c S

Z ugovorom do realne odmere dohodnine

03.04.2019

Konec minulega meseca je Finančna uprava Republike Slovenije odpremila prvo tranšo informativnih izračunov dohodnine. Pri tem velja izpostaviti, da informativni izračun vsebuje podatke, potrebne za določanje davčne osnove oziroma izračun dohodnine, podatke o koriščenju davčnih olajšav ter osebne in druge podatke, ki omogočajo identifikacijo davčnega zavezanca in drugih oseb, v zvezi s katerimi davčni zavezanec uveljavlja davčne olajšave.

Ker je davčni zavezanec skladu s 5. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, je njegova temeljna naloga, da informativni izračun preveri in v primeru, da ugotovi, da so zajeti podatki nepravilni, vloži ugovor na informativni izračun dohodnine v skladu s 4. odstavkom 267. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) – torej v 15 dneh od prejema informativnega izračuna dohodnine.

Kljub temu, da zakonodaja omogoča uveljavljanje olajšav za vzdrževane družinske člane tako tekom leta, kot do 5. februarja za minulo leto, pa lahko davčni zavezanec v skladu z 271. členom ZDavP-2 uveljavlja koriščenje olajšav za vzdrževane družinske člane tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Prav tako lahko v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine v skladu s 322.a členu ZDavP-2 uveljavlja davčni zavezanec rezident dejanske stroške pri doseganju dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, če je izplačevalec dohodka plačnik davka.

V skladu z načelom obdavčitve svetovnega dohodka je davčni zavezanec rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije. Prav tako pa je nerezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. V skladu z 6. členom ZDoh-2 je rezident oseba, ki izpolnjuje katerega izmed naslednjih pogojev:

  • ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji
  • je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi zaposlitve
  • ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, ali
  • je v kateremkoli času v davčnem letu prisoten v Sloveniji skupno več kot 183 dni.

Tako lahko davčni zavezanci – rezidenti Slovenije, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja iz tujine pri tujem delodajalcu v skladu s 45. členom ZDoh-2, uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela tako v medletni napovedi za akontacijo dohodnine oziroma v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine kot tudi v napovedi za odmero dohodnine, če mu informativni izračun ni bil izdan.

Prav tako lahko davčni zavezanec rezident v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine v skladu s 273. členom ZDavP-2 uveljavlja odbitek za znesek plačanega davka v tujini od dohodkov, ki so vključeni v osnovo za dohodnino v Republiki Sloveniji. Pri tem so sestavni del navedb v ugovoru tudi ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Republike Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, o osnovi za plačilo davka ter o tem, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan. Pri tem se za ustrezna dokazila štejejo listine, izdane s strani davčnega organa tuje države, ali drugi dokumenti, ki nedvoumno dokazujejo obstoj davčne obveznosti ali plačilo davka izven Republike Slovenije.

Če davčni zavezanec rezident ne uveljavlja odbitka davka, plačanega v tujini v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, mu davčni organ odmeri dohodnino brez odbitka davka, plačanega v tujini. Ne glede na navedeno, pa ima davčni zavezanec, pravico do pritožbe.

Če davčni zavezanec do poteka roka za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine še ne razpolaga z ustreznimi dokazili, to navede v ugovoru in ustrezna dokazila predloži naknadno. V kolikor davčni zavezanec ne predloži dokazil do roka za izdajo odločbe, izda davčni organ začasno odločbo. Po predložitvi dokazil davčni organ razveljavi začasno odločbo in jo v 15 dneh nadomesti z novo odločbo. Če davčni zavezanec ne predloži dokazil po preteku petih let po letu, za katero je uveljavljal odbitek davka, plačanega v tujini, se šteje, da je začasna odločba glavna.

Prav tako lahko davčni zavezanec v ugovoru na informativni izračun dohodnine uveljavlja oprostitev po mednarodni pogodbi, če je z mednarodno pogodbo določena oprostitev za dohodke rezidenta.

V primeru, ko zavezanec umre med tekom roka za ugovor, ugovora zoper informativni izračun pa ni vložil, ugovor lahko vložijo njegovi pravni nasledniki. Rok za vložitev ugovora prične teči znova in sicer pravni nasledniki lahko vložijo ugovor v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o dedovanju.

Davčni zavezanec vloži ugovor zoper informativni izračun dohodnine bodisi po pošti na posebnem obrazcu, ki ga naslovi na finančni urad, ki mu je informativni izračun dohodnine izdal, bodisi preko sistema eDavki. Obrazec ugovora najdejo davčni zavezanci na spletni strani davčnega organa v različnih formatih in tudi v treh tujih jezikih.

Če je davčni zavezanec po izračunu dohodnine upravičen do vračila dohodnine, ga prejme na zadnji odprti račun pri banki v 60 dneh od datuma odpreme informativnega izračuna dohodnine. V primeru, da je upravičenec do vračila dohodnine tudi davčni dolžnik, pa se izvede pobot zapadle neplačane dajatve in se vrne znesek zmanjšan za neplačane dajatve in pripadajoče zamudne obresti.

V kolikor pa mora davčni zavezanec dohodnino doplačati, mora znesek plačati v 60 dneh od datuma odpreme informativnega izračuna dohodnine glede na podatke na priloženem plačilnem nalogu.

Če zavezanec, kljub zaznavanju neresničnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov v informativnem izračunu dohodnine, ne vloži ugovora zoper informativni izračun dohodnine, stori prekršek po 1. točki prvega odstavka 395. člena ZDavP-2, za katerega je določena globa od 400 do 5.000 evrov.

Oglejte si še druge članke s področja Dohodnina


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.


Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.