c S
Kmalu dosledneje nad nepoštene direktorje 14.08.2019

Evropska komisija v zadnjih letih vse bolj usmerja države članice k zagotavljanju transparentnosti poslovnega okolja, kot temeljni podlagi za zmanjševanje poslovnih tveganj in omejevanju nepoštenih poslovnih praks. V smeri povezovanja informacij v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) je bil vzpostavljen tudi sistem povezovanja evropskih poslovnih registrov imenovan BRIS (Bussiness Registers Interconected System), katerega temeljni namen je dostop do informacij in medsebojno komuniciranje ter posredovanje informacij med registri.

Korak dalje predstavlja pred kratkim objavljena Direktiva (EU) 2019/1151 evropskega parlamenta in sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb (t.i. Company Law Directive), ki napotuje države članice, da sprejmejo pravila v zvezi s prepovedjo opravljanja funkcije direktorja. V smislu transparentnosti poslovanja v celotni EU naj bi tako države članice zagotovile informacije o tem, ali je določeni osebi prepovedano opravljanje funkcije direktorja ali pa je vpisana v katerega koli od njihovih registrov, ki vsebujejo informacije, relevantne za prepoved. Vsaka država članica pa naj bi te informacije imela dostopne preko sistema BRIS. Prav tako pa Direktiva določa rok hrambe teh podatkov, ki naj ne bi bil daljši od dobe hrambe dokumentov povezanih z ustanovitvijo družbe.

Čeprav naj bi bile določbe te direktive prenesene v nacionalne pravne ureditve do 1. avgusta 2023, pa imamo v Republiki Sloveniji že sedaj vzpostavljene tako omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov, kot tudi Finančna uprava RS že vrsto let objavlja seznam nepredlagateljev obračunov REK-1 obrazcev in neplačnikov davkov FURS na podlagi 20. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Pojav nepoštenih poslovnih praks pri ustanavljanju podjetij in veriženju podjetij je bil tudi vzvod za zakonsko uvedbo omejitev že leta 2014. Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H) so bile namreč uvedene omejitve ustanovitve družbe ali podjetja na osnovi neplačila davčnih obveznosti, kazenskega pregona in vodenja družbe, ki je šla v stečaj ipd. Dodatne omejitve pa je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki je zajel tudi nepoštene poslovne prakse na področju izvajanja delovne zakonodaje s strani ustanoviteljev. V postopku sprejemanja pa je že novi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), ki naj bi zajel tudi anomalije pri izvajanju javnih naročil.

Z novelo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A), so bili namreč določeni dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci javnih naročil, s tem pa je bil razširjen tudi nabor prekrškov. razširila pa je tudi nabor prekrškov. Tako morajo naročniki v skladu z določbami 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) obvezno izključevati gospodarske subjekte v primeru pravnomočne obsodbe za najmanj eno od 43 naštetih kaznivih dejanj, v primeru neizpolnjenih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v višini 50 EUR ali več ali nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let, v primeru uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in v primeru dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek v zadnjih 3 letih. Po določbah ZJN-3A je potrebno polletno preverjanje podjetij v času izvajanja javnega naročila, npr. preverjanje poravnanih davščin, prispevkov, storjenih prekrškov v zvezi delom in zaposlovanjem na črno itd. kar je vodilo do oblikovanja nepoštenih poslovnih praks v obliki veriženja podjetij oz. s prenosom vseh pravnih poslov na drugo podjetje. Z namenom zajezitve tovrstnih nepoštenih poslovnih praks se dodaja nova omejitev, in sicer da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev izločena iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami na podlagi Zakona o javnih naročilih (ZJN-3). V skladu s 110. členom ZJN-3 vodi takšno evidenco Ministrstvo za javno upravo.

Prav tako se z namenom, da se iz poslovnega okolja za določeno obdobje izloči posameznike, ki so s svojim preteklim ravnanjem pokazali, da niso vredni, da sodelujejo v slovenskem poslovnem okolju, dopolnjuje tudi dosedanja četrta točka 10. a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Z njo se razširja nabor prekrškov v zvezi z delom, na podlagi katerih osebam, ki jim je bila izrečena globa v zvezi z njimi, onemogoča ustanavljanje ali pridobitev statusa družbenika. Gre za uskladitev z določbo 75. člena ZJN-3A, ki je nabor prekrškov v zvezi z delom z zadnjo novelo ZJN-3A razširila tudi na prekrške v zvezi z delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja.

Z novim 11. odstavkom 10.a člena ZGD-1 pa naj bi se tudi izenačil položaj tujih in slovenskih državljanov – potencialnih ustanoviteljev podjetja. Podatki o slovenskih državljanih se namreč dosledno vodijo v različnih evidencah, kar predstavlja tudi njihovo doslednejšo obravnavo pri ugotavljanju omejitve v zvezi z ustanavljanjem podjetij. Upravljavec kazenske evidence RS namreč zaznava porast števila prošenj za izpis potrdil iz kazenske evidence RS s strani oseb, ki niso državljani Republike Slovenije za potrebe 10.a in 225. člena ZGD-1, kjer pa se podatek o sodbah, ki so jih izdala tuja sodišča, za tujce ne vodi. Neenaka obravnava tujim ustanoviteljem tako omogoča enostavno ustanavljanje, zaradi česar se v praksi pojavlja porast števila ustanovitev družb s strani tujih pravnih in fizičnih oseb, ki podjetje ustanovijo na naslovu v Republiki Sloveniji, pri čemer je dejanski sedež opravljanja dejavnosti v tujini, kjer pa zaradi svoje kazenske preteklosti podjetja ne morejo registrirati. Največkrat gre v teh primerih za sume kaznivega dejanja pranja denarja. Z namenom zajezitve tovrstnih nepoštenih poslovnih praks s strani tujih pravnih in fizičnih oseb se s predlogom zakona določa obveznost, v skladu s katero bodo morali tuji državljani pri ustanovitvi gospodarskih družb oziroma pridobitvi statusa družbenika, sodišču predložiti potrdilo o nekaznovanosti oziroma poravnanih davčnih obveznosti, ki ga bo izdal pristojen organ matične države. Navedena obveznost pa bo veljala zgolj v primeru, če ustrezne evidence ne omogočajo avtomatične izmenjave podatkov z matično državo ustanovitelja oziroma pridobitelja statusa družbenika.

Predlagane spremembe se z novelo ZGD-1K ureja tudi način preverjanja novih omejitev ter ustrezne podlage registrskim organom za dostop do relevantnih evidenc. Novela ZGD-1K se naj bi začela izvajati s 1.1.2020.

Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?