačila (tarifne oznake: 3926 20 00, 4015 90 00, 4818 50 00, 6113 00 10, 61 13 00 90, 6114 20 00, 6114 30 00, 6114 90 00, 6210 10 10, 6210 10 92 00, 6210 10 98, 6210 20 00, 6210 30 00, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 10, 6211 32 90, 6211 33 10, 6211 33 90, 6211 39 00, 6211 42 10, 6211 42 90, 6211 43 10, 6211 43 90, 6211 49 00);
 6. Zaščita za obuvala (tarifne oznake: 3926 20 00, 3926 90 97, 4818 90 10, 4818 90 90, 6307 90 98);
 7. Zaščita za lase (tarifne oznake: 6505 00 30, 6505 00 90);
 8. Operacijska pregrinjala (tarifna oznake: 4818 90 10, 4818 90 90, 5603 11 10,  5603 94 90 in  6307 90 92);
 9. Medicinski respiratorji, ventilatorji, naprave za  kisikoterapijo (tarifna oznaka 9019 20 00); naprave za zunajtelesno membransko oksigenacijo (ECMO) (tarifna oznaka 9018 90 84);
 10. COVID-19 testi, instrumenti in naprave za analizo vzorcev: kompleti za testiranje na osnovi imunoloških reakcij (tarifne oznake: 3002 13 00, 3002 14 00, 3002 15 00 in 3002 90 90), diagnostični reagenti na osnovi testa nukleinske kisline s polimerazno verižno reakcijo (PCR) (tarifna oznaka: 3822 00 00), diagnostični 'in vitro' laboratorijski instrumenti in aparati (tarifna oznaka: 9027 80 80), kompleti za analizo vzorcev (tarifni oznaki: 9018 90 84 in 9027 80 80);
 11. Vodno alkoholne raztopine in preparati za dezinfekcijo na osnovi alkohola (tarifne oznake: 2207 10 00, 2207 20 00, 2208 90 91, 2208 90 99; 3808 94 90);
 12. Vodikov peroksid (3%) in preparati za dezinfekcijo na njegovi osnovi (tarifne oznake: 2847 00 00, 3808 94 90);
 13. RNA ekstraktorji (tarifna oznaka: 9027 80 80);
 14. Propil in izopropil alkohol in preparati za dezinfekcijo na njihovi osnovi (tarifne oznake: 2905 12 00; 3808 94 90);
 15. Etri, eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli, peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi ketonov (tarifna oznaka: 2909) in preparati za dezinfekcijo na njihovi osnovi (tarifna oznaka 3808 94) ;
 16. Endoskopski aparati  (tarifna oznaka: 9018 9020);
 17. Termometri (tarifne oznake: 9025 11 20, 9025 11 80 in 9025 19 00);
 18. Maske za prekritje celotnega obraza pri izvajanju neinvazivne ventilacije (tarifna oznaka: 9019 20 00);
 19. Naprave za ultraviolično (UV) obsevanje za namene dezinfekcije (tarifna oznaka: 8543 70 90) – OPOMBA: Za 19. točko oprostitev plačila DDV velja od 27.11.2020.
35.1.   S 1. 1. 2021 je pri določenem blagu s seznama blaga iz Odloka prišlo do spremembe tarifnih oznak. Seznam blaga ne vsebuje novih tarifnih oznak, veljavnih od 1. 1. 2021. Ali se za to blago lahko uveljavlja oprostitev, če so drugi pogoji po 66. členu ZIUOPDVE izpolnjeni?

Za blago s seznama blaga iz Odloka se upošteva tarifna oznaka KN, ki je veljala ob uveljavitvi Odloka.

36. Davčni zavezanec, ki se ukvarja z zobozdravstveno dejavnostjo in ni oseba javnega prava, je nabavil zaščitne maske in razkužila za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti in sprašuje, če je taka dobava oproščena plačila DDV.

Če kupec, ki se ukvarja z zobozdravstveno dejavnostjo, ni oseba javnega prava (tudi ne gre za organizacijo, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo), pogoji za oprostitev plačila DDV od dobave takega blaga niso izpolnjeni, zato davčni zavezanec-dobavitelj na računu za tako opravljeno dobavo obračuna DDV v skladu z določbami ZDDV-1.

