c S
Interventni davčni in finančni ukrepi za podjetja 25.03.2020 Z namenom omilitve likvidnostnih težav pri podjetjih v času epidemije in po njej sta bila 20. 3. 2020 sprejeta Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (v nadaljevanju ZIUJP), ki med drugim ureja zamik ali obročno plačilo davkov kot tudi preložitev terminov oddaje letnih poročil in obračunov davkov od dobička na kasnejši datum in Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), ki ureja možnost zaprosila pri poslovni banki za odlog plačila kredita za podjetja do 12 mesecev.

Zakona bosta po napovedih objavljena dne 27.03.2020, in se bosta tako lahko uporabljala od 28.03.2020. Šele po datumu uporabe se bodo spodnji instituti za zamik ali znižanje davka lahko uporabili. Iz tega sledi , da morajo podjetja vse obveznosti, ki zapadejo do konca marca 2020 (tudi DDV za februar 2020) poravnati v rokih.

Povzetek ukrepov je podan v tabeli. Detajlni pregled ter avtorično razmišljanje pa najdete v nadaljevanju:

NAČINI ZNIŽANJA ALI ZAMIKA DAVČNE OBVEZNOSTI:

ODLOG plačila davka

-  od 1 do 24 mesecev;

-  ni obresti za čas odloga;

-  nujno podati vlogo na predpisanem obrazcu na FU;

-  odločba FU v 8 dneh;

-  velja za naslednje davke; DDV, DDPO, akon.dohodnine, akon. DDPO, akon.DDD, itd.;

-  ne velja za socialne prispevke.

OBROČNO plačilo davka

-  veljajo podobni pogoji in enak obrazec kot pri ODLOGU plačila davka.

SPREMEMBA akontacije DDPO / DDD za leto 2020

-  Vloga v obliki lastnega dopisa na FU;

-  Priloga ocenjen izkaz poslovnega izida za obdobje jan – dec 2020;

-  Odločba FU v 15 dneh

ROKI ZA VLOŽITEV

Letni izkazi za AJPES

DDD/ DDPO 2019 za FU

-          Rok za predložitev je v 5 mesecih po koncu poslovnega leta, za večino podjetij 31.05.2020 (in ne 31.03. kot običajno).

Informativni izračun dohodnine 2019

-          Zadnji informativni izračuni dohodnine 2019bodo poslani 30.06.2020 (in ne 31.05. kot običajno).

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove

-          S.p. ali d.o.o. ima čas do 31.05.2020, da priglasi ugotavljanje davčne osnove DDD ali DDPO na podlagi normiranih odhodkov

Nova zavarovalna osnova za s.p.

-          Pokojninska osnova se na novo določi do najkasneje konca junija 2020 (običajno do konca aprila)

Napoved za odmero dohodnine 2019

-          Rok za oddajo je preložen na 31.08.2020 (in ne 31.07. kot običajno).

Podjetja z bančnimi krediti

-          Banke morajo odobriti odlog obveznosti iz kreditne pogodbe za največ 12 mesecev.


1.   
Odlog plačila davka za dve leti

Institut odloga in obročnega plačila davka ni nič novega v naši davčni zakonodaji. Ta dva instituta premostitve v primerih hujše gospodarske škode sta že od kar pomnimo zapisana v 102.členu Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2). Uporaba tega člena doslej pa je bila omejena le na tista posamezna nesrečna podjetja, ki so jih zadele naravne nesreče (požari, poplave itd.). Interventni zakon ZIUJP je to določbo 102.člena ZDavP-2 dopolnil in skrajšal nekatere roke z namenom ohranitve gospodarske dejavnosti tudi po koncu epidemije.

Odlog plačila davka je mogoč za vse vrste davkov, ki jih ureja ZDavP-2:

-          davek na dodano vrednost,

-          davek od dobička pravnih oseb,

-          davek od dohodka iz dejavnosti,

-          akontacija dohodnine,

-          akontacijo davka od dohodka pravnih oseb,

-          akontacijo davka od dohodka iz dejavnosti,

-          davčni odtegljaj na plačilo obresti, licenčnin ali izplačil dobička.


Odlog ni mogoč po trenutno veljavnem ZIUJP za:

-          prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

-          prispevke za zdravstveno zavarovanje,

-          globe in stroške postopka o prekršku,

-          obveznosti, na katere v skladu z ZFPPIPP učinkuje postopek zaradi insolventnosti.

Davčni zavezanec mora čimprej vložiti vlogo za odlok davka pri davčnem organu, ki o njej odloči v roku 8 dni od prejema vloge. Vloga se lahko odda tudi kot lastni dokument preko portala E-davki.

Odlog davka je mogoč do 24 mesecev. Realna ocena odloga davčne obveznosti je 4-8 mesecev po koncu epidemije.

Za obdobje, ko je davčnemu zavezancu odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo davka, se za odloženi znesek davka Die neplačane davke v obdobju veljavnosti tega interventnega zakona ne zaračunajo obresti.

Pričakujemo, da bo finančna uprava odobrila odloge v večji meri in pod manj strožjimi zahtevami kot običajno, vendar verjetno ne za dlje kot 12 mesecev od konca epidemije virusa COVID-19. To bo pokazala praksa, ki se bo predvidoma začela oblikovati že konec marca 2020.


