c S
Stroški raziskovanja in razvijanja 07.10.2019

V praksi se pojavlja veliko dilem v zvezi z razlikovanjem med stroški raziskovanja in stroški razvijanja. Dileme so pojavljajo tudi v povezavi s tem, ker stroške raziskovanja ne smemo usredstviti, medtem ko stroške razvijanja lahko usredstvimo kot neopredmeteno dolgoročna sredstva.

SRS 2, ki govori o neopredmetenih dolgoročnih sredstvih v poglavju opredelitev ključnih pojmov takole razlaga stroške raziskovanja in stroške razvijanja.

Stroški raziskovanja so stroški izvirnega in načrtovanega preiskovanja, ki se opravlja v upanju, da bo pripeljalo do novega znanstvenega ali strokovnega znanja in razumevanja.

Stroški razvijanja so stroški prenašanja ugotovitev raziskovanja ali znanja v načrt ali projekt proizvajanja novih ali bistveno izboljšanih proizvodov ali storitev, preden se začne njihovo proizvajanje oziroma opravljanje za prodajo.

V podjetje se tudi pojavlja težava oceniti ali notranje ustvarjeno neopredmeteno osnovno sredstvo sploh možno pripoznati, zlasti zato, ker ni mogoče z za gotovostjo trditi, da obstaja razpoznavno sredstvo, ki bo ustvarjalo prihodnje gospodarske koristi. Dodatna težava je pri ugotavljanju nabavne vrednosti.

V skladu s SRS 2.8. morajo Neopredmeteno sredstvo, razen dobrega imena, izpolnjevati sodila razpoznavnosti po SRS 2.1. in sicer če:

a) je ločljivo, to pomeni, da se lahko loči ali razdeli od organizacije in proda, prenese, licencira, da v najem ali zamenja, in sicer posamič ali skupaj s povezano pogodbo, sredstvom ali obveznostjo; ali

b) izhaja iz pogodbenih ali drugih pravnih pravic, ne glede na to, ali so te pravice prenosljive ali ločljive od organizacije ali od drugih pravic in obveznosti.

Nadalje standard v točki 2.9 pravi, da se Neopredmeteno sredstvo pripozna v računovodskih razvidih in bilanci stanja, če:

a) je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim;

b) je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti.

Verjetnost prihodnjih gospodarskih koristi, povezanih z neopredmetenim sredstvom, se oceni z uporabo utemeljenih in podprtih predpostavk, ki so najboljša ocena poslovodstva o gospodarskih okoliščinah v dobi koristnosti tega sredstva.

Članek s primerom knjižbe je v celoti na voljo v zbirki FinD-INFO >> mag. Darinka Kamenšek: Stroški raziskovanja in razvijanja


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Želite prebrati članek do konca?
Registriraj se in preberi celoten članek brezplačno.
Avtor: mag. Darinka Kamenšek
Visoka šola za računovodstvo