c S
Kapital, rezerve in rezervacije
Vesna Bartolj Maver davčna svetovalka, preizkušena notranja revizorka in računovodja
09.10.2019

Kapital je v ekonomski vedi trajen vir financiranja, ki ga v podjetje vložijo lastniki ali pa je nastal z uspešnim poslovanjem podjetja.

Celotni kapital je torej kapital, s katerim lastniki financirajo družbo. Celotni kapital družbe je njena obveznost do lastnikov, ki praviloma ne zapade v plačilo, razen če  organizacija preneha delovati ali je sprejet ustrezen sklep o zmanjšanju kapitala. V računovodskem  smislu je celotni kapital znesek, ki ga dobimo, ko od sredstev družbe (aktive) odštejemo njene  dolgove.

Vsekakor pa je kapital najpomembnejša postavka bilance stanja. Celotni kapital organizacije je sestavljen iz več vrst kapitala, vsaka od njih pa ima svoje značilnosti in tudi pravila začetnega pripoznavanja, merjenja in vrednotenja .

V skladu z ZGD-1 in SRS 2016/2019 celotni kapital organizacije sestavljajo:

I. Vpoklicani kapital

   1. Osnovni kapital
   2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

II. Kapitalske rezerve

III. Rezerve

   1. Zakonske rezerve
   2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
   3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)
   4. Statutarne rezerve
   5. Druge rezerve iz dobička
   6. Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

IV. Revalorizacijske rezerve

 V.  Preneseni čisti poslovni izid

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

Znesek,  s katerim je celotni kapital družbe izkazan v bilanci stanja, je odvisen od vrednotenja sredstev in  dolgov, kajti v kapitalu  se kažejo vsi poslovni dogodki družbe ter vse metode merjenja posameznih kategorij sredstev in obveznosti.

Kaj predstavlja posamezna navedena postavka, kakšen pomen imajo za lastnike in upnike, na kakšen način se njihova vrednost lahko spreminja ter kako njihovo povečanje oz. zmanjšanje vpliva na vrednost podjetja in na samo davčno bilanco pa vam bomo predstavili na spletnem seminarju, kateri bo potekal 17.10.2019 od 13.00 do 14.00 ure (program si lahko ogledate in prijavo oddate na spletnem naslovu: Kapital, rezerve in rezervacije).

V nadaljevanju pa vam podajam kratek povzetek prihajajočega spletnega seminarja:

Kapital

V skladu s SRS 8 (2016) je potrebno pri opredelitvi ključnih pojmov povezanih s kapitalom razlikovati:

 • Odobreni kapital – to je v statutu določen kapital, do katerega lahko poslovodstvo poveča osnovni kapital, če dá soglasje nadzorni svet. Odobreni kapital se ne pripozna v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja, temveč je naveden le v pojasnilih k bilanci stanja.
 • Vpisani kapital – to je v delniški družbi vrednost izdanih delnic; v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se pripozna kot osnovni kapital ne glede na to, ali so delnice vplačane ali ne.
 • Vplačani kapital je v delniški družbi razlika med vpisanimi delnicami in še ne vplačanimi delnicami, v družbi z omejeno odgovornostjo pa razlika med vpisanim kapitalom in še ne vplačanimi deleži kapitala.
 • Osnovni kapital – ta se pojavlja glede na vrsto organizacije kot delniški kapital, kapital z deleži ali kapitalska vloga. Deli se na vpoklicani osnovni kapital in nevpoklicani osnovni kapital. Nevpoklicani osnovni kapital je odbitna postavka od osnovnega kapitala.

Višina osnovnega kapitala se določi ob sami ustanovitvi družbe in se vpiše v poslovni register. Seveda pa se lahko osnovni kapital tudi poveča (z vložki oz. z izdajo novih delnic ali iz sredstev družbe)  ali pa zmanjša (redno, poenostavljeno, z izstopom družbenika, …) . Kakšne oblike povečanja osnovnega kapitala imamo ter kateri so možni načini zmanjšanja osnovnega kapitala v družbah z omejeno odgovornostjo in delniških družbah ter kako poteka računovodsko evidentiranje teh sprememb pa si bomo bolj podrobno ogledali na spletnem seminarju: Kapital, rezerve in rezervacije.