Ravno tako niso izpolnjeni pogoji za oprostitev plačila DDV od pridobitve blaga, če tako pridobitev blaga opravi davčni zavezanec, ki opravlja zobozdravstveno dejavnost in ni oseba javnega prava.

37. Ali lahko v tem trenutku uveljavljamo oprostitev plačila DDV po  ZIUOPDVE?

Če davčni zavezanec (dobavitelj/pridobitelj) izpolnjuje vse pogoje za uveljavljanje oprostitve plačila DDV po  ZIUOPDVE, jo lahko uveljavlja za dobave/pridobitve blaga iz Odloka, opravljenih v obdobju od vključno 1. novembra 2020 do vključno 30. aprila 2021.38. Ali so plačila DDV oproščene tudi storitve (stroški), ki so povezane z oproščeno dobavo blaga?

Ne, oprostitev se ne nanaša tudi na storitve. Plačila DDV je oproščena samo pridobitev in dobava blaga, ne pa tudi ostale storitve (oz. stroški), ki jih davčni zavezanec, ki opravi tako dobavo, zaračuna in ne predstavljajo del enotne dobave. Od teh storitev se DDV obračuna po splošnih pravilih, ki veljajo po DDV zakonodaji.

Primeri oproščenih dobav blaga/pridobitev blaga znotraj Unije

Primer 1 – pridobitev blaga

Davčni zavezanec opravi pridobitev blaga za račun upravičene osebe z namenom njegove nadaljnje dobave upravičeni osebi, ki to blago nabavlja za brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija. Ta pridobitev blaga je oproščena plačila DDV. Plačila DDV je oproščena tudi nadaljnja dobava tega blaga, ki jo po pridobitvi blaga opravi davčni zavezanec tej upravičeni osebi.

Primer 2 – proizvodnja blaga

Davčni zavezanec sam proizvede blago za naročnika – upravičeno osebo in ga dobavi temu naročniku. Ker bo upravičena oseba uporabila to blago za upravičene namene, je dobava tega blaga upravičeni osebi oproščena plačila DDV.

Primer 3 – nakup blaga v Sloveniji in prodaja tega blaga

Davčni zavezanec (podjetje A d.o.o.) nabavi (kupi) blago v Sloveniji, blago pa je namenjeno nadaljnji prodaji upravičeni osebi. Njegov dobavitelj (podjetje B d.o.o.) ne more uveljavljati te oprostitve, ker davčni zavezanec (njegov kupec = podjetje A d.o.o.) ni niti upravičena oseba niti ne nabavlja to blago za upravičene namene. Pri davčnem zavezancu (podjetje A d.o.o.), ki to blago proda upravičeni osebi, ki bo to blago uporabila za upravičene namene, pa je taka dobava oproščena plačila DDV, davčni zavezanec ima pravico do odbitka DDV.

Primer 4 - blago uvozi posrednik

Davčni zavezanec (posrednik/zastopnik) je blago uvozil za račun upravičene osebe, ki bo blago uporabila za upravičene namene. Uvoz blaga je oproščen plačila DDV na podlagi Sklepa Komisije. Posrednik na računu za to blago, ki ga izda upravičeni osebi, ne obračuna DDV (dobava je oproščena plačila DDV) s sklicevanjem na 66. člen ZIUOPDVE.

Primer 5 - pridobitev blaga opravi upravičena oseba

Upravičena oseba pridobi blago znotraj Unije, to blago bo uporabila za upravičene namene. Pridobitev tega blaga znotraj Unije je oproščena plačila DDV.

Primer 6

Dogovorjena je dobava blaga, za katerega je v skladu z  ZIUOPDVE določena oprostitev plačila DDV, dobavitelj pa se z upravičeno osebo dogovori tudi npr. za prepakiranje in drugo morebitno manipulacijo blaga in dodatno še za prevoz blaga (v nadaljevanju storitve), kar ni vključeno v ceno tega blaga. V takem primeru je plačila DDV oproščena dobava blaga, storitve pa se obravnavajo posamezno in so obdavčene v skladu z določbami DDV zakonodaje. 

Primer 7

Splošna bolnišnica zaščitno in medicinsko opremo uporabi za zaščito zaposlenih in zaščito pacientov ter zdravljenje pacientov, ne pa za brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali pa se z njim spopadajo.

Če bolnišnica, oseba javnega prava, nabavi zaščitno in medicinsko opremo za zdravstveno oskrbo oseb, ki jih je prizadela epidemija (pacientov kot tudi zdravstvenega osebja, ki izvaja tako zdravstveno oskrbo in so epidemiji izpostavljeni/se z njo spopadajo), gre po 66. členu  ZIUOPDVE za nabavo za   upravičene namene. V takem primeru je pri dobavitelju, ki bolnišnici dobavi (proda) to zaščitno in medicinsko opremo, taka dobava oproščena plačila DDV, če razpolaga z izjavo bolnišnice (upravičene osebe), da je blago namenjeno za prej navedene upravičene namene. Bolnišnici ni treba obračunati DDV od preostale zaščitne in medicinske opreme, ki jo bo po 30. aprilu 2021 uporabila za namen opravljanja zdravstvene dejavnosti. 

39. Katere podatke mora navesti na računu davčni zavezanec, ki uveljavlja to oprostitev plačila DDV?

Davčni zavezanec na računu, na katerem ne obračuna DDV v skladu z  ZIUOPDVE, poleg podatkov, ki so obvezni po Zakonu o davku na dodano vrednost – ZDDV-1, v zvezi z oprostitvijo DDV navede 66. člen  ZIUOPDVE.

40. Ali ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV za blago, ki ga bo dobavil upravičeni osebi?

Da. Na podlagi te oprostitve DDV ima davčni zavezanec po 66. členu  ZIUOPDVE pravico, da uveljavi odbitek DDV, ki so mu ga zaračunali njegovi dobavitelji za blago, ki ga bo dobavil upravičeni osebi.

41. Kako uveljaviti oprostitev za dobave/pridobitve blaga, opravljene pred uveljavitvijo  ZIUOPDVE?

Davčni zavezanec, ki je pred uveljavitvijo  ZIUOPDVE opravil dobavo blaga ali pridobitev blaga znotraj Unije, za katero so bili izpolnjeni pogoji za oprostitev plačila DDV po  ZIUOPDVE, davčni zavezanec pa je že obračunal DDV za to blago, lahko znižanje obračunanega DDV po izdanem računu iz preteklih davčnih obdobij za dobave blaga, opravljene od vključno 1. novembra 2020 dalje, vključi v obračun DDV za davčno obdobje, v katerem je izdan tak popravek računa. Na popravku računa[2] se davčni zavezanec sklicuje na prvoten račun.

V zvezi s popravkom zneska obračunanega DDV pojasnjujemo, da na podlagi drugega odstavka 39. člena ZDDV-1 davčni zavezanec lahko popravi (zmanjša) znesek obračunanega DDV, če pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do dobitka DDV. V skladu s tretjim odstavkom 146. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - Pravilnik če davčni zavezanec – izdajatelj računa ugotovi napako na računu, ki ga je izdal končnemu potrošniku, lahko popravi davčno obveznost v davčnem obdobju, ko je bila kupnina ali del kupnine vrnjen kupcu ali njeno plačilo odpuščeno in razpolaga z ustreznim dokazilom o vračilu kupnine oziroma odpustitvi kupnine.   


OBVEZNOST POROČANJA

Davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV po tem zakonu, mora davčnemu organu predložiti poročilo o opravljenih dobavah blaga, ki vsebuje naslednje podatke:

- identifikacijsko številko za namene DDV,

- naziv ter naslov davčnega zavezanca, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV po 66. členu ZIUOPDVE,

- zaporedno številko,

- davčno številko ali identifikacijsko številko, če je identificirana za namene DDV, upravičene osebe, kateri je bilo dobavljeno blago,

- tarifno oznako kombinirane nomenklature carinske tarife blaga,

- vrednost, vrsto in količino blaga. 

42. Kako se predloži poročilo o opravljenih oproščenih dobavah/pridobitvah tega blaga znotraj Unije?

Poročilo se predloži davčnemu organu na obrazcu »Poročilo DDV – oprostitev po ZIUOPDVE« v elektronski obliki kot lasten dokument preko sistema eDavki. Pod »Tip priloge« se izbere »Poročilo o oproščenih pridobitvah/dobavah po 62.b členu ZIUZEOP-A oz. 66. členu ZIUOPDVE«(v word ali excell obliki).

43. Kdaj je treba predložiti poročilo?

Davčni zavezanec predloži davčnemu organu poročilo za koledarski mesec, v katerem je bila opravljena pridobitev ali dobava, in sicer najkasneje do zadnjega delovnega dne za pretekli koledarski mesec. Poročilo za koledarski mesec predloži tudi davčni zavezanec, ki ima trimesečno davčno obdobje. Če davčni zavezanec v koledarskem mesecu ni opravil dobave/pridobitve, ki bi bila predmet poročanja, poročila ne predloži (razen v primeru popravkov). Poročilo za obdobje november 2020 bo treba predložiti do 31. 12. 2020.

44. Kako se poroča o dobavah, opravljenih od 1. novembra 2020 do uveljavitve ZIUOPDVE?

Davčni zavezanec poroča o oproščenih dobavah, opravljenih od 1. novembra 2020 do uveljavitve  ZIUOPDVE, v poročilu za mesec november 2020 oz. v poročilu za obdobje, v katerem je izdan popravek računa (če je bil prvotni račun izdan z obračunanim DDV).

45. Kako se poroča o dobavi, če dobavitelj prejme izjavo upravičene osebe kasneje, po opravljeni dobavi?

Davčni zavezanec lahko na podlagi prejete izjave upravičene osebe izda popravek računa (dobropis) za dobavo blaga iz Odloka, opravljeno v obdobju od 1. 11. 2020. do 30. 4. 2021, tudi, če izjavo prejme po opravljeni dobavi. V takem primeru dobavitelj o oproščeni dobavi po 66. členu ZIUZEOP-A davčnemu organu poroča v Poročilu za obdobje, v katerem je bil izdan popravek računa. Enako velja, če ste za mesec, v katerem je bila dobava opravljena, že predložili poročilo, a te dobave  takrat niste vključili, ker ste obračunali DDV.

Primer: davčni zavezanec A  je prvotno dobavo z obračunanim  DDV davčnemu zavezancu B opravil  11/2020. Izjava je bila pridobljena v 12/2020, davčni zavezanec A je v decembru 2020 izdal popravek računa (dobropis). V  poročilo za december 2020 v Razdelek II vpiše dobavo, opravljeno v obdobju 11/2020 (ko je bila dobava dejansko opravljena), in sicer v stolpec obdobje/mesec vpiše obdobje 11/2020.  V razdelek I tega poročila  vpiše tudi vse druge tekoče dobave za december 2020 (dobava je opravljena decembra 2020 brez DDV, razpolaga z izjavo upravičenca).

45.1 Kakšno je postopanje, kadar davčni zavezanec ugotovi, da je napačno izpolnil poročilo za preteklo obdobje?

Popravek poročila za obdobje mora vsebovati vse dobave, ne samo tiste, ki se popravljajo ali dodajajo. Če davčni zavezanec za eno obdobje predloži več poročil, je veljavno le eno, in sicer zadnje oddano poročilo. Davčni zavezanec mora tako predložiti popravek celotnega poročila, ki bo skladen z DDV-O. Glede popravkov poročila se upošteva odgovora 44 in 45.
Poročilo oz. popravek poročila se ne predlaga kot priloga k obračunu DDV, ampak kot NF-LD dokument (glej odgovor 42). Če gre za popravek poročila, predlagamo, da se v opis navede tudi, da gre za popravek poročila EDP št. … ter kdo (kateri kontrolor) je zahteval popravek.

45.2 Kako se izpolni poročilo v primeru blaga, za katerega z dnem 1. 1. 2021 veljajo spremenjene tarifne oznake KN (v povezavi z vprašanjem 35.1)?

V poročilu se za dobave, opravljene po 1. 1. 2021, poročajo nove tarifne oznake KN. Za dobave, opravljene pred 1. 1. 2021, se poročajo tarifne oznake KN, ki so veljale do 1. 1. 2021.

