c S
DDV implikacije dobave blaga iz Nemčije
Klemen Šivic Davčni svetovalec (TAXGROUP) ksivic@taxgroup.si
04.06.2019

Podjetje načrtuje nakup specifičnega blaga, ki bi ga kupili s časovno omejeno prodajno pogodbo od fizične osebe, ki ni slovenski državljan, temveč je rezident iz EU. Blago bo v času prodaje ostalo v skladišču, ki se nahaja v Nemčiji.

Prodajna pogodba bo sestavljena tako, da bo rok plačila dolg (leto dni), v tem času bodo sami tržili blago. Če prodaje ne bodo uspeli izvesti, pogodba preneha veljati in se lastništvo vrne prvotnemu lastniku-prodajalcu. Vrednost pogodbe bo okoli EUR 500.000. Tok blaga ob prodaji zagotovo ne bi šel preko Slovenije.

Glede na to, da podjetje ni davčni zavezanec v sistemu DDV, jih zanima, kaj morajo storiti, ko podpišejo  pogodbo. Ali je pomemben datum pogodbe ali datum, ko se izvede določen promet preko računa v zvezi s to pogodbo?

Mnenje

V nadaljevanju podajam odgovor(e) povezan(e) z DDV implikacijami distribucije blaga trenutno locirane v skladišču v Nemčiji.

Iz vprašanja in opisa dejanskega stanja je mogoče razumeti, da bo v vašem primeru (glede na sklenjeno kupo-prodajno pogodbo) iz DDV šlo za potencialno izvedbo dveh transakcij, in sicer (1) nabava blaga in (2) povratna prodaja blaga (v kolikor vam blaga ne bo uspelo prodati).

Iz DDV vidika se za dobavo blaga šteje transakcija, ko kupec oziroma pridobitelj blaga pridobi pravico do razpolaganja z blagom, ko blago tretira kot da je njegov lastnik – torej ne glede na to ali je bila lastninska pravica nad blagom na kupca že prenesena. Glede na opis dejanskega stanja v vašem primeru, bo imel kupec pravico do razpolaganja z blagom v trenutku, ko bo zanj našel kupca (brez pridobitve blaga, se tudi dobava blaga ne more izvesti). Za vaš primer to pomeni, da bo potrebna registracija za namene DDV (za namene pridobitve blaga) pred izvedeno nabavno/prodajno transakcijo (v vprašanju opisujete, da je pogodba sklenjena za določen čas in da v kolikor vam blaga ne bo uspelo prodati, se bo to blago vrnilo kupcu – npr. če boste v 6 mesecu trajanja pogodbe za blago našli kupca, se bo potrebno za DDV namene registrirati v tem mesecu; ni potrebe, da se DDV številka pridobi prej – morebiti zgolj iz administrativnega vidika, pa še to je precej vprašljivo če bi organ sprejel dokaze o opravljanju z DDV obdavčljive dejavnosti).

Glede na to, da blago zagotovo ne bo prepeljano na ozemlje Slovenije, se bo potrebno za DDV namene registrirati v Republiki Nemčiji. Po določbah 19. člena ZDDV-1 se za kraj dobave blaga (brez prevoza) šteje kraj, kjer se blago nahaja, ko se dobava blaga opravi. Četudi bo dobava blaga opravljena s prevozom, se za kraj dobave blaga (s prevozom) šteje kraj kjer se blago nahaja, ko se začne odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku (1. odstavek, 20. člena ZDDV-1). V vašem primeru bo torej kraj dobave blaga Republika Nemčija – torej kraj kjer se blago nahaja oziroma kraj, kjer se bo blago nahajalo, ko se bo začel prevoz tega blaga k končnemu kupcu. Vsled temu menim, da se bo potrebno v Republiki Nemčiji registrirati za namene DDV (čeravno se bo blago dobavilo npr. kupcu iz druge države EU in se bo dobava blaga štela za intrakomunitrano dobavo znotraj EU, pri čemer se uporablja t.i. »reverse charge« procedura).

Kot uvodoma omenjeno, boste predmetno blago tržili in prodajali v svojem imenu za svoj račun, zato menim, da bo (vam) opravljena dobava blaga izvedena v trenutku, ko boste blago pričeli tržiti (1. odstavek, 6.člena ZDDV-1): (1) »Dobava blaga« pomeni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi kot da bi bil prejemnik lastnik). To pa pomeni, da bo v primeru da blaga ne bo mogoče prodati treba izvesti povratno prodajo blaga nazaj k prvotnemu prodajalcu, s tem da bo pri povratni prodaji potrebno obračunati DDV skladno z nemško DDV zakonodajo (v kolikor bodo izpolnjeni zgoraj omenjeni pogoji). Glede na to, da boste blago pridobili brez DDV (prodaja s strani fizične osebe) in v kolikor bo blago prodano tej osebi nazaj, bo v primeru izpolnjevanja praga obdavčljivih transakcij za namene DDV (po nemški zakonodaji), treba obračunati tudi nemški DDV – kar pa za prvotnega dobavitelja/kupca predstavlja znatno višji »strošek« v kolikor ne bo imel pravice do odbitka vstopnega DDV.

Še odgovor glede računovodske opredelitve nabavljenega blaga – glede na opisano dejansko stanje, menim, da gre v vašem primeru za pridobitev trgovskega blaga in ne opredmetenega osnovnega sredstva – SRS 1.2.: »Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in biološka sredstva.«

Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?