c S
Poslovanje z elektronskimi računi kmalu obvezno za vse udeležence javnega naročanja 30.10.2019

Z zadnjo spremembo Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1A) so se v pravni red Republike Slovenije prenesle določbe Direktive 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju (UL L št. 133 z dne 6. 5. 2014), s čemer postaja uporaba e-računa vse bolj obvezen element sodelovanja v procesu javnega naročanja.

Čeprav se Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1) prvenstveno nanaša na proračunske uporabnike, pa novi 1.b. člen določa, da določbe ZOPSPU-1 veljajo tudi za naročnike, ki nimajo statusa proračunskega uporabnika, in sicer v delu, ki se nanaša na obveznost prejemanja in obdelave elektronskih računov (v nadaljevanju e-računi), izdanih v skladu z evropskim standardom za izdajanje e-računov, na način in pod pogoji, kot jih določa novi 28.a člen ZOPSPU-1.

V skladu z ZOPSPU-1 »e-račun« pomeni račun ali drugo enakovredno knjigovodsko listino, ki je bila izdana, poslana in prejeta v strukturirani elektronski obliki, ki omogoča samodejno in elektronsko obdelavo, skladno s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi s posebnimi predpisi in standardi, ki enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Pri tem se uporablja t.i. »Evropski standard« - kot standard za izdajanje e-računov, ki ga pripravi evropska organizacija za standardizacijo in je javno objavljen na način in pod pogoji, določenimi v Direktivi 2014/55/EU. Pri tem je potrebno razumeti pojem »naročnik« v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), pojem »koncedent« v skladu z določbami Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP) in pojem »javni partner« v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP).

V skladu z novim 28.a členom morajo proračunski uporabniki in drugi naročniki prejemati in obdelovati e-račune domačih ali tujih gospodarskih subjektov, če so e-računi skladni z evropskim standardom za izdajanje e-računov in katero koli od sintaks s seznama, ki sta določena v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije v skladu z Direktivo 2014/55/EU. To velja tudi za e-račune podizvajalcev, ki jih svojim e-računom priloži glavni izvajalec, kadar je s pogodbo ali drugim aktom določeno, da naročnik neposredno plačuje podizvajalcu in e-račune, ki jih prejmejo naročniki pri pogodbah, za katere se predpisi, ki urejajo javno naročanje, koncesije in javno-zasebno partnerstvo, ne uporabljajo, če se naročnik in gospodarski subjekt s pogodbo sporazumno dogovorita o izdajanju oziroma prejemanju e-računov.

Izjema od navedenega so e-računi, izdani na podlagi pogodb pri javnem naročanje na področju obrambe in varnosti, če gre za naročila, za katera bi izvedba postopkov naročanja povzročila posredovanje informacij, katerih razkritje bi bilo v nasprotju z bistvenimi varnostnimi interesi Republike Slovenije, vključno z naročili vojaške opreme, pri kateri je treba sprejeti ukrepe za zaščito teh interesov, in za naročila, namenjena izvajanju obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti, če ta naročila vsebujejo tajne ali jih morajo spremljati posebni varnostni ukrepi.

Tudi pri obravnavi e-računov se sledi načelom dobrega gospodarstvenika, kar pomeni, da se e-račun lahko zavrne zaradi stvarnih, pravnih ali drugih napak in pomanjkljivosti, vezanih na količino in specifikacijo, kakovost blaga in storitev ali gradenj, na primopredajo predmeta naročila ali na druge vsebinske razloge za zavrnitev oziroma reklamacijo računa, določene s pogodbo.

Ne glede na navedeno pa lahko naročnik, ki nima statusa proračunskega uporabnika in ga ne zavezujejo določbe 28. člena ZOPSPU-1, račune prejema tudi v papirni ali drugi obliki, če je tako dogovorjeno v pogodbi med njim in gospodarskim subjektom. V skladu z 28. členom ZOPSPU-2 morajo proračunski uporabniki prejemati račune in priložene dokumenteizključno v elektronski obliki in prek vstopno/izstopne točke Uprave za javne prihodke (UJP). Prav tako pa morajo pravne in fizične osebe, ki za proračunske uporabnike dobavljajo blago, izvajajo storitev ali gradnjo, proračunskim uporabnikom pošiljati e-račune le prek spletnega programa UJP ali zainteresiranih ponudnikov plačilnih storitev in ponudnikov procesne obdelave podatkov, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov. Pri tem UJP na svoji spletni strani objavlja seznam udeležencev sistema izmenjave e-računov, s katerimi ima sklenjene pogodbe. Izjema od navedenega so računi, zahtevki za plačilo, nadomestila in drugi spremljajoči obračunski dokumenti, ki jih Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zavarovalnicam, ki opravljajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pošiljajo bolnišnice, zdravstveni domovi, lekarne, zasebniki, v delu, ki se nanaša na izvajanje koncesijske pogodbe, zdravilišča, dobavitelji medicinskih pripomočkov in drugi izvajalci zdravstvenih storitev, ki opravljajo storitve v breme obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

V skladu z novim 34.a členom ZOPSPU-1 se z globo od 2.500 do 10.000 evrov za prekršek lahko kaznuje naročnik, ki zavrne sprejem in obdelavo e-računa, če je e-račun skladen z evropskim standardom za izdajanje e-računov:

  • če je e-račun izdan s strani domačega ali tujega gospodarskega subjekta na podlagi pogodbe, okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila ali naročilnice;
  • če gre za e-račun podizvajalca, ki ga svojemu računu priloži glavni izvajalec, kadar je s pogodbo ali drugim aktom določeno, da naročnik neposredno plačuje podizvajalcu, v skladu s pogoji ZJN-3;
  • če gre za e-račune, za katere se predpisi, ki urejajo javno naročanje, koncesije in javno-zasebno partnerstvo, ne uporabljajo, če se naročnik in gospodarski subjekt s pogodbo dogovorita o izdajanju oziroma prejemanju e-računov.

Prav tako se z globo od 1.000 do 4.100 evrov lahko za prekršek kaznuje odgovorna oseba naročnika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

V skladu s končnimi določbami morajo proračunski uporabniki spoštovati navedene novosti od 10. avgusta 2019, naročniki, ki nimajo statusa proračunskega uporabnika, pa morajo spremembe ZOPSPU-1 upoštevati v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona – torej od 10. novembra 2019.

Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?