c S
Omejitev odgovornosti prevoznika za zamudo ali izgubo tovora 09.08.2019

Mednarodno transportno pravo je del mednarodnega prometnega prava, ki vključuje predpise o prevozih blaga in potnikov ter določila, ki se nanašajo na posle, povezane s prevozom blaga. Namen vsakega obveznostnega razmerja je, da dolžnik izpolni obveznost in s tem povzroči prenehanje tega razmerja. Kršitev pogodbenega razmerja pa ima praviloma za posledico odškodninsko odgovornost pogodbene stranke.

Prevoznik odgovarja za morebitno izgubo ali poškodbo pošiljke v času od njenega prevzema do izročitve, razen če je posledica dejanja upravičenca, lastnosti pošiljke ali zunanjih vzrokov, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se jim tudi ne izogniti ali jih odvrniti. Določila prevozne pogodbe, splošnih prevoznih pogojev, tarif ali kakšnega drugega pravnega akta, s katerimi se ta odgovornost zmanjšuje, so nična. Vendar je veljavno določilo, s katerim je vnaprej določen najvišji znesek odškodnine, pod pogojem, da ni v očitnem nesorazmerju s škodo. Ta omejitev odškodnine ne velja, če je prevoznik škodo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti. Če ni drugače dogovorjeno, se odškodnina odmeri po tržni ceni pošiljke v času in kraju predaje za prevoz. Prevoznik različno odgovarja za izgubo ali poškodovanje stvari na različnih področjih prometa.

Obstajata dva temeljna sistema, s katerima se ureja odgovornost prevoznika na podlagi prevozne pogodbe. V cestnem, železniškem in deloma zračnem prometu prevozniki praviloma odgovarjajo po načelih objektivne odgovornosti, v pomorskem prometu pa po načelih domnevane krivde. Kot temeljno načelo je določeno pravilo o objektivni odgovornosti prevoznika za izgubo ali uničenje pošiljke v času od prevzema pošiljke za prevoz do trenutka izročitve prepeljane pošiljke v namembnem kraju. Prevoznik se lahko po teh pravilih oprosti odgovornosti, če je škoda povzročena kot posledica dejanja upravičenca, lastnosti pošiljke ali zunanjih vzrokov, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se jim tudi ne izogniti ali jih odvrniti zaradi višje sile. Imperativni značaj ima določba, ki varuje upravičenca prevoza.

Odgovornosti prevoznika ni možno niti zmanjšati niti izključiti.

Vnaprej se lahko določi le večji znesek povračila. Nične so vse določbe prevozne pogodbe, splošnih prevoznih pogojev, tarif ali drugega splošnega akta, s katerimi se zmanjšuje zakonska odgovornost prevoznika.

Imperativni (zapovedni) značaj imajo tudi določbe posebnih zakonov, s katerimi se ureja prevoznikova odgovornost na posameznih področjih prometa. Obstaja možnost omejitve prevoznikove odgovornosti do določenega zneska pod pogojem, da je meja (limit) odgovornosti v ustreznem sorazmerju s škodo. Pravilo o omejitvi odgovornosti obstaja v vseh posebnih zakonih na posameznih prometnih področjih in mednarodnih konvencijah, saj se edino s tem lahko precej vpliva na zmanjšanja prevoznine oziroma voznine. Tako kot je določeno v posebnih zakonih na posameznih področjih prometa, Obligacijski zakonik (OZ)  določa, da se pravila o omejitvi prevoznikove odgovornosti ne morejo uporabljati, če je prevoznik povzročil škodo namenoma ali iz hude malomarnosti. Če je škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti prevoznika, ta vedno odgovarja do polnega zneska škode in se ne more sklicevati na pravila o omejitvi svoje odgovornosti. Škoda oziroma odškodnina se odmerja po tržni ceni pošiljke v kraju in času predaje pošiljke za prevoz, če ni določeno drugače.

Odgovornost prevoznika zaradi zamude

Prevoznik odgovarja za škodo, nastalo zaradi zamude, razen če je vzrok za zamudo kakšno dejstvo, ki izključuje njegovo odgovornost za izgubo ali poškodbo stvari. Temeljni pojavni obliki prevoznikove odgovornosti na podlagi prevozne pogodbe sta:

- odgovornost za izgubo ali poškodovanje stvari med prevozom in
- odgovornost prevoznika za zamudo med prevozom.

Kot splošno pravilo je določeno, da prevoznik odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi zamude pri prevozu, razen če je zamuda nastopila zaradi nekega dejstva, ki izključuje njegovo odgovornost za izgubo ali poškodbo stvari. Dolžnik pride v zamudo, ko obveznosti ne izpolni v roku, ki je določen za izpolnitev. Če prevoznik ne izpolni svoje obveznosti v roku, je odgovoren za nastalo škodo. Prevoznik pa ne bo odgovarjal za škodo, če je škoda povzročena zaradi dejanj upravičene osebe (prevzemnika pošiljke, imetnika prenosljivega tovornega lista), lastnosti pošiljke ali drugih vzrokov, ki jih ni bilo mogoče predvideti, niti jih preprečiti ali odvrniti.

Prevoznik tako za zamudo odgovarja po načelu objektivne odgovornosti.

Prevoznik je odgovoren za osebe, ki so po njegovem naročilu sodelovale pri prevozu. V pravu sicer načeloma velja pravilo, da vsakdo odgovarja za svoja dejanja in opustitve ter praviloma odgovornost za drugega ne obstaja. V upravičenih primerih se od tega pravila odstopa. Zlasti pri storitvenih poslih se pogosto pojavlja angažiranje tretjih oseb za opravljanje določenih storitev za pogodbenega partnerja. V tem primeru mora biti angažirana oseba izbrana s strokovno skrbnostjo, dati pa ji je treba tudi ustrezna strokovna navodila in inštrukcije. To pa glede odgovornosti ni dovolj, saj tedaj velja pravilo, da proti svojemu pogodbenemu partnerju angažirana oseba za nudenje te storitve v celoti odgovarja tudi za delo drugih oseb, ki bodo nudile dogovorjene storitve. Gre za odgovornost za izvršitvene pomočnike, saj izvršitveni pomočnik praviloma ni v pravnem, ampak v dejanskem razmerju s pogodbenim partnerjem svojega naročitelja. Ta splošna pravila so konkretizirana v smislu prevoznikove odgovornosti za osebe, ki po njegovem naročilu namesto njega sodelujejo pri realizaciji prevoza. Upravičenec do prevoza se lahko neposredno obrne na resničnega prevoznika, če nastane njegova odgovornost za izgubo ali poškodovanje pri prevozu.


Nadaljevanje članka >>
mag. Matjaž Kovač: Omejitev odgovornosti prevoznika za zamudo ali izgubo tovora, Pravna praksa, 2018, št. 6.


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Želite prebrati članek do konca?
Registriraj se s testnim dostopom in preberi celoten članek brezplačno.