c S
Vrednotenje, merjenje in izkazovanje sredstev in obveznosti po SRS 39 09.09.2019 Slovenski računovodski standard 39 (2016) Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji obravnava posebnosti računovodskih rešitev v organizacijah v stečaju ali likvidaciji ter sestavljanje računovodskih izkazov zanje. Po tem standardu veljajo za organizacije v stečaju ali likvidaciji tiste organizacije, za katere je bil na podlagi zakona uradno začet postopek stečaja ali prisilne likvidacije. Ta standard se ne uporablja za organizacije, ki prenehajo na podlagi predpisov o prenehanju po skrajšanem postopku.


V primeru, ko se pravna oseba znajde v tovrstni situaciji, mora sestaviti otvoritveno bilanco stanja v stečaju ali likvidaciji in ustrezno vrednotiti in meriti računovodske postavke v času stečajnega ali likvidacijskega postopka, voditi poslovne knjige in sestaviti zaključno bilanco stanja v primeru stečaja ali likvidacije. Po zaključku postopka je dokumentacijo treba hraniti v skladu z zahtevami standarda.


Pri sestavljanju izkazov pred začetkom postopka mora organizacija v stečaju ali likvidaciji sestaviti računovodske izkaze v skladu z Uvodom v Slovenske računovodske standarde in okvirom SRS ter s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 17 ter 20 do 23. Na dan začetka postopka popiše organizacija vsa sredstva in obveznosti do njihovih virov ter sestavi otvoritveno bilanco ob upoštevanju pravil vrednotenja in merjenja računovodskih postavk v skladu s tem standardom. Organizacija sestavi otvoritveno bilanco najkasneje v 4 mesecih od začetka postopka, pri čemer vrednoti, meri in izkazuje sredstva in obveznosti v otvoritveni bilanci stanja.

Članek je v celoti na voljo v zbirki FinD-INFO >> mag. Darinka Meško: Vrednotenje, merjenje in izkazovanje sredstev in obveznosti po SRS 39


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z naročniškim imenom in geslom.

Želite prebrati članek do konca?
Registriraj se s testnim dostopom in preberi celoten članek brezplačno.Avtor: Darinka Meško, mag.  
Visoka šola za računovodstvo