c S
Oproščena EU dobava blaga od 1. 1. 2020 09.10.2019

Po dolgem času se spet spreminja Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in posledično tudi Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Spremembe so večinoma posledica spremembe Direktive Sveta EU št. 2006/112/ES.

Medtem, ko »Evropo« spremembe zelo pretresajo, pa v Sloveniji ugotavljamo, da smo precej napovedanih sprememb v praksi že uporabljali. Predvsem se zaostruje pri EU dobavah blaga in  sicer v smeri kaj vse moramo imeti, da bo lahko račun za EU dobavo blaga brez DDV. Precej podrobnosti, ki jih očitno ne bo v Pravilniku, je v Izvedbeni uredbi Sveta EU 2018/1912, ki se neposredno uporablja tudi v Sloveniji, kar pomeni, da je niti ni treba prenesti v naš pravilnik zakona o DDV. V vsem tekstu, če ni posebej napisano drugače, dobavitelj blaga ali prejemnik blaga pomeni davčnega zavezanca z veljavno identifikacijsko številko za DDV.

Za EU dobavo blaga bomo imeli nova pravila, kdaj lahko uveljavljamo oprostitev plačila DDV. S spremembo določbe se določijo novi pogoji za uveljavitev oprostitve pri čemer smo nekatere že sedaj v praksi uporabljali, čeprav jih ni bilo v obstoječi določbi 46. člena ZDDV-1.

Na novo je kot vsebinski pogoj za oprostitev plačila DDV določeno, da mora prejemnik blaga dobavitelju predložiti identifikacijsko številko za DDV, ki jo je izdala država članica, ki ni država, v kateri se začne odpošiljanje ali prevoz blaga, dobavitelj pa mora podatke o prejemniku vključiti v svoje rekapitulacijsko poročilo (RP-O obrazec). Dodaten pogoj za oprostitev je še, da mora dobavitelj to poročati v RP-O obrazcu v katerega mora navesti pravilno identifikacijsko številko za DDV svojega kupca in pravilno vrednost blaga, za katerega uveljavlja oprostitev. Če dobavitelj teh podatkov ni vključil v rekapitulacijsko poročilo ali so podatki nepopolni, uveljavljanje oprostitve ni mogoče, razen če dobavitelj predloži opravičljive razloge za svojo napako in hkrati tudi napako odpravi.  Kako točno bo to potekalo v praksi, bomo še videli, je pa v tem delu še možno oziroma upam, da bo zakonodajalec določbo napisal bolj jasno. Glede poročanje za »klasične« EU dobave blaga se v RP-O nič ne spremeni. Spremembe so pri zalogi blaga na odpoklic, ki  jih bom predstavila naslednjič.

Največ vprašanj je (oziroma jih predvsem še bo), kako dokazati  fizičen premik blaga iz ene države EU v drugo oziroma, če gledamo z vidika Slovenije, kako dokazati fizičen premik blaga iz Slovenije v drugo državo EU. V PZDDV-1 se v 79. členu črtajo odstavki od prvega do tretjega. Omenjeni odstavki opredeljujejo prevozno listino (najpogosteje v praksi CMR) in izjavo o prevozu. Kako se bo dokazoval fizičen premik, v času pisanja tega prispevka še ni jasno. Kakšnih »uporabnih« pojasnil zakonodajalca v tem delu ni. V pomoč nam je Izvedbena uredba Sveta EU 2018/1912, ki zadeve določa zelo natančno in tako kot je natančna je tudi zakomplicirana oziroma je zakomplicirano napisana.

Kot vedno poskušam zadeve poenostaviti, saj pravne določbe lahko prebere vsak sam. Prej omenjena izvedbena Uredba v več delih uporablja termin »nenasprotujoča si dokaza«. EU dobavo bo, tako kot že do sedaj, možno dokazovati na več različnih načinov. Večinoma bomo rabili najmanj dva različna dokaza. Dokaza morata nakazovati, če hočemo imeti oproščeno EU dobavo blaga, da je prišlo do premika blaga iz npr. Slovenije v drugo EU državo. Ker bomo po novem potrebovali več kot en dokaz, morata oz. morajo biti ti dokazi med seboj nenasprotujoči. Ne more namreč en dokaz nakazovati premika blaga iz npr. Slovenije v Avstrijo medtem, ko bo drugi dokaz nakazoval prejem blaga s strani kupca v Nemčiji. Vem, da boste hitro rekli, kot je bila logika do sedaj, da je pomembno le, da je šlo blago ven iz Slovenije v drugo EU državo. Po novem ne bo ravno tako, saj bo treba z več različnimi dokazi dokazati premik blaga iz npr. Slovenije v Avstrijo.