Društveni sklad in podjetnikov kapital

Glede na vrsto organizacije pa kapital kot tak pri društvih imenujemo društveni sklad, pri samostojnih podjetnikih podjetnikov kapital -  vendar ne glede na njegovo imenovanje v vseh primerih predstavlja obveznost organizacije do družbenika/delničarja/podjetnika oz. do nepridobitne organizacije opredeljene v statutu društva.

Podjetnikov kapital je torej lastni vir financiranja podjetnika. Ta podjetnikov kapital pa je edini kapital, kateri se dnevno spreminja. Zakaj? Zaradi dnevnega evidentiranja pritokov iz gospodinjstva in odtokov v gospodinjstvo. Sestavljen je namreč iz:

  I. Začetni podjetnikov kapital
 II. Prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti
III. Pritoki in odtoki denarnih sredstev
IV. Revalorizacijske rezerve
 V.  Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
VI. Podjetnikov dohodek ali negativni poslovni izid.

Začetni podjetnikov kapital predstavlja dejansko sredstva, katera so bila ob začetku opravljanja dejavnosti prenesena iz gospodinjstva (denarna sredstva, premičnine, nepremičnine, vrednostni papirji,…). Gre za stvarno premoženje v lasti podjetnika, ki ga bo uporabljal za namene opravljanja dejavnosti.

Posebno pozornost pa moramo nameniti drugi postavki znotraj podjetnikovega kapitala – to je »Prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti«.  Kajti vnos premoženja iz zasebne sfere je neobdavčen le ob pričetku opravljanja dejavnosti kasneje pa le v primeru, da je bilo pridobljeno pred datumom registracije dejavnosti. Ti prenosi se po SRS 30 ne obravnavajo kot prihodki in odhodki, temveč kot povečanje in zmanjšanje podjetnikovega lastniškega kapitala.

Več o tem pa seveda na našem spletnem seminarju: Kapital, rezerve in rezervacije.

Kapitalske rezerve in druge rezerve

Pojem rezerv je podrobno opredeljen v 64.členu ZGD-1 ter seveda tudi v SRS 8 (2016).

V kapitalskih rezervah, kot sestavini kapitala, se izkazujejo:

- zneski, ki jih družba pridobi iz vplačil, ki presegajo najmanjše emisijske zneske delnic ali zneske osnovnih vložkov (vplačani presežek kapitala),

- zneski, ki jih družba pridobi pri izdaji zamenljivih obveznic ali obveznic z delniško nakupno opcijo nad nominalnim zneskom obveznic,

- zneski, ki jih dodatno vplačajo družbeniki za pridobitev dodatnih pravic iz deležev,

- zneski drugih vplačil družbenikov na podlagi statuta (na primer naknadna vplačila družbenikov),

- zneski na podlagi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala ali zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom deležev,

-  zneski na podlagi odprave splošnega prevrednotevalnega popravka kapitala in zneski preneseni iz revalorizacijske rezerve

Tretja postavka v kapitalu (III.Rezerve) pa je postavka, ki se lahko oblikuje iz zneskov čistega dobička poslovnega leta ali prenesenega dobička.  Rezerve iz dobička se pripoznajo, ko jih oblikuje organ, ki sestavi letno poročilo, oziroma s sklepom pristojnega organa. Delijo se na:

-> Zakonske rezerve – družba mora oblikovati zakonske rezerve v taki višini, da je vsota zneska zakonskih rezerv in kapitalskih rezerv iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1 enaka 10% ali v statutu določenem višjem odstotku osnovnega kapitala.

-> Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže – če je družba v poslovnem letu pridobila lastne deleže, mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne deleže v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih deležev. Ne glede na prvi stavek drugega odstavka tega 64.člena se lahko rezerve za lastne deleže oblikujejo tudi:

- iz statutarnih rezerv, če statut določa, da jih je dovoljeno uporabiti za te namene;

- iz zneska drugih rezerv iz dobička, ki presega morebitni znesek prenesene izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz morebitnega čistega dobička poslovnega leta.

-> Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) - družba sme pridobivati lastne delnice le :

- če je pridobitev nujna, da bi družba preprečila hudo, neposredno škodo;

- če naj se delnice ponudijo v odkup delavcem družbe ali z njo povezane družbe;

- če delnice pridobi zato, da bi delničarjem zagotovila odpravnino po tem zakonu;

- če je pridobitev neodplačna;

- če banka, zavarovalnica in druga finančna organizacija pridobi delnice pri nakupni komisiji;

- na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva;

- na podlagi sklepa skupščine o umiku delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala;

- na podlagi pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic, ki velja največ 36 mesecev in določa najnižjo in najvišjo nakupno ceno pri pridobivanju delnic ter število delnic, ki se lahko pridobijo.

