c S
Še je čas za prevzem vrednostnih papirjev z ukinjenih registrskih računov 31.07.2019

Čeprav je minilo že več kot dve leti od ukinitve registrskih računov, pa novela Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B) omogoča, da imetniki vrednostnih papirjev, ki so bili preneseni na skupni namenski račun, le-te prevzamejo in evidentirajo na svojem trgovalnem računu.

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je imetnikom vrednostnih papirjev na registrskem računu pri Klirinško depotni družbi (KDD) naložil, da svoje vrednostne papirje, ki so jih prejeli iz naslova lastninskega preoblikovanja podjetij, prenesejo na račune pri finančnih posrednikih (članih KDD). Pravnim osebam je tako rok potekel 30. septembra 2016, fizičnim osebam pa 1. januarja 2017.

S potekom tega roka so bili tako ukinjeni le registrski računi, ne pa tudi vrednostni papirji, ki so jih lahko imetniki prenesli na račune pri finančnih posrednikih ali jih opustili, vse dokler niso bili preneseni na račun za sodni depozit na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča v nepravdnem postopku položitve.

Centralno depotna družba (KDD) namreč lahko izda ali izbriše nematerializirane vrednostne papirje tudi na podlagi odločb državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil. Z zadnjo spremembo 27. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) naloge za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev na podlagi odločb državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil v centralni register vnaša centralna depotna družba. Na podlagi sklepa o dedovanju pa lahko v centralni register vnese nematerializirani vrednostni papir tudi finančni posrednik (član centralne depotne družbe), ki vodi račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, na katerega se prenos nanaša, če je tak prenos mogoč glede na stanje centralnega registra in pravila opravljanja vpisov v centralnem registru.

Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev namreč vodi centralna depotna družba, ki v skladu s 14. členom ZNVP-1, poleg enolične identifikacije imetnika računa v centralni register vpiše tudi osebno ime, firma ali naziv imetnika računa, njegov naslov ali sedež in davčno številko. Ažurnost podatkov pa je centralni depotni družbi zagotovljena z brezplačnim pridobivanjem tekočih podatkov iz poslovnega registra, centralnim registrom prebivalstva ali davčnim registrom. Centralna depotna družba na svoji spletni strani tudi objavi seznam nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki so vpisani v centralni register, ki ga vodi s podatki o bistvenih sestavinah teh vrednostnih papirjev. Prav tako pa mora v skladu s 39. členom ZNVP-1 vsakemu zagotoviti vpogled v podatke, ki se vodijo v delniški knjigi ali knjigi drugih imenskih nematerializiranih vrednostnih papirjev, razen podatkov o davčni številki in enolični identifikaciji fizične osebe. Prav tako pa centralna depotna družba tudi vodi evidenco vpogledov v centralni register in na pobudo imetnika zagotovi enkrat letno izpis stanja na njegovem računu na dan 31.12. minulega leta.

Z ukinitvijo registrskih računov je centralno depotna družba izvedla vsa potrebna dejanja, vse nematerializirane vrednostne papirje, ki bodo do 31. avgusta 2019 še vedno vpisani na ukinjenih registrskih računih, pa bo prenesla v dobro skupnega namenskega računa za prenos na Kapitalsko družbo (KAD).

Oseba, katere nematerializirani vrednostni papirji so bili preneseni na skupni namenski račun, lahko do 31. decembra 2021 zahteva, da se preneseni nematerializirani vrednostni papirji oziroma nematerializirani vrednostni papirji, ki so slednje nadomestili, prenesejo na račun pri članu centralne depotne družbe. Pri tem spremembe 48.a člena ZNVP določajo, da mora vlagatelj takšne zahteve, nematerializirane vrednostne papirje sprejeti v stanju, v katerem so, brez donosov ali drugih izplačil zanje, za obdobje od dneva njihovega prenosa na skupni namenski račun do dneva vložitve zahteve, podpis na zahtevi pa mora biti upravno ali notarsko overjen. Centralna depotna družba pa mora izročiti nematerializirane vrednostne papirje, ki so bili predmet prenosa v breme ukinjenega registrskega računa vložnika zahteve, v 60 dneh od prejema zahteve skupaj z denarnim nadomestilom, v kolikor ga je centralno depotna družba za prenos prejela. Po 31. decembru 2021 pa bo centralna depotna družba prenesla nematerializirane vrednostne papirje ali druge vrednostne papirje, ki so slednje nadomestili, za katere niso bile vložene zahteve za prevzem, s skupnega namenskega računa na posebni račun KAD skupaj z vsemi donosi, izplačili in denarnimi nadomestili, ki jih je prejela za nematerializirane vrednostne papirje, prenesene v dobro skupnega namenskega računa za prenos na KAD.

Pri tem novi 48.b člen ZNVP-1 določa, da se glasovalne pravice iz delnic ciljne družbe, ki so vpisane na skupnem namenskem računu pri ugotavljanju deleža glasovalnih pravic centralne depotne družbe ne upoštevajo in z njimi KDD ne sme uresničevati glasovalnih pravic iz delnic ciljne družbe, vpisanih na skupnem namenskem računu. Prav tako pa se glasovalne pravice iz naslova prevzetih delnic s strani KAD ne upoštevajo pri uresničevanju glasovalnih pravic iz delnic ciljnih družb, razen za tiste nematerializirane vrednostne papirje za katere se ne uporabljajo določbe Zakona o prevzemih (ZPre).

Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?