Po moji oceni, ob prebiranju izvedbene uredbe, imamo sledeče možnosti (napisano v poenostavljeni obliki – za bolj natančen seznam glej že omenjeno izvedbeno uredbo):

 1. Možnost (če prodajalec organizira prevoz):

      - prodajalec navede, da je odpeljal blago on sam ali pa da je to naredila tretja oseba za njegov račun

      - imeti mora dva nenasprotujoča si dokaza, ki sta ju izdali dve različni osebi (dva spodnja dokaza):

 • podpisan tovorni list CMR (ali drug dokument glede na vrsto prevoza, ki se nanaša na odpošiljanje ali prevoz blaga)
 • nakladnica
 • račun za prevoz
      2. Možnost (prevoz je organiziral prodajalec):

       - prodajalec navede, da je odpeljal blago on sam ali pa da je to naredila tretja oseba za njegov račun

       - eden od spodnjih dokazov:

 • podpisan tovorni list CMR (ali drug dokument glede na vrsto prevoza, ki se nanaša na odpošiljanje ali prevoz blaga)
 • nakladnica
 • račun za prevoz

       - en nenasprotujoči dokaz, ki potrjuje odpošiljanje ali prevoz:

 • zavarovalna polica za prevoz blaga ali bančni dokument, ki dokazuje prevoz (izvedbena uredba najava bančni dokument, ki dokazuje plačilo odpošiljanja ali prevoza – to torej ni TRR izpisek za plačilo kupca, temveč TRR izpisek, da je pošiljatelj plačal npr. prevoz);
 • uradni dokument, ki ga izda javni organ (npr. notar), ki potrjuje prihod blaga v drugo državo članico;
 • potrdilo, ki ga izda imetnik skladišča v namembni državi in, ki potrjuje skladiščenje blaga v tej državi članici
       3. Možnost (prevoz je organiziral kupec ali prodajalec):

      - prodajalec ima (obe spodnji alineji):

 • pisno izjavo pridobitelja (dobiti jo mora do 10. v mesecu za prejšnji mesec), da je odposlal ali odpeljal blago ali da je blago odpeljala ali odposlala tretja oseba za njegov račun, in navedbo namembne države članice blaga; v tej pisni izjavi je navedeno: datum izdaje, ime in naslov pridobitelja, količina in vrsta blaga, datum in kraj prihoda blaga, v primeru dobave prevoznih sredstev pa identifikacijska številka prevoznih sredstev in identifikacija osebe, ki sprejema blago za račun pridobitelja, in
        - najmanj dve nenasprotujoči si dokazili, ki sta ju izdali dve različni osebi (dva spodnja dokaza):
 • podpisan tovorni list CMR (ali drug dokument glede na vrsto prevoza, ki se nanaša na odpošiljanje ali prevoz blaga)
 • nakladnica
 • račun za prevoz

       - ali namesto prejšnje alineje kjer sta najmanj dva dokaza le en nenasprotojoči dokaz IN en dokaz od spodnjega:

 •  zavarovalna polica za prevoz blaga ali bančni dokument, ki dokazuje prevoz (izvedbena uredba najava bančni dokument, ki dokazuje plačilo odpošiljanja ali prevoza – to torej ni TRR izpisek za plačilo kupca, temveč TRR izpisek, da je pošiljatelj plačal npr. prevoz);
 • uradni dokument, ki ga izda javni organ (npr. notar), ki potrjuje prihod blaga v drugo državo članico;
 • potrdilo, ki ga izda imetnik skladišča v namembni državi in, ki potrjuje skladiščenje blaga v tej državi članici

Primeri:

Napisano bom poskusila predstaviti še na primerih v katerih davčni zavezanec z veljavno identifikacijsko številko za DDV iz Slovenije proda blago davčnemu zavezancu iz Avstrije, ki ima veljavno avstrijsko identifikacijsko številko za DDV. Blago se odpošlje (cestni prevoz) direktno iz Slovenije h kupcu iz Avstrije.

   A.  Blago odpelje prodajalec. V takih primerih je bilo do sedaj dovolj, če je imel prodajalec ustrezno izpolnjen CMR, na katerem je kupec potrdil prejem. Samo ta dokaz po novem ne bo dovolj in bo davčni organ v primeru inšpekcije lahko izpodbijal oproščeno EU dobavo blaga.

