c S
Usmeritve v zvezi z oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev 15.07.2019

V skladu s SRS 5.19 se terjatve vseh vrst ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki so posledica že nastalih poslovnih dogodkov, upravičenost njihovega nastanka pa izpričujejo ustrezne listine, kot so računi, bremenepisi, pogodbe in drugo. Terjatve je v računovodskih evidencah upravičeno pripoznati ob predpostavki, da bodo tudi plačane. Prvotno pripoznane terjatve se lahko kasneje tudi povečajo ali zmanjšajo, kar je običajno posledica naknadnih popustov iz naslova predhodnih plačila, vračila blaga ali drugačne poravnave.


V kolikor pa obstajajo nepristranski dokazi oziroma če organizacija oceni, da je njihova poplačljiva vrednost manjša od knjigovoske, da je prišlo pri terjatvi, izkazani po odplačni vrednosti, do izgube zaradi prevrednotenja na nižjo udenarljivo vrednost, je treba v skladu s SRS 5.26 izvesti oslabitev ali odpravo terjatev. Izguba zaradi oslabitve se izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo terjatve pred prevrednotenjem in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, ki so diskontirani po dejanski oziroma dogovorjeni obrestni meri. Knjigovodsko vrednost terjatve je treba zmanjšati s preračunom na kontu popravka vrednosti. Izguba bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke v zvezi s terjatvami.

Terjatve, za katere se po začetnem pripoznanju domneva, da ne bodo poravnane oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku, se razkrijejo kot dvomljive, če se zaradi njih začne sodni postopek, pa kot sporne.

V skladu s SRS 5.38 se popravki vrednosti terjatev, za katere organizacija ocenjuje, da jih ni mogoče v celoti poplačati, za terjatve pomembnih vrednosti oblikujejo posamično, za ostale terjatve pa lahko v odstotku, izračunanem na podlagi izkušenj iz preteklih let in pričakovanj v prihodnosti. Popravki vrednosti terjatev zmanjšujejo knjigovodsko vrednost terjatev in povečujejo prevrednotovalne poslovne odhodke, razen popravki vrednosti terjatev iz obresti ali dividend, ki povečujejo prevrednotovalne finančne odhodke.

Organizacija oblikuje popravke vrednosti terjatev v skladu s sprejeto računovodsko usmeritvijo, ki jo zapiše v Pravilniku o računovodstvu. Pomembno je, da se usmeritev v zvezi z oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev in njihovim odpisom oblikuje na podlagi izkušenj in pričakovanj v zvezi s svojimi kupci ter jo v skladu z načelom stanovitnosti in primerljivosti podatkov v računovodskih izkazih uporablja v daljšem obdobju. Če se organizacija odloči za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev v pavšalnem odstotku mora biti ob koncu leta pozorna na morebitno prilagoditev pavšalnega odstotka za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev.

Popravki vrednosti terjatev se lahko oblikujejo sproti, vsekakor pa je treba ob koncu obračunskega obdobja, za katero se sestavljajo računovodski izkazi presoditi izterjlivost terjatev v skladu s sprejeto računovodsko usmeritvijo in v bilanci stanja izkazati samo tiste terjatve, ki so dejansko izterljive.

Nadaljevanje članka za naročnike FinD-INFO >> Darinka Meško, mag.: Usmeritve v zvezi z oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev, Visoka šola za računovodstvo

 
PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Želite prebrati članek do konca?
Registriraj se in preberi celoten članek brezplačno.
Avtor: Darinka Meško, mag.
Visoka šola za računovodstvo