c S
Določitev obrestne mere pri izračunu pravice do uporabe 28.10.2019

S 1.1.2019 so se začele uporabljate spremenjene določbe računovodenja, ki se nanašajo na obravnavno najemov. V skladu z novimi pravili računovodenja je potrebno tudi poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah kot pravico do uporabe in obveznost. V zvezi s tem se v praksi pojavlja nekaj ključnih dilem, ki se nanašajo na to kako določiti dobo uporabe v primeru, ko je pogodba za nedoločen čas in kako določiti diskontno stopnjo, če ta v pogodbi ni določena. V tem prispevku se bomo osredotočili na vprašanje določitve obrestne mere oz. diskontne stopnje, če ta v pogodbi ni določena.

V skladu s SRS 1.27. najemnik na datum začetka najema izmeri obveznost iz najema po sedanji vrednosti najemnin, ki na ta dan še niso plačane. Pri izračunu sedanje vrednosti najemnin je diskontna mera z najemom povezana obrestna mera, če jo je mogoče določiti, v nasprotnem primeru pa predpostavljena obrestna mera za izposojanje, ki jo mora plačati najemnik. Najemnine, zajete na začetni datum pri merjenju obveznosti iz najema, ki niso plačane, zajemajo na datum začetka najema naslednja plačila pravice do uporabe sredstva, ki je predmet najema, v obdobju najema:

a) nespremenljive najemnine, zmanjšane za terjatve za spodbude za najem;

b) spremenljive najemnine, ki so odvisne od indeksa ali stopnje in se na začetku merijo z indeksom ali stopnjo, ki velja na datum začetka najema;

c) zneski, za katere se pričakuje, da jih bo najemnik plačal na podlagi jamstev za preostalo vrednost;

č) izpolnitvena cena možnosti nakupa, če je precej gotovo, da bo najemnik izrabil to možnost, in

d) plačila kazni za odpoved najema, če trajanje najema kaže, da bo najemnik izrabil možnost odpovedi najema.

Srečamo se z dvema novima pojmoma:

  • z najemom povezana obrestna mera - razumemo obrestno mero, ki bi jo uspeli dobiti pri finančni instituciji, če bi nakup sredstva financirali s kreditom
  • predpostavljena obrestna mera, ki jo organizacija predpostavi, da bi lahko bila ustrezna - kako jo najbolje opredeliti?

Veliko organizacij je naletalo na odpor finančnih institucij po dajanju informacij po kakšni obrestni meri bi se lahko zadolžile. Ker je šlo za informativno povpraševanje, kjer je bilo jasno, da se organizacija ne bo zadolžila, tega podatka niso pridobile...

 

Članek je v celoti na voljo v zbirki FinD-INFO >> mag. Darinka Kamenšek: Določitev obrestne mere pri izračunu pravice do uporabe


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Želite prebrati članek do konca?
Registriraj se in preberi celoten članek brezplačno.Avtor: mag. Darinka Kamenšek
Visoka šola za računovodstvo