-> Statutarne rezerve – te so določene v statutu družbe in se lahko porabijo smo za namene, ki so določeni s tem statutom

-> Druge rezerve iz dobička –te se lahko uporabijo za katerekoli namene, razen v primeru iz petega odstavka 64. člena ali če statut določa drugače

-> Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti – nanašajo se na povečanje oziroma zmanjšanje knjigovodske vrednosti finančnih naložb, aktuarske dobičke ali izgube iz naslova odpravnin ob upokojitvi in zneske dokazanega dobička ali dokazane izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, ki ni del razmerja pri varovanju vrednosti.

Naslednja postavka v strukturi kapitala so »Revalorizacijske rezerve«, ki se nanašajo na povečanje knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in zemljišč) zaradi revaloriziranja .

Revalorizacijske rezerve in rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, se pripoznajo na podlagi opravljene revalorizacije oziroma izmeritve sredstev po pošteni vrednosti na koncu poslovnega leta ali med njim.

Na spletnem seminarju pa bomo te rezerve pogledali še malo bolj podrobno, predvsem z vidika njihovega oblikovanja, črpanja ter seveda z vidika računovodskega evidentiranja posamezne postavke.

Rezervacije

V skladu s SRS 10.1 (2016) se rezervacije oblikujejo za sedanje obveze,  ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih zneske za njihovo poravnavo je mogoče zanesljivo oceniti.

Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. Med takšne rezervacije spadajo:

 • rezervacije za reorganizacijo,
 • rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb,
 • rezervacije za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi.

Organizacije, ki so mikro družbe, in organizacije, ki niso družbe in niso podvržene obvezni reviziji, lahko sklenejo, da ne bodo oblikovale in obračunavale rezervacij za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi.

Rezervacije se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripoznavajo, če:

 • obstaja zaradi preteklega dogodka sedanja obveza (pravna ali posredna);
 • je verjetno, to je bolj možno kot ne, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo pritekanje gospodarskih koristi, in
 • je mogoče znesek obveze zanesljivo izmeriti.

V skladu s SRS 10.5 pa »bolj možno kot ne«  pomeni, da obstaja verjetnost, večja od 50 %, da obveza organizacije obstaja. Če je bolj možno kot ne, da sedanja obveza ne obstaja, organizacija razkrije pogojno obveznost. Organizacija samo razkrije pogojno obveznost tudi v skrajno redkih primerih, ko ni možno zanesljivo oceniti zneska obveze.

Rezervacije se ne prevrednotujejo. Na koncu obračunskega obdobja se zaradi spremembe ocen rezervacije popravijo tako, da je njihova vrednost enaka vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze.

Po koncu obdobja, za katero je bila oblikovana rezervacija, se njen celotni neporabljeni del prenese med ustrezne prihodke.

Zaključek:

Torej, če:

 • se želite še bolj podrobno seznaniti s posameznimi postavkami kapitala tako z vidika njihovega oblikovanja, prevrednotenja, odprave kot z vidika davčnega vpliva in praktičnega računovodskega evidentiranja
 • se sprašujete, kaj narediti z evidentiranimi vrednostmi v postavki pritoki in odtoki v podjetnikovem kapitalu
 • imate oblikovane različne sklade znotraj društvenega sklada ter ne veste kaj bi z njimi
 • če imate vprašanja v povezavi z že oblikovanimi rezervami za lastne delnice in deleže ali razmišljate v smeri njihovega oblikovanja
 • če še vedno znotraj kapitala razpolagate s postavko »presežek iz prevrednotenja« in se zavedate, da ste nekaj lansko leto pozabili narediti
 • imate oblikovanih preveč rezervacij oziroma jih morate na novo oblikovati in vam primanjkuje dokumentacije za to oziroma
 • želite samo izpopolniti ali pa osvežiti svoje poznavanje kapitala, rezerv in rezervacij

potem je vaša prijava na spletni seminar Kapital, rezerve in rezervacije vaša prava odločitev.