c S
Usmeritve v zvezi s slabitvami zalog 03.06.2019 Zaloge obravnava Slovenski računovodski standard 4, ki pravi, da so zaloge praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo uporabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru rednega poslovanja.


Med zaloge se razvrščajo zaloge surovin in materiala, drobnega inventarja in embalaže, nedokončane proizvodnje in storitev, pridelkov (pospravljenih) iz bioloških sredstev (vrednotenih po pošteni ali nabavni vrednosti). Med zalogo spada tudi zaloga, namenjena prodaji, ki zajemema dokončane proizvode in trgovsko blago v skladišču ter količine na poti do kupca, dokler jih ta ne prevzame, trgovsko blago pa tudi količine na poti od dobavitelja, če jih kupec še ni prevzel.

Zaloga materiala zajema količine v skladišču, dodelavi in predelavi pa tudi na poti od dobavitelja, če jih je kupec že prevzel oziroma prevzel tveganja in koristi v zvezi z njimi. Kot material se lahko šteje tudi drobni inventar z dobo koristnosti do leta dni, lahko pa tudi tisti z dobo koristnosti več kot leto dni, če njegova posamična nabavna cena ne presega 500 evrov.

Zaloga v postopku proizvajanja zajema nedokončano proizvodnjo in polproizvode. Nedokončana proizvodnja lahko obsega tudi opravljanje storitev, ki so do konca obračunskega obdobja dokončane, od naročnika pa še ne prevzete (potrjene).

Količine v zalogi je treba ločevati od poškodovanih stvari v zalogi, proizvodov iz ustavljene proizvodnje, proizvodov slabše kakovosti in neidočega trgovskega blaga.

Stvar v zalogi se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna, če:

  • je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo;
  • je mogoče njeno nabavno vrednost oziroma stroškovno vrednost ali pošteno vrednost (ko gre za zaloge iz bioloških sredstev oziroma kmetijskih pridelkov) zanesljivo izmeriti.

Stvar v zalogi se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot sredstvo, ko se ob upošteva-nju prevzema na podlagi ustreznih listin začne obvladovati. Pripoznanje stvari v zalogi kot sredstva v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se odpravi, ko je porabljena, prodana ali kako drugače preneha obstajati, kar potrjujejo ustrezne listine. Organizacija mora posebej voditi evidence zalog, ki so bile predmet lastne porabe.

Vrednost zalog v knjigovodskih evidencah pa ni vedno enaka dejanski vrednosti zalog. Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Biološka sredstva, ki so zaloge (na primer pitana živina za zakol, perutnina za zakol), je treba tako ob začetnem pripoznanju in ob vsakem koncu poročevalskega obdobja ovrednotiti po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, razen v izjemnih primerih, ko poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti.

Zato je treba ob koncu leta ali tudi že med letom ugotavljati dejansko vrednost zalog in v primeru, da se je dejanska vrednost zalog nižja od tiste v knjigovodskih evidencah, tovrstne zaloge oslabiti. Zmanjšanje vrednosti zalog obremenjuje poslovne odhodke.

Smiselno je, da si organizacije računovodsko usmeritev v zvezi s slabitvijo zalog zapišejo v internem aktu (pravilniku o računovodstvu), v katerem zapišejo merila slabitve glede na posamezno vrsto zalog, ki jih organizacija ima. Pri tem naj upošteva, da če knjigovodska vrednost, vkljuno s tisto po zadnjih dejanskih nabavnih cenah oziroma stroškovnih cenah, presega njihovo čisto iztržljivo vrednost, jo je treba znižati do čiste iztržljive vrednosti. Vrednost zalog je treba znižati pri vsaki postavki ali skupini podobnih postavk zalog posebej. Slabi zaloge, ki so poškodovane, delno ali v celoti zastarele ali če se njihove prodajne cene znižajo.

Zaloge je treba v celoti odpisati, če je njihova prodaja za vedno ustavljena ali uporaba prepovedana.

Oglejte si še druge članke s področja Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?
Avtor: Darinka Meško, mag.
Visoka šola za računovodstvo