c S
Upoštevanje temeljne računovodske predpostavke nastanka poslovnega dogodka in časovne neomejenosti delovanja 17.06.2019

Temeljni računovodski predpostavki, ki ju opredeljuje SRS in ju je treba pri računovodenju upoštevati, sta predpostavki upoštevanja nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja.

Predpostavka upoštevanja nastanka poslovnih dogodkovpomeni, da se računovodski izkazi sestavljajo na podlagi računovodenja, ki temelji na temeljnih poslovnih dogodkih. To pomeni, da se sredstva, obveznosti, kapital, prihodki in odhodki  pripoznajo v računovodskih evidencah takrat ko nastanejo in ne šele ob plačilu. Ob nastanku poslovnega dogodka se ti zapišejo v računovodske evidence in se o njih poroča v obdobju, na katerega se nanašajo. Temeljni pogoj za pripoznavo odhodkov v poslovnih knjigah in posledično v izkazu poslovnega izida je, da so ti neposredno povezani z stroški ali odhodki in pridobitvijo prihodkov. Ne glede na to, pa vzporejanje prihodkov in odhodkov ne dovoljuje v bilanci stanja pripoznavati postavk, ki ne ustrezajo opredelitvi sredstev ali obveznosti do njihovih virov.

Na tak način pripravljeni računovodski izkazi dajejo informacijo uporabnikom poleg informacije o preteklih poslih, za katere je organizacija že prejela plačilo, tudi informacijo o tem kaj se lahko pričakuje v prihodnosti tako na strani sredstev, kot na strani obveznosti. Iz te predpostavke izhaja tudi računovodsko pravilo vzročne povezanosti prihodkov z odhodki (maching concept principle), po katerem je treba takoj po pripoznanju prihodkov pripoznati tudi vse odhodke, ki so omogočili nastanek poslovnih dogodkov in obratno. To velja tudi v primeru odloženih prihodkov. Če se zgodi, da odhodki še niso prispevali k nastanku prihodkov, je treba takšne odhodke razmejiti. Pravilen poslovni izid je tako mogoče ugotoviti edino ob upoštevanju tega pravila.

Najpomembnejši načini delovanja pravila o vzročni povezanosti prihodkov z odhodki:

Časovni okvir koristi.................Izkazovanje odhodkov                                    
Prihodnje gospodarske koristi.......Usredstveni stroški in sredstva

Sedanje gospodarske koristi........ Stroški

Brez gospodarskih koristi............Odhodki – takojšne pripoznanje izgube

Predvsem ob koncu leta je pomembno, da organizacije upoštevajo temeljno računovodsko predpostavko nastanka poslovnih dogodkov, ki dogodke, ki so nastali v preteklem letu, tudi če je bil račun prejet v naslednjem letu, evidentirajo v preteklo leto, če je storitev takrat dejansko nastala. Velikokrat se zgodi, da dobavitelj na samem računu zapiše, da je bil datum opravljanja storitev npr. v januarju tekočega leta, iz prilog pa je razvidno, da se je storitev izvedla v preteklem letu. Tak poslovni dogodek je treba ob upoštevanju prednosti vsebine pred obliko evidentirati v preteklo leto, saj se je takrat poslovnih dogodek dejansko zgodil, Zahteva dajanju prednosti vsebini pred obliko opozarja na to, da je treba poslovne dogodke obravnavati v skladu s njihovo vsebino in v denarni merski enoti izraženo resničnostjo, in ne zgolj glede na njihovo pravno obliko.

Predpostavka časovne neomejenosti delovanja pomeni, da je treba računovodske izkaze sestavljati, kot da bo organizacije vedno delovala in njeno delovanje ni časovno omejeno. Pri računovodenju, ki temelji na tej predpostavki morajo biti gospodarske kategorije ovrednotene drugače, kot če bi bile, če bi organizacija opustila poslovanje. Vsi SRS, razen SRS 39, ki opredeljuje Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji, ki morajo računovoditi po SRS 39, upoštevajo to predpostavko.

Pri organizaciji, ki bo časovno neomejeno delovala se sredstva vrednotijo po izvirni vrednosti, dnevni, sedanji oziroma pošteni vrednosti v dobi koristnosti oziroma pripoznavanja sredstev, med tem ko se pri organizaciji, ki namerava prenehati z delovanjem oziroma ne deluje več (časovno omejeno delovanje) sredstva vrednotijo po iztržljivi (likvidacijski) vrednosti, to je vrednost, ki bi jo dobili, če bi sredstva prodali.

Oglejte si še druge članke s področja Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?

Avtor: Darinka Meško, mag.
Visoka šola za računovodstvo
Povzeto po Slovenski računovodski standardi 2016 v praksi, 1. izdaja, maj 2016