c S
ZRSZ: Povračilo nadomestila plače za začasno čakanje in subvencioniranje skrajšanega delovnega časa 04.06.2020

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE), ki je pričel veljati 31. maja, so na Zavodu RS za zaposlovanje pristojni za izvajanje dveh ukrepov: delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo in delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa.

Delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo

Vloga za uveljavljanje delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo bo predvidoma 3. 6. 2020 na voljo na našem Portalu za delodajalce. Možna bo predložitev vloge samo v elektronski obliki. 

Delodajalci lahko uveljavljajo delno povračilo nadomestila plače za zaposlenega, ki ga napotijo na začasno čakanje na delo, v obdobju od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020. Vlogo morajo oddati v osmih dneh od napotitve zaposlenega na začasno čakanje, najpozneje do 30. 6. 2020. 

Delno povračilo nadomestila plače lahko uveljavljajo delodajalci, ki imajo na dan predložitve vloge plačane vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti ter predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let. Ravno tako delodajalci na dan predložitve vloge ne smejo biti v stečajnem postopku. 

Do delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo so upravičeni delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. 

Delnega povračila ne morejo uveljavljati:

  • neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS ali proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %,
  • delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost iz skupine K (po standardni klasifikaciji dejavnosti) in so imeli 13. 3. 2020 več kot deset zaposlenih,
  • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter institucije, organi in agencije EU v Sloveniji. 

Delodajalcem, ki izpolnjujejo vse zakonske pogoje, bomo v petnajstih dneh od prispetja popolne vloge izdali Sklep o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače. Ravno tako bomo z njimi sklenili Pogodbo o delnem povračilu nadomestila plače, v kateri bo določeno, na kakšen način bo delodajalec uveljavljal povračilo. 

V skladu z ZIUOOPE bomo delodajalcem povrnili 80 % izplačanega nadomestila plače. Višina povračila je omejena z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost, ki znaša 892,50 EUR na mesec.
 

Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

Vloga za pridobitev subvencije za zaposlene z odrejenim skrajšanim delovnim časom bo na našem Portalu za delodajalce na voljo predvidoma 12. 6. 2020. Možna bo predložitev vloge samo v elektronski obliki. 

V skladu z ZIUOOPE nam morajo delodajalci v treh delovnih dneh od takrat, ko zaposlenim odredijo delo s skrajšanim delovnim časom, poslati obvestilo po elektronski pošti na naslov: obvestilacas@ess.gov.si. Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke: naziv in MŠO delodajalca, število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, in datum odreditve takšnega dela. Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.

Delodajalci lahko zaposlenemu, s katerim imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredijo delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020. Vlogo morajo predložiti v petnajstih dneh po odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom, najpozneje do 31. 12. 2020.

Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa lahko uveljavljajo delodajalci, ki 

  • so pravne ali fizične osebe in so bili vpisani v Poslovni register Slovenije pred 13. 3. 2020, pri čemer imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, ter
  • po svoji oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90 % dela.

Do subvencije niso upravičeni neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS ali proračuna občine, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50 %.

Delodajalcem, ki izpolnjujejo vse zakonske pogoje, bomo izdali Sklep o dodelitvi subvencije in z njimi sklenili Pogodbo o delnem subvencioniranju skrajšanega delovnega časa. V njej bo določeno, na kakšen način bo delodajalec uveljavljal subvencijo za posamezen mesec.

Subvencija za zaposlenega mesečno znaša: 

  • 448 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 20 do 24 ur na teden,
  • 336 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 25 do 29 ur na teden,
  • 224 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 30 do 34 ur na teden,
  • 112 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas 35 ur na teden.

Sorazmerno nižja subvencija se izplača pri odsotnosti z dela, določeni z zakonom. 
 

Dodatne informacije:

Splošno o ukrepih, tehnična pomoč pri oddaji in dopolnitvi vloge na portalu:
 
Kontaktni center 080 20 55 (brezplačni telefon ob delovnikih) ali
kontaktni.center@ess.gov.si.

Vsebinske informacije o ukrepih: 
ZIUPPP@ess.gov.si ali
030 486 086.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), Uradni list RS, 80/2020.


Vir: ZRSZ, 3. 6. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.