46. Kakšno je postopanje, kadar davčni zavezanec ugotovi, da je napačno izpolnil poročilo za preteklo obdobje?

Popravek poročila za obdobje mora vsebovati vse dobave, ne samo tiste, ki se popravljajo ali dodajajo. Če davčni zavezanec za eno obdobje predloži več poročil, je veljavno le eno, in sicer zadnje oddano poročilo. Davčni zavezanec mora tako predložiti popravek celotnega poročila, ki bo skladen z DDV-O. Glede popravkov poročila se upošteva odgovora 44 in 45.
Poročilo oz. popravek poročila se ne predlaga kot priloga k obračunu DDV, ampak kot NF-LD dokument (glej odgovor 42). Če gre za popravek poročila, predlagamo, da se v opis navede tudi, da gre za popravek poročila EDP št. … ter kdo (kateri kontrolor) je zahteval popravek.

47. Kako se izpolni poročilo v primeru blaga, za katerega z dnem 1. 1. 2021 veljajo spremenjene tarifne oznake KN (v povezavi z vprašanjem 35.1)?

V poročilu se za dobave, opravljene po 1. 1. 2021, poročajo nove tarifne oznake KN. Za dobave, opravljene pred 1. 1. 2021, se poročajo tarifne oznake KN, ki so veljale do 1. 1. 2021.


OBVEZNOST VODENJA EVIDENC

Davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV, mora voditi evidence o transakcijah v okviru te ureditve, tako da je davčnemu organu omogočen nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.OBVEZNOST SUBJEKTOV, KI OPRAVLJAJO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST, ČE TO BLAGO ODTUJIJO, DAJO V UPORABO DRUGEMU OZIROMA GA UPORABIJO ZA DRUGE NAMENE, KOT ZA NAMENE OPRAVLJANJA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Če subjekt, ki opravlja zdravstveno dejavnost, blago, ki ga je dobil v brezplačno uporabo v zvezi z zdravstveno oskrbo oseb, ki jih je prizadel izbruh COVID-19, odtuji, da v uporabo drugemu ali ga kako drugače uporabi za druge namene, razen za namene opravljanja zdravstvene dejavnosti, preden DDV ni plačan, mora od take uporabe oziroma odtujitve blaga obračunati in plačati DDV. Če se blago uporabi za druge namene kot za namene opravljanja zdravstvene dejavnosti, obveznost obračuna DDV nastane na dan in po stopnji, ki za to blago sicer velja po ZDDV-1 na dan, ko se tako blago uporabi (po ustrezni stopnji na dan nastanka obveznosti obračuna DDV po ZDDV-1).

Primer:

Bolnišnica se odloči, da bo dala del zaščitnih mask, za katere je dala izjavo dobavitelju, da jih bo uporabila za namene, za katere velja oprostitev, v uporabo šoli. V takem primeru mora bolnišnica od teh mask obračunati DDV.

Izvajalci zdravstvenih storitev, ki bodo po koncu trajanja tega ukrepa uporabili preostalo zaščitno in medicinsko opremo za zdravstvene storitve, ki ne dajejo pravice do odbitka DDV (prave oprostitve), bodo morali obračunati DDV (s tem bo tudi zadoščeno splošnemu načelu DDV, da strošek DDV nosi končni uporabnik).

Obveznost upravičenih oseb, če to blago uporabijo za druge namene

Če upravičene osebe blaga z oprostitvijo DDV ne uporabljajo za namene, zaradi katerih velja oprostitev DDV na podlagi  ZIUOPDVE, so dolžne obračunati in plačati DDV po stopnji, ki za to blago sicer velja po ZDDV-1 na dan, ko se blago tako uporabi in tudi nastane obveznost obračuna DDV po ZDDV-1. Če blago ostane v lasti organizacij, ki ne izpolnjujejo več pogojev, zaradi katerih so bile upravičene do oprostitve DDV, in se blago brezplačno prenese na organizacijo, ki je sama upravičena do ugodnosti oprostitve DDV po 66. členu ZIUOPDVE, je oprostitev DDV odobrena še naprej pod pogojem, da organizacija uporablja to blago za upravičene namene, opisane v uvodnem delu dopisa.

Primer:

Dobrodelni organizaciji je ostalo nekaj opreme, ki je v njeni lasti in ni več potrebe, da bi to opremo brezplačno razdeljevala osebam, prizadetim s COVID 19. Zato to opremo brezplačno prenese na bolnico, ki pa bo to opremo še naprej uporabljala v zdravstvene namene kot zaščito pred COVID19.


