c S
Oddajate nepremičnino na Hrvaškem preko spletnega portala Booking ali Airbnb? Ne pozabite na davčne obveznosti v Sloveniji.
Mojca Müller preizkušena davčnica
19.06.2019

Slovenski rezidenti so pogosto lastniki nepremičnin na Hrvaškem. Nekateri se odločijo, da bodo svojo nepremičnino v času turistične sezone oddali v najem preko spletnih portalov Booking oz. Airbnb. Oddaja nepremičnin v turistični najem pomeni določene davčne obveznosti tako na Hrvaškem, kakor tudi v Slovenji. Slovenska zakonodaja zavezancem nalaga predvsem prijavo dejavnosti fizične osebe oz. vpis v davčni register, plačilo dohodnine in plačilo obveznih socialnih prispevkov.

Prijava dejavnosti fizične osebe oz. vpis v davčni register

Oddaja nepremičnine v turistični najem se šteje za dohodek iz dejavnosti (46. člen ZDoh-2). Vsako opravljanje dejavnosti pa pomeni obvezen vpis dejavnosti v davčni register, najpozneje v 8 dneh po začetku opravljanja dejavnosti (52/4 člen ZFU). Zavezanec opravi prijavo na obrazcu DR-03, kjer predloži podatke o (52/3 člen ZFU):

- številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov,
- poslovnih enotah v tujini,
- kapitalskih naložbah doma in v tujini,
- številkah plačilnih računov v tujini,
- povezanih osebah,
- osebi, ki vodi poslovne knjige.

Opustitev vpisa ali prepozen vpis v davčni register se kaznuje z globo od 400 do 4.000 EUR.

Dohodnina

Fizične osebe, ki se štejejo za rezidenta Slovenije (6. člen ZDoh-2), so zavezane k plačilu dohodnine v Sloveniji, od vseh svetovnih dohodkov (5/1 člen ZDoh-2). Navedeno pomeni, da se dejavnost oddaje nepremičnine na Hrvaškem všteva v osnovo za obdavčitev z dohodnino v Sloveniji. Ustrezni del tujega davka, ki ga zavezanec plača na Hrvaškem, pa je odbiten v Sloveniji (136/1 člen ZDoh-2).

Kot smo že omenili, se oddaja nepremičnine v turistični namen šteje za dohodek iz dejavnosti. Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki. Zavezanci imajo možnost, da davčno osnovo ugotavljajo na podlagi (1) dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali (2) dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Prva možnost je z vidika obdavčitve in drugih zahtev veliko manj ugodna v primerjavi z drugo možnostjo. Zato je smiselno, da zavezanec ob prijavi dejavnosti v davčni register, izbere ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Na tem mestu bi radi opozorili, da v kolikor zavezanec nepravočasno prijavi dejavnost v tujini, izgubi tudi možnost do ugodnejšega načina obdavčitve za tekoče davčno obdobje. Navedeno izhaja iz določb 2. odstavka 308. člena ZDavP-2. Zavezanec, ki na novo začne opravljati dejavnost, opravi priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ob predložitvi prijave za vpis v davčni register.

Svetujemo, da zavezanec ob sočasni prijavi dejavnosti na Hrvaškem, opravi tudi prijavo dejavnosti v Sloveniji, napove dohodke za tekoče davčno obdobje (obrazec Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Priloga 1), ter izbere način obdavčitve po normiranih odhodkih (obrazec Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ob začetku opravljanja dejavnosti).

Ob zaključku davčnega obdobja oz. najpozneje do 31.3. za preteklo leto, zavezanec elektronsko odda letno davčno napoved (obrazec z oznako DDD-DDD). Več o izpolnitvi letne davčne napovedi lahko preberete v članku Novosti davčnega obračuna 2018 za "normirance". V tujini plačan davek uveljavi v poljih:

- 1.1 Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odtegljajem
- 21. Odbitek tujega davka in
- Priloga 11 - Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka.

Obvezni socialni prispevki

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic so zavezane tudi k plačevanju pavšalnih socialnih prispevkov. Zavezanec opravi prijavo v zavarovanje na obrazcu M12, na eni izmed območnih enot ZZZS ali SPOT točk.

V skladu s 17/10 členom ZZVZZ, 143. členom ZPIZ-2 in Uredbo o socialni varnosti, ki velja na ravni EU, zavezanec na mesečni ravni plačuje (podatki za obdobje april – december 2019):

- prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (8,88 EUR),
- prispevek za zdravstveno zavarovanje (26,65 EUR)  in
- prispevek za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in poklicne bolezni (35,05 EUR).

Rok za plačilo pavšalnih prispevkov je 20. v mesecu za pretekli mesec.

Oglejte si še druge članke s področja Dohodnina


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?
Članek pripravila: Mojca Müller, preizkušena davčnica pri SIRViri:

- Zakon o finančni upravi (ZFU; Uradni list RS, št. 25/2014)
- Zakon o dohodnini (ZDoh-2; Uradni list RS, št. 28-1327/2019 z dne 3.5.2019)
- Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2; Uradni list RS, št. 13-544/2018 z dne 28.2.2018)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ; Uradni list RS, št. 36-1624/2019 z dne 7.6.2019)
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2; Uradni list RS, št. 28-1328/2019 z dne 3.5.2019)
- Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (Besedilo velja za EGP in Švico)
- Uredba (ES) št. 883/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti