c S
Za izpolnitev dohodninske obveznosti je odgovoren zavezanec sam 05.06.2019

Glavni tranši informativnih izračunov je davčni organ davčnim zavezancem posredoval in četudi informativnega izračuna niste prejeli, vaše obveznosti do davčnega organa še niso ugasnile.

Ker je davčni zavezanec skladu s 5. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, je njegova temeljna naloga, da preveri ali je informativni izračun prejel in ali je pravilen. V primeru, da podatki niso pravilni lahko vloži ugovor na informativni izračun dohodnine v skladu s 4. odstavkom 267. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) – torej v 15 dneh od prejema informativnega izračuna dohodnine. V primeru, da informativnega izračuna ni prejel, pa mora preveriti izostanek in v nasprotnem primeru napoved odmere dohodnine predložiti sam.

V skladu z 270. členom ZDavP-2 informativni izračun in napoved vsebujeta podatke, potrebne za določanje davčne osnove oziroma izračun dohodnine, in podatke, potrebne za uveljavljanje davčnih olajšav, osebne in druge podatke, ki omogočajo identifikacijo davčnega zavezanca in drugih oseb, v zvezi s katerimi davčni zavezanec uveljavlja davčne olajšave.

Pri tem davčni organ zavezance napotuje, da izostanek prejema informativnega izračuna dohodnine vendarle najprej preverijo pri svojem finančnem uradu ali pa z vnosom svoje davčne številke v polje »Išči« na prvi strani eDavkov preverijo to sami. V redkih primerih se namreč tudi zgodi, da informativni izračun dohodnine ne pride do naslovnika. Če zavezanec ugotovi, da mu je bil informativni izračun izdan, lahko od pristojnega finančnega urada prejme brezplačno kopijo.

Če informativni izračun dohodnine ni bil izdan, mora davčni zavezanec sam vložiti napoved za odmero dohodnine v skladu s 6. odstavkom 267. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) t.j. do 31. julija vložiti napoved za odmero dohodnine.

V skladu z 269. členom ZDavP-2 napoved lahko vloži tudi davčni zavezanec nerezident, ki je rezident države članice EU oziroma Evropskega gospodarskega prostora, ki v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, uveljavlja olajšave za rezidente držav članic EU oziroma Evropskega gospodarskega prostora.

Prav tako mora napoved predložiti tudi če davčni zavezanec preneha biti rezident, in sicer najpozneje do odhoda iz Republike Slovenije za obdobje davčnega leta, v katerem je bil rezident.

V skladu z 2. odstavkom 271. člena ZDavP-2 davčni zavezanec, ki vlaga napoved v skladu s šestim odstavkom 267. člena tega zakona, lahko uveljavlja posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane tudi po poteku roka za vložitev napovedi, vendar najpozneje v roku za pritožbo na odločbo o odmeri dohodnine.

Prav tako lahko davčni zavezanec rezident v napovedi za odmero dohodnine v skladu s 273. členom ZDavP-2 uveljavlja odbitek za ustrezni znesek plačanega davka v tujini od dohodkov, ki so vključeni v osnovo za dohodnino v Republiki Sloveniji. Kadar davčni zavezanec v napovedi za odmero dohodnine uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini, so sestavni del napovedi tudi ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Republike Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, o osnovi za plačilo davka ter o tem, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan.

Kot ustrezna dokazila se štejejo listine, izdane s strani davčnega organa tuje države, ali drugi dokumenti, ki nedvoumno dokazujejo obstoj davčne obveznosti ali plačilo davka izven Republike Slovenije.

Če davčni zavezanec do poteka roka za vložitev napovedi za odmero dohodnine še ne razpolaga z ustreznimi dokazili, navede to v napovedi in na tej podlagi ustrezna dokazila predloži naknadno.

Če davčni zavezanec ne predloži dokazil do roka za izdajo odločbe, izda davčni organ začasno odločbo. Davčni organ začasno odločbo razveljavi in nadomesti z novo odločbo v 15 dneh po predložitvi dokazil. Če davčni zavezanec ne predloži dokazil po preteku petih let po letu, za katero je uveljavljal odbitek davka, plačanega v tujini, se šteje, da je začasna odločba glavna.

Davčni zavezanec vloži davčno napoved v skladu s 3. členom Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine na obrazcu, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del, ali na obrazcu, ki po vsebini in obliki ustreza obrazcu, ki je določen s tem pravilnikom. Obrazec napovedi je skupaj z navodili za izpolnjevanje objavljen na spletnih straneh davčnega organa, oddaja pa je možna tudi preko sistema eDavki.

Sestavni del obrazca napovedi za odmero dohodnine, ki jo vložijo rezidenti držav članic EU in EGP, je zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del. Fizične osebe, rezidenti države članice EU oziroma EGP, ki v Sloveniji dosegajo dohodke iz zaposlitve, dohodke iz dejavnosti, dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in prenosa premoženjske pravice ter druge dohodke, namreč lahko uveljavljajo v skladu s 116. členom ZDoh-2 tudi vse veljavne davčne olajšave, če z dokazili dokažejo, da znašajo navedeni dohodki, doseženi v Sloveniji, najmanj 90% njihovega celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu, in če dokažejo, da so v državi njihovega rezidentstva dohodki, doseženi v Sloveniji, izvzeti iz obdavčitve ali so neobdavčeni.

V primeru, da davčni zavezanec ne vloži davčne napovedi v predpisanem roku ali na predpisani način se lahko v skladu s 394. členom ZDavP-2 kaznuje s plačilom globe 250 do 400 evrov, v kolikor pa v napovedi v davčni napovedi ali obračunu davka navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke pa s plačilom globe od 400 do 5.000 evrov.

Oglejte si še druge članke s področja Dohodnina


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?