Najbolj enostavni bodo primeri, če bo prodajalec organiziral prevoz, vendar ge ne bo sam izvedel. V takem primeru bo dovolj, če bo imel ustrezno izpolnjen in podpisan CMR ter prejet račun prevoznika za prevoz blaga.

   B. Kaj pa primer, če je prodajalec hkrati tudi prevoznik? Ker je prodajalec blago samo odpeljal, nima računa za prevoz pri čemer je še pomembno, da je CMR dokument, ki ga v našem primeru izda prodajalec, ker on tudi prevaža blago. Zaradi spremembe bomo rabili še en dokument, ki ga ne izda prodajalec.

Katere dokumente še rabi prodajalec poleg na primer CMR-ja:

- nakladnica, ki jo je izdal kupec, ko je prevzel blago pri sebi na skladišče;

- podpisana prevzemnica s strani kupca (nakladnica, ki jo izda prodajalec, ko naloži blago na kamion ne bo ustrezna, saj bo sicer imel prodajalec dva dokumenta, vendar teh dveh dokumentov nista izdala dva različna zavezanca);

- potrdilo, ki ga izda imetnik skladišča v namembni državi in ki potrjuje skladiščenje blaga v tej državi članici;

- zavarovalna polica za prevoz blaga;

- dokaz o plačilu zavarovanja za prevoz blaga.

   C. Poglejmo še primere, če blago odpelje kupec oz. če kupec iz recimo Avstrije pride v Slovenijo k prodajalcu po blago (t.i.  EXW klavzule).

Možnosti:

- pisno izjavo pridobitelja (dobiti jo mora do 10. v mesecu za prejšnji mesec), da je odposlal ali odpeljal blago ali da je blago odpeljala ali odposlala tretja oseba za njegov račun, in navedbo namembne države članice blaga; v tej pisni izjavi je navedeno: datum izdaje, ime in naslov pridobitelja, količina in vrsta blaga, datum in kraj prihoda blaga, v primeru dobave prevoznih sredstev pa identifikacijska številka prevoznih sredstev in identifikacija osebe, ki sprejema blago za račun pridobitelja IN CMR in nakladnico, ki jo izda prodajalec;

- pisno izjavo pridobitelja (omenjeno že v prejšnji alineji), CMR dokument  in dokument o nakladanju pri kupcu.

Povzetek:

Če kupec pride po blago rabi prodajalec več dokazov kot, če prevoz organizira prodajalec. V teh t.i. EXW poslih rabi prodajalec najmanj dva nenasprotiujoča si dokaza. To pomeni, da morajo dokazi nakazovati enak potek. Dodatno pa morajo listine za te dokaza izdati različne osebe (prodajalec in kupec). Po novem ne bo recimo dovolj, če bomo imeli že omenjeno pisno potrditev prejemnika,  morali bomo preveriti ali je v njej res vse navedeno kar navaja že omenjena Izvedbena uredba. Najbolj pomembno pri večini dokazov (omenjajo se samo listinski nič pa ustni) je, da bo razviden točen kraj v katerem je prejemnik dobil blago in podpis prejemnika.

In sedaj se postavi vprašanje ali bo treba imeti po novem kaj več? Trenutni zakon ni določal toliko dokazov, jih je pa pogosto v inšpekciji zahteval FURS (ni bil recimo dovolj podpisan CMR, temveč je organ želel še račun za prevoz). Če zelo, zelo poenostavim, potem je bil do sedaj ustrezno izpolnjen in podpisan CMR (le ta pa pogosto ni bil dovolj natančno izpolnjen in podpisan s strani prejemnika blaga) pretežno zadosten dokaz. Po novem pa bo treba imeti poleg CMR še kakšen dokaz (Izvedbena uredba natančno določa in v tem članku sem povzela, saj je število dokazov odvisno od tega kdo organizira transport)  kot je na primer račun za prevoz. Kar je najbolj pomembno je to, kako te zadeve skupaj povezati, saj večinoma vse to že imate. Preveriti morate, ali ste sposobni za izdan račun št. X najti podpisan CMR in nato še račun prevoznika (pa ne kar katerikoli, temveč prejet račun za prevoz blaga po vašem izdanem računu št. X).

Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?

mag. Tanja Urbanija
BDO d.o.o.