c S
Kaj storiti v primeru insolvetnosti? 17.07.2019 Če dolžnik, ki je lahko pravna ali fizična oseba postane insolventen, torej v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (trajnejša nelikvidnost), ali postane dolgoročno plačilno nesposoben, je v skladu z Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) treba pričeti postopke zaradi insolvetnosti.

Če bi člani poslovodstva ravnali s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij bi morali nenehno ugotavljati, ali je družba insolventna. Prav tako mora v skladu z 29. členom ZFPPIPP nadzorni svet pri izvajanju svojih pristojnosti in odgovornosti za opravljanje nadzora nad vodenjem poslov družbe redno preverjati:

1. ali je družba kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna in

2. ali poslovodstvo ravna v skladu s pravili iz 2. poglavja tega zakona.

V primeru, ko pride do stanja insolventnosti pa poslovodstvo ne sme opravljati dejanj, ki bi imela privilegiran položaj katerega od upnikov družbe, ki so v razmerju do družbe v enakem položaju. Če bi do takih dejanj, prišlo v obdobju 12 mesecev pred stečajem podjetja, so ta dejanja izpodbojna. Podjetje po razglasitvi insolventnosti ne sme opravljati nobenih plačil ali prevzemati novih obveznosti, razen tistih, ki so nujne za redno poslovanje podjetja .

Dolžnik pa lahko izvede tudi ukrepe finančnega prestrukturiranja s ciljem poslovati nemoteno naprej in tako postati kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben. Ukrepi finančnega prestrukturiranja sestavljajo celoto ukrepov, ki se izvedejo z namenom:

1. zmanjšati in odložiti zapadlosti dolžnikovih obveznosti,

2. pri kapitalski družbi: izvesti povečanje osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve upnikov do dolžnika, ali z novimi denarnimi vložki in

3. izvesti druge ukrepe, katerih izvedba v skladu s pravili poslovnofinančne stroke omogoča odpravo vzrokov dolžnikove insolventnosti in zagotavlja, da dolžnik postane kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben.

Naloga poslovodstva in nadzornega sveta je, da nenehno proučuje tveganja, ali je družba postala insolventna in v primeru, če pravočasno ne ukrepa, sta oba kazensko odgovorna v skladu z 489a.  členu ZFPPIPP, ki določajo kazenski prekršek za odgovorne osebe, če niso sprožile ustreznih postopkov v trenutku, ko je organizacija postala insolventna.

Če družba postane insolventna, mora poslovodstvo v enem mesecu po nastanku insolventnosti nadzornemu svetu predložiti poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja. Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja mora vsebovati:

1. opis finančnega položaja družbe,

2. analizo vzrokov za insolventnost in

3. mnenje poslovodstva, ali obstaja najmanj 50-odstotna verjetnost, da bo mogoče uspešno izvesti finančno prestrukturiranje družbe tako, da bi družba znova postala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna.

O začetku postopka preventivnega prestrukturiranja odloča sodišče na predlog upravičenega predlagatelja. Predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja je upravičen vložiti dolžnik.

Nadaljevanje članka za naročnike FinD-INFO >> Kaj storiti v primeru insolvetnosti?


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Želite prebrati članek do konca?
Registriraj se s
testnim dostopom in preberi celoten članek brezplačno.
Avtor: Darinka Meško, mag.
Visoka šola za računovodstvo


________________________
Dolžnik - (1) Gospodarska družba je pravna oseba, organizirana v eni od oblik iz tretjega odstavka 3. člena ZGD-1. (2) Podjetnik ali podjetnica (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) je fizična oseba iz šestega odstavka 3. člena ZGD-1. (3) Zavod ali javni zavod je zavod ali javni zavod po zakonu, ki ureja zavode. (4) Zadruga je zadruga po zakonu, ki ureja zadruge. (5) Društvo je društvo po zakonu, ki ureja društva. (6) Javni sklad je javni sklad po zakonu, ki ureja javne sklade. (7) Zasebnik je zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali druga fizična oseba, ki ni podjetnik in ki kot poklic opravlja določeno dejavnost. (8) Potrošnik ali potrošnica (v nadaljnjem besedilu: potrošnik) je fizična oseba, ki ni niti podjetnik niti zasebnik.

[1] 489a.  člen ZFPPIPP določa kazenske določbe prekrškov za odgovorne osebe, če niso sprožile ustreznih postopkov v trenutku, ko je organizacija postala insolventna.