c S
Novosti pri predložitvi popravljenega davčnega obračuna in davčne napovedi 03.07.2019

Že doslej je veljajo, da je lahko davčni zavezanec v 12 mesecih od poteka roka za predložitev davčnega obračuna predložil popravek davčnega obračuna, če je pozneje ugotovil, da je v predloženem davčnem obračunu davčno obveznost izkazal previsoko glede na obveznost, ki bi jo moral izkazati na podlagi zakona o obdavčenju.

Novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2L), ki se uporablja od 1. julija 2019, pa uvaja tudi popravljanje obračuna davka zaradi odločitve sodišča in sklenjene izvensodne poravnave. Tako ima odslej davčni zavezanec v skladu z novim 54.a členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) v dveh mesecih od pravnomočnosti sodbe izdane v delovnih in socialnih sporih možnost predložiti popravek obračuna davka s katerim odpravlja predhodno predloženi obračun davka v delu, v katerem ga spreminja. Tudi v tem primeru velja, da mora davčni zavezanec popravljenemu obračunu davka priložiti obrazložitev o razlogih, zaradi katerih je predložil popravek obračuna davka in sodbo, opremljeno s potrdilom o pravnomočnosti. Pri tem se davčnemu zavezancu, ki je predložil popravek obračuna davka v navedenem roku, ne zaračunajo obresti niti mu obresti ne pripadajo. V kolikor pa ta zakonski rok zamudi, pa se po preteku dveh mesecev popravljen obračun davka obravnava kot obračun davka, predložen po izteku zakonskega roka. Na posebni prilogi, ki je sestavni del tako predloženega popravka obračuna davka, davčni zavezanec prikaže tudi premalo obračunan davek, skupaj z obrestmi iz 95.a člena ZDavP-2, ki začnejo teči po preteku roka dveh mesecev. Davčni organ, pa mora v skladu s 97. členom ZDavP-2 davčnemu razliko med davčno obveznostjo, obračunano in plačano po prvotnem obračunu, in višino obračunane obveznosti po popravku obračuna vrniti v 30 dneh po prejemu popravljenega obračuna.

Še vedno velja, da lahko davčni zavezanec v skladu s 55. členom ZDavP-2 najpozneje do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma do vročitve odmerne odločbe, začetka postopka o prekršku ali kazenskega postopka predloži davčni obračun oziroma popravljen davčni obračun. Po novem pa predložitev davčnega obračuna oziroma popravka davčnega obračuna na podlagi samoprijave ni več mogoča, ko prvič nastopi ena izmed omenjenih okoliščin. Če po predložitvi davčnega obračuna na podlagi samoprijave davčni organ ugotovi, da pogoji za samoprijavo niso izpolnjeni, s sklepom zavrne, predloženi davčni obračun pa obravnava kot davčni obračun, predložen po izteku predpisanega roka. Če davčni zavezanec davka, izračunanega v odmerni odločbi, ne plača v roku za plačilo davka, se v skladu s 63. členom predložena davčna napoved obravnava kot davčna napoved, predložena po izteku predpisanega roka.

Novela ZDavP-2L tudi prinaša strožjo obravnavo predložitve davčne napovedi po izteku predpisanega roka. V skladu z 62. členom ZDavP-2 namreč lahko davčni zavezanec, ki je iz opravičljivih razlogov zamudil rok za predložitev davčne napovedi, pri davčnem organu vloži predlog za naknadno predložitev davčne napovedi z obrazložitvijo razlogov in dokazov za zamudo ter hkrati priložiti davčno napoved, oziroma navesti rok, v katerem jo bo lahko predložil. ZDavP-2 določa, da mora davčni zavezanec predlog za naknadno predložitev davčne napovedi vložiti v osmih dneh po prenehanju razlogov za zamudo, vendar najpozneje v treh mesecih po izteku roka za predložitev davčne napovedi. Pri tem se davčna napoved, vložena naknadno v skladu z dovoljenjem davčnega organa, šteje za pravočasno vloženo. V kolikor pa davčni organ ne dovoli predložitve davčne napovedi po izteku predpisanega roka ali če davčni zavezanec hkrati s prepozno vloženo davčno napovedjo ne vloži predloga za predložitev po izteku roka, se za čas od poteka roka za vložitev davčne napovedi do vložitve davčne napovedi obračunajo obresti. Obrestna mera za izračun obresti znaša 3% letno. Prav tako pa se še vedno od davkov, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku, plačajo zamudne obresti po 0,0247 odstotni dnevni obrestni meri.

Za konec velja opozoriti, da v kolikor davka ni bilo mogoče izterjati iz premoženja dolžnika, se ta v skladu s 148. členom ZDavP-2 izterja iz premoženja povezanih oseb, ki so to premoženje neodplačno oziroma po nižji ceni od tržne pridobile od dolžnika v letu oziroma po letu, v katerem je davčna obveznost nastala, in sicer do vrednosti tako pridobljenega premoženja. Davek pa se lahko izterja tudi od druge osebe, na katero je bila prenesena dejavnost dolžnika izven statusnega preoblikovanja z namenom, da bi se dolžnik izognil plačilu davka. Pri tem novela ZDavP-2L na novo opredeljuje povezane osebe. Povezana oseba je tako družinski član, za katerega se šteje: zakonec dolžnika ali oseba, s katero dolžnik živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza, otrok, posvojenec in pastorek ali otrok osebe, s katero dolžnik živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza, prednik ali potomec dolžnika ali njegovega zakonca, zakonec prednika ali potomca zavezanca ali njegovega zakonca, bratje in sestre oziroma polbratje in polsestre ter posvojenci in posvojitelji. Za povezane osebe pa se štejeta tudi:

  • pravni osebi, povezani v kapitalu, upravljanju ali nadzoru z neposrednim ali posrednim lastništvom najmanj 25% vrednosti kapitala ali števila delnic, upravljanja ali nadzora v drugi pravni osebi ali gre za obvladovanje druge pravne osebe na podlagi pogodbe na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami;
  • pravni osebi, če imajo iste pravne osebe, fizične osebe ali njihovi družinski člani v obeh pravnih osebah neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic ali ju obvladujejo na podlagi pogodbe na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami;
  • pravna oseba in fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če ima fizična oseba, ki opravlja dejavnost ali njen družinski član v pravni osebi najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic ali obvladuje pravno osebo na podlagi pogodbe na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami;
  • pravna oseba in njen družbenik, član organa vodenja ali nadzora in njihov družinski član.

Pri tem davčni organ upošteva status povezane osebe, ki je imela ta status v času pridobitve premoženja.


Oglejte si še druge članke s področja Davek od dohodkov pravnih oseb


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?