c S
Trajanje najema pri pogodbi za nedoločen čas 05.11.2019 S 1. 1. 2019 so se začele uporabljati spremenjene določbe računovodenja, ki se nanašajo na obravnavno najemov. V skladu z novimi pravili računovodenja je potrebno tudi poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah kot pravico do uporabe in obveznost. V zvezi s tem se v praksi pojavlja nekaj ključnih dilem, ki se nanašajo na to, kako določiti dobo uporabe v primeru, ko je sklenjena pogodba za nedoločen čas in kako določiti diskontno stopnjo, če ta v pogodbi ni določena.

V tem prispevku se bomo osredotočili na vprašanje določitve trajanja najema v primeru pogodbe za nedoločen čas.

Za izračun obveznosti iz najema po sedanji vrednosti najemnin, ki na ta dan še niso plačene potrebujemo poleg diskontne stopnje tudi čas trajanja najema.

Najemnik določi trajanje najema kot obdobje, v katerem najema ni mogoče odpovedati skupaj z:

- obdobjem, za katero velja možnost podaljšanja najema, če je precej gotovo, da bo najemnik to možnost izkoristil;
- obdobjem, za katero velja možnost odpovedi najema, če je precej gotovo, da najemnik te možnosti ne bo izkoristil.

V tej zvezi se postavlja vprašanje, kako izračunati sedanjo vrednost najemnin pri najemnih pogodbah za nedoločen čas, kjer najemnik hkrati ocenjuje, da nima ne potrebe ne namena uporabiti možnosti odpovedati najema v določljivi prihodnosti.

Tudi o tej tematiki je razpravljal odbor sekcije preizkušenih računovodij in sprejel strokovno razlago z naslednjo vsebino:

Če najemnik ocenjuje, da v določljivi prihodnosti ne bo uporabil možnosti odpovedi najema, potem ta najemna pogodba nima zapadlosti, tj. najemna pogodba traja v neskončnost. Najemnik sedanjo vrednost najemnin določi glede na vrsto najetega sredstva.

Če je sredstvo z določeno dobo koristnosti (na primer zgradbe), najemnik sedanjo vrednost najemnin pri tovrstnih pogodbah določi glede na dobo trajanja najema, ki je praviloma enaka oziroma primerljiva z dobo koristnosti za podobna sredstva. Če pa so v najemni pogodbi sredstev z nedoločeno dobo koristnosti (na primer zemljišče) določene nespremenljive najemnine, ki jih bo posledično treba plačevati v neskončnost, se njihova sedanja vrednost izračuna po naslednji enačbi:

sedanja vrednost najemnin = najemnina / diskotna mera,

pri čemer se najemnina in diskontna mera določita v skladu z določili SRS (2016) 1.27., če pa najemnik ocenjuje sedanjo vrednost najemnin za potrebe merjenja po pripoznanju pravice do uporabe sredstva, pa v skladu s SRS (2016) 1.31.

Če ima najemnik v najemni pogodbi dogovorjene sprejemljive najemnine, ki so odvisne od indeksa ali stopnje, pri čemer hkrati ocenjuje, da bo enak indeks ali stopnja veljala v neskončnost, za izračun sedanje vrednosti najemnin uporabi naslednjo enačbo:


sedanja vrednost najemnin = najemnina / (diskontna mera - stopnja rasti najemnine)

Tu je najemnina enaka znesku, ki bo po predvidevanju veljal konec obdobja (npr. konec meseca), stopnja rasti najemnine pa predstavlja indeks ali stopnjo, ki velja na datum začetka najema (SRS (2016) 1.27.). Če najemnik določa sedanjo vrednost najemnin po pripoznanju pravice do uporabe sredstva, pa pri določitvi parametrov enačbe uporabi določila SRS (2016) 1.31.

Iz zgornje strokovne razlage lahko razumemo, da bomo za poslovni prostor, ki ga imamo v najemu uporabili za trajanje najemne pogodbe uporabili življenjske dobe podobnega sredstva – torej toliko kolikor imamo za lastno nepremičnino.

Oglejte si še druge članke s področja Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?Avtor: mag. Darinka Kamenšek
Visoka šola za računovodstvo