c S
Obračun DDV pri najemu razstavnega prostora
Klemen Šivic Davčni svetovalec (TAXGROUP) ksivic@taxgroup.si
23.05.2019

V podjetju so organizirali kongres/izobraževanje s kotizacijo. Na kongresu so bili tudi razstavljavci iz tujine (Hrvaška, davčni zavezanci), ki jim bodo računali najem razstavnega prostora. Zanima jih, ali pri obračunu DDV upoštevajo 29/1 člen ali  25/1 člen ZDDV-1?

Pri opravljanju storitev povezanih z nepremičninami, je (poleg ZDDV-1) treba upoštevati še izvedbeno Uredbo Sveta (EU) št. 1042/2013, z dne 7.10.2013, ki podrobneje opredeljuje pravila glede kraja opravljanja storitev (vir: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1042& from=EN).

Mnenje

Storitve, povezane z nepremičninami, iz člena 47 Direktive 2006/112/ES vključujejo samo tiste storitve, ki so dovolj neposredno povezane z zadevno nepremičnino.

Med storitve, ki se ne štejejo za dovolj neposredno povezane z nepremičnino spadajo tudi sledeče storitve: zagotavljanje mest za stojnice na sejmišču ali razstavnem prostoru, skupaj z drugimi povezanimi storitvami, ki razstavljavcu omogočajo razstavo predmetov, na primer oblikovanje stojnice, prevoz in skladiščenje predmetov, zagotavljanje strojev, polaganje kablov, zavarovanje in oglaševanje.

Vsled navedenemu se pri zaračunavanju storitev »najema« mesta na razstavnem prostoru DDV zavezancu iz druge države EU pri določanju kraja opravljanja storitev uporabi splošno pravilo, ki izhaja iz 25. člena ZDDV-1.

Spodaj še nekaj napotkov iz pojasnil k predmetni izvedbeni uredbi (vir: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/explanatory_notes_new_sl.pdf ):

2.4.20 Zagotavljanje mest za stojnice skupaj z drugimi povezanimi
storitvami (člen 31a(3)(e))
V odstavek 1 člena 31a(3) ni zajeto:
(e) zagotavljanje mest za stojnice na sejmišču ali razstavnem prostoru, skupaj
z drugimi povezanimi storitvami,
ki razstavljavcu omogočajo razstavo predmetov, na
primer oblikovanje stojnice, prevoz in skladiščenje predmetov, zagotavljanje strojev,
polaganje kablov, zavarovanje in oglaševanje;

2.4.20.1 Kakšno je področje uporabe člena 31a(3)(e)?
274. V člen 31a(3)(e) so zajeti primeri, v katerih zagotavljanje mesta za stojnico na
sejmišču ali razstavnem prostoru vključuje še druge povezane storitve in jih
opredeljuje kot storitve, ki niso povezane z nepremičninami.
275. Tudi če zagotovitev mesta za stojnico vključuje eno samo povezano storitev in se
storitvi zagotavljata v paketu, to zadostuje, da opravljanje storitve spada na
področje uporabe člena 31a(3)(e), tj. da se obravnava kot storitev, ki ni povezana
z nepremičninami. Tak pristop je nujen za zagotovitev skladne uporabe te določbe
v vsej EU, da se prepreči dvojna obdavčitev ali neobdavčitev.
276. Da se za storitev šteje, da ni povezana z nepremičninami v skladu s
členom 31a(3)(e), morajo biti izpolnjena tri pomembna kumulativna merila:
(i) zagotovitev mesta za stojnico;
(ii) zagotovitev ene ali več povezanih storitev;
(iii) te povezane storitve morajo razstavljavcu omogočiti razstavo predmetov in
promoviranje njegovih storitev ali izdelkov.

2.4.20.2 Kako bi bilo treba opredeliti „zagotavljanje mest za stojnice“ iz
člena 31a(3)(e)?
277. „Zagotavljanje mest za stojnice“ vključuje začasno dajanje omejenega prostora
in/ali premične strukture (npr. pokrite stojnice, stojnice ali pulta) na razpolago
razstavljavcu zaradi sodelovanja na razstavi ali sejmu. Za to storitev se šteje, da
ni povezana z nepremičninami v skladu s členom 31a(3)(e), če se mesto za
stojnico zagotovi „skupaj z drugimi povezanimi storitvami“, tj. kolikor ponudnik ne
da v najem samo praznega prostora, ampak zagotovi paket storitev, ki jih
razstavljavec potrebuje za začasno promocijo svojih izdelkov ali dejavnosti.
278. Zato je treba za namene člena 31a(3)(e) razlikovati med dajanjem zgolj
nepremičnine v najem (kar je treba v skladu s členom 31a(2)(h) šteti za storitev,
povezano z nepremičninami) in zagotavljanjem mesta za stojnico skupaj z drugimi
povezanimi storitvami, ki razstavljavcu omogočajo razstavo predmetov (storitve,
opredeljene kot nepovezane z nepremičninami v skladu s členom 31a(3)(e)).
279. Pri razlikovanju med tema različnima primeroma bi bilo treba upoštevati vse
dejanske okoliščine transakcije, vključno s storitvami, ki so implicitno vključene v
pogodbo, kot so zagotavljanje električne energije, internetne povezave,
ogrevanja, klimatizacije itd.

280. V skladu s členom 31a(3)(e) bi morale druge povezane storitve, ki se zagotavljajo
skupaj z mestom za stojnico, razstavljavcu omogočati razstavo predmetov.
Navedene storitve vključujejo oblikovanje stojnice, prevoz in skladiščenje
predmetov, zagotavljanje strojev, polaganje kablov, zavarovanje in oglaševanje.
Ta seznam ni izčrpen, temveč samo za ponazoritev. V sklicevanje na povezane
storitve v členu 31a(3)(e) bi lahko bile zajete tudi druge vrste storitev, če
razstavljavcu omogočajo razstavo predmetov.
281. Storitve bi bilo treba opredeliti kot druge storitve, povezane z zagotavljanjem
mesta za stojnico v skladu s členom 31a(3)(e), ne glede na to, ali se zagotavljajo
na podlagi ene pogodbe (z zagotavljanjem mesta za stojnico) ali ločenih pogodb,
sklenjenih z istim izvajalcem. Uporabe pravil o kraju opravljanja storitev ne bi
smela ogroziti sprememba pogodbenih dogovorov, s katero bi se poskušali izogniti
obdavčitvi na zadevnem območju davčne pristojnosti.

Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?