c S
Sprememba računovodske ocene - vpliv na računovodske izkaze 01.07.2019 Uvod v Slovenske računovodske standarde v 5 točki obravnava spremembo računovodske ocene. Sprememba računovodskih ocen je prilagoditev knjigovodske vrednosti sredstev oziroma obveznosti kot posledica ocene sedanjega stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev ter predvidenih bodočih koristi iz sredstev in obveznosti

Temelji na novih informacijah ali novih dogodkih, zato se ne šteje za popravke napak niti spremembo računovodskih usmeritev. Ocenjevanje zajema sodbe, ki so zasnovane na najnovejših informacijah, na primer glede potrebnega znižanja vrednosti terjatev in zalog, glede poštene vrednosti finančnih sredstev in finančnih obveznosti, glede dobe koristnosti amortizirljivih sredstev in vzorca pojavljanja gospodarskih koristi iz teh sredstev, glede jamstvenih obvez in tako naprej. Učinek spremembe računovodske ocene se uporabi za naprej in vpliva le na obdobje, v katerem je bila računovodska ocena spremenjena, in na kasnejša obdobja.

Iz zgoraj povzete vsebine uvoda v standarde vidimo, da se z računovodskimi ocenami in njihovimi spremembami srečujemo pri skoraj vseh postavkah v računovodskih izkazih. V našem prispevku si bomo pogledali spremembo ocene dobe koristnosti amortiljivih sredstev - osnovnih sredstev.

SRS 1.25. nam nalaga:

»Ob sestavljanju vsakokratnih končnih obračunov amortizacije je treba pri pomembnejših postavkah preverjati dobo koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev, amortizacijske stopnje pa glede na to preračunati, če se pričakovanja pomembno razlikujejo od ocen. Učinek preračuna se obravnava kot sprememba računovodske ocene.«

Pri nabavi osnovnega sredstva ob njegovi aktivaciji ocenimo njegovo življenjsko dobo in tako posledično določimo amortizacijsko stopnjo. Tekom uporabe tega osnovnega sredstva se lahko naša ocena spremeni, bodisi, da se življenjska doba skrajša, bodisi, da se podaljša. V nadaljevanju predstavljamo oba primera.


Prikaz knjižbe je na voljo za naročnike.


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Želite prebrati članek do konca?
Registriraj se in preberi celoten članek brezplačno.Avtor: mag. Darinka Kamenšek
Visoka šola za računovodstvo