DRUGO DDV


50. Zaradi preprečevanja širitve virus COVID-19 se je nekaterim dejavnostim prepovedalo ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Posledično je na zalogah ostalo tudi hitro pokvarljivo blago ali blago s kratkim rokom uporabe, ki ga je treba zavreči in odpisati. Ali je treba od tega blaga obračunati DDV?

V skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, šteje tudi uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za zasebne namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev tega blaga ali kakršnakoli uporaba blaga za druge namene, kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je za to blago ali sestavine tega blaga izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV.

V skladu s 17. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - Pravilnik se za dobavo blaga v skladu s 7. členom ZDDV-1 šteje tudi primanjkljaj blaga, razen primanjkljaja in uničenj, nastalih zaradi višje sile.

Definicija »višje sile« v davčni zakonodaji ni opredeljena, zato jo je treba razlagati v okviru pravnega standarda višje sile, kot je določen v 153. členu Obligacijskega zakonika, po katerem je imetnik prost odgovornosti, če dokaže, da izvira škoda iz kakšnega vzroka, ki je bil izven stvari in njegovega učinka ni ga bilo pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. Navedeno pomeni, da mora biti vzrok, ki naj bi pomenil višjo silo, zunaj dejavnosti, dogodek mora biti izreden, nepričakovan in nepredvidljiv.

Zaprtje dejavnosti kot posledica razglasitve epidemije se šteje za višjo silo, saj gre za izreden in nepričakovan dogodek. Ali se določen primanjkljaj blaga lahko šteje kot posledico te višje sile, pa je treba ugotavljati v vsakem primeru posebej. Pri rešitvi vprašanja vzroka nastanka primanjkljaja blaga je treba razlikovati med blagom, ki je bilo nabavljeno v času, ko zaprtje dejavnosti zaradi epidemije še ni bilo odrejeno, ter tistim, ki je bilo nabavljeno po vzpostavitvi tega stanja. Primanjkljaju (uničenju) blaga, ki je bilo nabavljeno v času po zaprtju dejavnosti zaradi epidemije, bi se davčni zavezanec ob potrebni skrbnosti lahko izognil.

Dodajamo še, da če davčni zavezanec hrano donira, se uporabi 38. člen pravilnika. Podrobnejša razlaga tega člena je navedena v pojasnilu, z naslovom Spremembe zakonodaje na področju DDV, stran 54.

51. V času epidemije je občina, identificirana za DDV, uporabnikom, katerim sicer oddaja parkirišča v mesečni najem z obračunanim DDV, ta parkirišča nudila brezplačno in sprašuje glede DDV.

Občina, ki daje v z DDV obdavčen najem parkirišča za plačilo, ima pravico do odbitka DDV. Če se je občina v času epidemije odločila, da bo strankam, katerim sicer daje parkirišča v (mesečni) obdavčen najem, le te v času epidemije dajala brezplačno v najem, se šteje, da gre za opravljanje storitev za poslovne namene, zato ji od tako brezplačno opravljene storitve ni treba obračunati DDV. Ravno tako ji ni treba narediti popravka odbitka DDV od nabav,  ki jih je nabavila za namen opravljanja svoje obdavčene dejavnosti.

[1] Na spletni strani FURS je objavljen Sklep Evropske Komisije z dne 3. 4. 2020, o oprostitvi plačila carine in DDV zaradi izbruha COVID-19 z dodatnimi informacijami in navodilom glede izvajanja tega sklepa.

[2] V skladu z devetim odstavkom 81. člena ZDDV-1 se kot račun šteje tudi vsak dokument oziroma sporočilo, ki spreminja prvoten račun in se nanj nedvoumno nanaša.Vir: FURS, 31. 12. 2020 ob 8:59

**Spremembe:

- dodano 45., 45.1, 45.2 (21. 4. 2021)
- dodano 17.2, 17.3, 20.1,24., 24.1, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 45., 46., 47.  (20. 4. 2021)
- dodano 35.1 (1. 3. 2021)
- dodano 27. 3. in 27.4 (31. 12. 2020)
- dodano 17.2, 20.1, 25.6 (18.12.2020)
- dodano 17.1, 24.1, 26.3, 26.4 (11. 12. 2020)
- dopolnitev II. del (2. 12. 2020)

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.