c S
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino 14.05.2020

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino je začela veljati s prvim januarjem 2020. Uredba je tako kot prej veljavna Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino urejala povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

 Nikjer pa ni konkretno napisano, ali se to Uredbo uporablja tudi v gospodarstvu.Pri poudarjam, da se na določbe te Uredbe sklicujejo tudi nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti oziroma akti delodajalcev v zasebnem sektorju, zato morajo delodajalci v zasebnem sektorju biti prav tako pozorni na spremembe nove Uredbe in jih seveda pri svojem delu v celoti spoštovati, saj se praviloma pravice iz naslova službenega potovanja v tujino določajo prav v kolektivnih pogodbah dejavnosti, pri čemer se delodajalci v zasebnem sektorju glede izračuna višine dnevnic za ta potovanja večinoma sklicujejo na omenjeno Uredbo. Iz tega namreč sledi, da se je delodajalec v zasebnem gospodarstvu, ki ga zavezuje kolektivna pogodba in se glede višine dnevnice za službeno potovanje v tujino sklicuje na omenjeno Uredbo, dolžan pri izplačilu dnevnice upoštevati njeno višino iz omenjene Uredbe in to seveda ne glede na to, da je v 1. členu Uredbe določeno, da Uredba ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

Uredba v drugem odstavku 2. člena ureja načelo dobrega gospodarjenja z javnimi sredstvi pri načrtovanju službenega potovanja v tujino in pri povračilu stroškov, ki je določeno v skladu s tretjim odstavkom 2. člena Zakona o javnih financah,[2]iz katerega izhaja, da je pri pripravi in izvrševanju proračuna treba spoštovati načelo gospodarnosti in učinkovitosti. 

Uredba je tako glede povračila stroškov za službena potovanja v tujino prinesla kar nekaj sprememb, pri čemer bom izpostavila zgolj najpomembnejše.

Bistvena sprememba Uredbe je dvig zneskov dnevnic na raven pred uveljavitvijo prejšnje Uredbe, saj so bili zneski dnevnic znižani zaradi varčevalnih ukrepov. Dvig zneskov dnevnic po tej Uredbi bo postopen, razen v primeru Belgije, ko bo dvig dnevnice na končni znesek (63 €) takojšen s 1. januarjem 2020. Tako bo prvi dvig zneskov dnevnic veljal od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, pri čemer se uporablja tabela določena v 21. členu Uredbe. Drugi dvig zneskov dnevnic pa bo veljal od 1. januarja 2021 dalje, ko se bo uporabljala Priloga k Uredbi, torej druga tabela. Če država v obeh tabelah ni posebej določena, se uporabi znesek dnevnice za »druge države«, v skladu z zgoraj navedenim postopnim dvigom zneskov dnevnic.[3]

Kot novost se ponovno določa dnevnica za službeno potovanje v tujino, če to traja nad 6 do 8 ur (v višini 25 % dnevnice), kot to izhaja iz 6. člena Uredbe. Dnevnice so namreč namenjene povračilu stroškov prehrane na službeni poti, višina pa je odvisna predvsem od države oziroma mesta službene poti, trajanja službene poti in zagotovljenih obrokov prehrane. Dnevnice, ki veljajo za posamezno državo, se obračunajo za celoten čas trajanja službenega potovanja in se izračunajo v urah od datuma in ure začetka potovanja, ko se potovanje zaključi. Za službeno potovanje v tujino glede na čas trajanja se obračuna:

  • cela dnevnica nad 14 do 24 ur,
  • 75 odstotkov dnevnice nad 8 do 14 ur,
  • 25 odstotkov dnevnice nad 6 do 8 ur.[4]

V kolikor je na službeni poti delavcu zagotovljena brezplačna prehrana v celoti, se zaposlenemu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20% pripadajoče dnevnice. Če so na službeni poti delavcu brezplačno zagotovljeni le posamezni obroki velja:

  • pri odsotnosti nad 14 do 24 ur se za brezplačni zajtrk odšteje 10%, za brezplačno kosilo ali večerjo 35%;
  • pri odsotnosti nad 8 do 14 ur se za brezplačni zajtrk odšteje 15%, za brezplačno kosilo ali večerjo pa 40%.[5]

Prav tako se spreminjajo določbe o povrnitvi stroškov za plačilo zdravstvenih storitev kot to izhaja iz 14. člena Uredbe in sicer tako, da se zaposlenemu lahko povrne plačilo premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini v obsegu kritja v višini osnovne zavarovalne vsote, razen v primerih, ko je zaradi pridobitve poslovnega vizuma potrebna določena vrednost minimalnega zavarovalnega kritja, vendar le, če se o tem predhodno dogovori z delodajalcem. Prav tako je določeno, da se za zaposlene, ki pogosto potujejo v tujino, sklene skupinsko zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, kot to izhaja iz tretjega odstavka omenjenega člena. 

Posebej je potrebno še izpostaviti, da Uredba v tretjem odstavku 20. člena ureja obveznost priprave in oddaje poročila o opravljenem službenem potovanju ob posredovanju dokumentacije v zvezi s službenim potovanjem v tujino v rokih določenih v prvem odstavku istega člena. Pri tem prvi odstavek 20. člena Uredbe določa, da se obračun stroškov, nastalih na službenem potovanju v tujino, predloži pristojnemu zaposlenemu naslednji dan po končanem službenem potovanju, najpozneje pa v sedmih dneh po končanem potovanju. Pristojni zaposleni mora celotno dokumentacijo in morebitni ostanek sredstev predložiti finančni službi v sedmih dneh po prejemu obračunov.

Za službena potovanja bo tako za leto 2020 potrebno upoštevati novo višino dnevnic, pri čemer poudarjam, da gre le za prehodno določbo in bo potrebno od leta 2021 dalje obračunavati višje zneske.


Oglejte si še druge članke s področja Drugi dohodkiPRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!

[1] Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12).

[2] Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18.

[3] Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19) – Obvestilo, številka: 007-620/2019/38, z dne 17. 12. 2019.

[4] Glej 6. člen Uredbe.

[5]https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/nova-visina-dnevnic-za-sluzbena-potovanja-v-tujino-5e1746ed2114e0367898955b


_______________________________________
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.