c S
Bistvene novosti Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah 15.03.2019

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 13/2019, z dne 1. 3. 2019, so bile objavljene spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (v nadaljevanju PZTro-1). V nadaljevanju izpostavljamo bistvene novosti.

Uveljavljanje vračila plačane trošarine (1. člen)

Sprememba 6. točke prvega odstavka 7. člena PZTro-1 pomeni uskladitev podatkov iz navedene določbe in obrazcem za vračilo plačane trošarine v skladu z 19. in 20. členom Zakona o trošarinah (v nadaljevanju ZTro-1), objavljenim na spletni strani FURS in torej za upravičence ne pomeni spremembe. 

Trošarinski dokument, komercialni dokument, poenostavljeni trošarinski dokument (2. člen)

S spremembo se popravlja poimenovanje komercialnega dokumenta iz 5. točke šestega odstavka 11. člena PZTro-1, ki ga pri gibanju v režimu odloga v Sloveniji lahko davčni organ odobri v skladu z drugim odstavkom 32. člena Zakona o trošarinah. Izraz »poenostavljeni trošarinski dokument«, ki se je uporabljal za komercialni dokument, ni ustrezen, ker se izraz »poenostavljen trošarinski dokument« uporablja za dokument, ki spremlja gibanja s plačano trošarino iz 33. člena ZTro-1.

Računalniško podprt sistem za spremljanje in nadzor gibanja trošarinskih izdelkov v režimu odloga znotraj Slovenije (3. člen, 13. člen)

V PZTro-1 so dodane določbe od 11.a do 11.d člena, ki omogočajo gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije z uporabo računalniško podprtega sistema EMCS. Pošiljko trošarinskih izdelkov, ki se giba v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije lahko še vedno spremlja trošarinski dokument v papirni obliki, v skladu z 32. členom ZTro-1. Na podlagi sedmega odstavka 32. člena ZTro-1 pa lahko davčni organ odobri gospodarskemu subjektu elektronsko izmenjavo podatkov z uporabo računalniško podprtega sistema EMCS. PZTro-1 se dopolnjuje s postopki v zvezi z uporabo računalniško podprtega sistema EMCS. Določbe glede uporabe računalniško podprtega sistema, ki omogoča spremljanje in nadzor gibanja trošarinskih izdelkov v režimu odloga znotraj Slovenije se začnejo uporabljati 1. septembra 2019,ko bo možna uporaba tega sistema.

Obveznost in višina zavarovanja za trošarinske izdelke, ki jih zavaruje imetnik trošarinskega skladišča (6. člen)

S spremembo 28. člena PZTro-1, ki določa obveznost in višino zavarovanja za trošarinske izdelke, ki jih zavaruje imetnik trošarinskega skladišča, se znižuje najnižji predpisani delež trošarinskega dolga v primeru, če davčni organ zahteva predložitev instrumenta zavarovanja plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki se proizvajajo in skladiščijo v trošarinskem skladišču in vključujejo trošarinske izdelke, ki se prejemajo v trošarinskem skladišču, in sicer s 25 % na 10 %.

Popolni denaturanti (8. člen)

Dopolnitev 36. člena PZTro-1 pomeni, da se lahko poleg popolnega euro-denaturanta, ki je priznan v vseh državah članicah, uporabljata tudi popolna denaturanta, ki sta se sicer lahko uporabljala glede na določeno prehodno obdobje do 31. 12. 2018,  tudi po uveljavitvi dopolnjenega 36. člena PZtro-1. Denaturanta iz spremenjenega tretjega odstavka 36. člena PZTro-1 sta priznana kot popolna le na območju Slovenije. Podjetja lahko tako še naprej uporabljajo etilni alkohol, ki vsebuje navedena denaturanta v svoji proizvodnji brez plačila trošarine in predhodne pridobitve statusa oproščenega uporabnika.