2.   
Obročno plačila davka v 24 mesecih

Obročno plačilo davka se razlikuje od odloga plačila davka v tem, da omogoča davčnemu zavezancu obročno plačilo davka v največ 24 obrokih. Menimo, da ta oblika davčnega reprogramiranja v tem trenutku, ko ni jasno časovno obdobje trajanja epidemije, ni toliko zanimiva. Razlog je tudi v tem, da v primeru, da davčni zavezanec tudi v času trajanja epidemije zamudi s plačilom obroka, mora v treh mesecih po koncu epidemije plačati ves preostali davek.

Primer:

Davčni zavezanec bi moral plačati 1/24 DDV dne 31.03.2020, pa zamudi s plačilom. Epidemije je konec npr.13.04.2020. Davčni zavezanec bo moral plačati celoten DDV za februar 2020 do najkasneje 13.07.2020, torej v 3 mesecih po uradnem koncu epidemije, ki jo bo razglasila Vlada RS.

Pogoji, vrste davkov, za katere velja in način vložitve obrazca kot tudi odločitev Finančne uprave je enaka kot pri ODLOGU plačila davka.


3.   
Sprememba akontacije davka od dobička 2020

Leto 2019 je bilo dobičkonosno za večino podjetij, kar posledično pomeni, da imajo za leto 2020 določene visoke akontacije davka od dobička. Večtedenski finančni izpad pomeni za večino podjetij nižji pričakovani dobiček ob koncu poslovnega leta in s tem posledično nižji ali sploh nikakršen davek od dobička.

Davčni zavezanec lahko od davčnega organa zahteva spremembo višine akontacije davka od dobička (za kapitalske družbe) oziroma davka iz dejavnosti (za samostojne podjetnike), ki ga mora plačevati vsak mesec 10., če:

-          napiše dopis in ga odda po E-davkih, z razlogi za znižanje akontacije davka,

-          priloži oceno davčne osnove v obliki izkaza poslovnega izida (IPI) za obdobje januar do december 2020,

-          podatke, ki dokazujejo spremembo ocene davčne osnove (npr. prepoved opravljanje dejavnosti).

Vlogo je potrebno oddati vsaj 30 dni pred zapadlostjo naslednjega obroka akontacije DDPO, o zahtevi za spremembo višine akontacije odloči davčni organ v 15 dneh. Realno to pomeni, da se lahko prvič spremeni višina akontacije za april 2020, ki zapade 10.05.2020, če se odda vlogo na FU do najkasneje 10.04.2020.

V primeru odločitve davčnega organa o nižji akontaciji se preplačila o nižji akontaciji, vrnejo podjetju na njegov bančni račun.

V času pisanja tega članka se omenja najnovejši ukrep, po katerem bo univerzalno, za vse davčne zavezance odpravljeno plačilo akontacije DDPO ali akontacije davka iz dejavnosti do januarja 2021.


4.   
Zamik roka za predložitev davčnih obračunov

Samostojni podjetniki posamezniki, ki oddajajo davčni obračun od dohodka iz dejavnosti za leto 2019, morajo le tega oddati do najkasneje 31. maja 2020, če je njihovo poslovno leto enako koledarskemu.  

Pravne osebe, ki sestavljajo davčni obračun davka od dohodka pravnih oseb za leto 2019 in je njihovo poslovno leto enako koledarskemu, morajo oddati tak obračun najkasneje do 31. maja 2020, to je v petih mesecih po koncu poslovnega leta.

Enako velja tudi za pravne osebe, ki imajo poslovno leto drugačno od koledarskega in niso zavezane obvezni reviziji računovodskih izkazov. Tudi te družbe morajo oddati obračun davka od dohodka pravnih oseb v 5 mesecih po koncu poslovnega leta.

Za podjetja, ki so zavezane reviziji, se roki ne spreminjajo in velja, da se mora letno poročilo z revizijskim mnenjem oddati na AJPES v 8 mesecih po koncu poslovnega leta.


5.   
Odlog plačila bančnih kreditov v dogovoru z banko

Tudi z namenom preprečitve hujše gospodarske škode in ohranitve finančne stabilnosti v Sloveniji se bankam z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) nalaga obveznost, da omogočijo kreditojemalcem odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev.

Odlog se predlaga za obveznosti, ki so ali bodo zapadle v plačilo po 12.03.2020.

Kreditojemalec mora na banko nasloviti prošnjo, ki pa ji ni potrebno prilagati utemeljitve in opis poslovnega položaja, če je opravljanje dejavnosti prepovedano z vladnim odlokom (npr. za neživilske trgovine, za kavarne, za kozmetične in frizerske salone itd.). Banke bodo sankcionirane, če kreditojemalcu brez utemeljenega razloga ne odobrijo odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe.

Če bodo poslovne banke in hranilnice ta zakon dejansko upoštevale in odobrile odloge obveznosti iz kreditnih in posojilnih pogodb, je vprašljivo. Zakon bank in hranilnic ne prisiljuje k odobritvi odloga, tako da je odvisno od poslovne politike posamezne banke, kako natančno bo pregledovala posameznega upnika in ugotavljala utemeljeni razlog z namenom zaščite lastnih interesov.

Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!
Avtorica: Mateja Babič, LL.M., mednarodna davčna svetovalka