c S
Evidentiranje prodaje po sklenjeni pogodbi s kupcem 02.12.2019 MSRP 15 - Prihodki in SRS 15 - Prihodki prinašajo tudi nekaj sprememb oz. jasneje definirajo evidentiranje pogodbe, ki vsebujejo ocenjene količine ali vrednosti nakupov in obljubljene dobropise. Standardi veliko večjo pozornost posvečajo ocenjevanju in predvidevanju kako se bo pogodba uresničevala. Temu se posveča pozornost predvsem zaradi tega, da se v pravilnem časovnem obdobju pripoznajo poslovni dogodki, ki bodo imeli končen učinek ob zaključku posla.

Primer:

Proizvodno podjetje ima s kupcem sklenjeno pogodbo o dobavi izdelkov A. Podjetje nima opredeljenega točnega števila proizvodov, ampak ima določen zgolj dogovorjeni minimum 1000 kosov v obdobju enega leta. Cena na kos znaša 100 EUR. Po pogodbi kupcu na koncu leta pripada dobropis v višini, ki je odvisna od skupne vrednosti njegovih nakupov v tekočem letu. Kupcu pripada dobropis v višini 5% celotne vrednosti nakupov, če ti presežejo 1.000.000 EUR, oziroma 10%, če nakupi presežejo 3.000.000 EUR. Popust se obračunava na celotno vrednost nakupov v obračunskem obdobju. Podjetje ob sklenitvi pogodbe ocenjuje, da bo vrednost kupčevih nakupov v tekočem letu zelo verjetno presegla 1.000.000 EUR, ne bo pa dosegla 3.000.000 EUR. V prvem četrtletju podjetje kupcu proda za 600.000 EUR blaga. Ob koncu prvega četrtletja podjetje še naprej ocenjuje, da bo kupec presegel 1.000.000 EUR nakupa, ne bo pa presegle 3.000.000 EUR. Transakcijsko ceno zato določi v višini 570.000 EUR, torej z odbitkom 5%, saj podjetje pričakuje, da bo kupec izpolnil pogoje za dobropis. V drugem četrtletju podjetje kupcu proda še 700.000 EUR blaga. Ob koncu drugega četrtletja podjetje še naprej ocenjuje, da kupec ne bo presegel 3.000.000 EUR vrednosti nakupa. Transakcijska cena sedaj znaša 1.235.000 EUR (570.000 + 665.000). V tretjem četrtletju podjetje kupcu proda 1.000.000 EUR blaga. Ob koncu tretjega četrtletja podjetje spremeni svojo oceno in oceni, da kupec bo presegel 3.000.000 EUR vrednosti nakupov. Transakcijska cena zato sedaj znaša (600.000+700.000+1.000.000)*0,9=2.070.000 EUR. Posledično se spremeni obveznost povračila in sedaj znaša (600.000+700.000+1.000.000)*0,1=230.000 EUR. Ker je do konca tretjega četrtletja pripoznalo zgolj 115.000 EUR obveznosti povračila, je potrebno knjižiti povečanje za dodatnih 115.000 EUR in za enak znesek zmanjšati prihodke od prodaje tretjega četrtletja. V četrtem četrtletju podjetje kupcu proda še za 500.000 EUR blaga in knjiži prihodke 450.000 EUR, terjatev 500.000 EUR in obveznost povračila 50.000 EUR (pričakovan 10% dobropis). Ob koncu četrtega četrtletja podjetje ugotovi, da skupna vrednost kupčevih nakupov v tekočem letu znaša 2.800.000 EUR. Kupec torej ni presegel meje 3.000.000 EUR, je pa presegel mejo 1.000.000 EUR. Zato mu pripada 5% dobropis, kar znaša 140.000 EUR. Obveznost povračila ob koncu četrtega četrtletja znaša 280.000 EUR, saj je podjetje pričakovalo, da bo kupcu pripadel dobropis v višini 10%. Ker se to ni uresničilo, se razlika 140.000 EUR prenese med prihodke od podaje četrtega četrtletja.


Članek s primerom knjižbe je v celoti na voljo v zbirki FinD-INFO >> mag. Darinka Kamenšek: Evidentiranje prodaje po sklenjeni pogodbi s kupcem


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Želite prebrati članek do konca?
Registriraj se in preberi celoten članek brezplačno.
Avtor: mag. Darinka Kamenšek
Visoka šola za računovodstvo