Prejemanje vina od malega proizvajalca vina v režimu odloga iz druge države članice (9. člen)

V prvem odstavku 38. člena je podana obveza, da oseba, ki prejema vino v režimu odloga od malega proizvajalca vina iz druge države članice, obvesti pristojni organ pred nameravanim prejemom pošiljke vina, ki jo bo spremljal vinarski dokument na obrazcu »Najava prejema vina v režimu odloga s spremnim vinarskim dokumentom iz druge DČ – Uredba Komisije (ES) št. 436/2009«.

Glede na to, da so podatki navedeni v vlogi za izdajo dovoljenja za začasno pooblaščenega prejemnika v večji meri enaki kot na obrazcu najave, je z novim tretjim odstavkom 38. člena PZTro-1 ukinjena obveza posredovanja ločene najave prejema vina in s tem dosežena odprava administrativne ovire za začasno pooblaščenega prejemnika.

Nabava in uporaba energentov v režimu odloga plačila trošarine za oskrbo letal in plovil (10. člen)

Spremenjen tretji odstavek 44. člena PZTro-1 jasneje določa kdaj sme imetnik trošarinskega skladišča energent, ki se uporabi kot pogonsko gorivo za namen iz 1. točke prvega odstavka 97. člena ZTro-1 (oskrba ladij in plovil), odpremiti iz trošarinskega skladišča brez spremljajočega trošarinskega dokumenta. To sme pod pogojem, če ima trošarinsko skladišče na lokaciji oskrbe s pogonskim gorivom ter odpremi energent neposredno na letalo ali plovilo. 

Obračunavanje trošarine za električno energijo (11. člen)

V 46. členu PZTro-1 se s spremembo šestega odstavka ter novim sedmim odstavkom določa način ugotavljanja stopnje odjema za proizvajalca in končnega odjemalca električne energije iz prvega odstavka 90. člena ZTro-1, ki hkrati tudi prejemata električno energijo s strani dobavitelja s sedežem v Sloveniji oziroma za proizvajalca, ki je hkrati tudi pridobitelj električne energije od dobavitelja iz druge države članice Unije ali tretje države. V novem osmem odstavku 46. člena PZTro-1 pa se določa način ugotavljanja stopnje odjema za končnega odjemalca iz tretjega odstavka 90. člena ZTro-1, ki mu električno energijo dobavlja več dobaviteljev električne energije s sedežem v Sloveniji. Za vse navedene osebe je dodana obveza o pisni seznanitvi dobavitelja električne energije s sedežem v Sloveniji z ugotovljeno stopnjo odjema oziroma letno količino porabe električne energije.

V novem enajstem odstavku 46. člena PZTro-1 se dodaja definicija zaključenega območja iste lokacije na kateri se vrši dobava električne energije, v kateri imetnik zaključenega območja dobavlja električno energijo končnim odjemalcem na tem zaključenem območju. Zaključeno območje iste lokacije je določeno kot zaprti distribucijski sistem v skladu z zakonom, ki ureja energetiko, ali geografsko zaokroženo industrijsko ali poslovno območje ali območje za skupne storitve, ki ne oskrbuje gospodinjskih odjemalcev. Imetnik zaključenega območja mora seznaniti dobavitelja, da dobavlja prejeto ali kupljeno električno energijo drugim končnim odjemalcem. Prav tako se jasno določa trošarinski zavezanec pri dobavi električne energije znotraj zaključenega območja iste lokacije, in sicer je ta oseba dobavitelj, ki električno energijo odvzema iz prenosnega ali distribucijskega omrežja in jo dobavi končnim odjemalcem znotraj zaključenega območja iste lokacije.

Vse spremembe 46. člena PZTo-1 so v skladu z že danimi usmeritvami FURS, ki se izvajajo v praksi.

Posebnosti nadzora nad izdelki iz 85. člena ZTro-1 (14. člen)

V 3. točki četrtega odstavka 54. člena PZTro-1 se kot izjema od prijave gibanja izdelkov iz 85. člena ZTro-1 dopolni, da ni potrebna v primeru če se gibajo v režimu odloga in jih spremlja elektronski trošarinski dokument.

 

Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?
Vir: FURS