c S
Popravki letnih davčnih obračunov 11.03.2019 Letni obračun davka od dohodka iz dejavnosti in obračun davka od dohodkov pravnih oseb se predlagata v treh mesecih po zaključku davčnega leta, po Zakonu o davčnem postopku pa je sestavni del letnega davčnega obračuna tudi letno poročilo (računovodski izkazi z vsemi pojasnili, kot jih zahtevajo zakon ali računovodski standardi).

Ko oddajamo redni letni davčni obračun, običajno izberemo poenostavitev pri poročanju, torej v davčnem obračunu označimo, da smo o podatkih iz letnih poročil že poročali Ajpesu, in dovolimo, da si finančna uprava podatke iz izkazov pridobi neposredno pri Ajpesu, zato posebej računovodskih izkazov in pojasnil k njim ne prilagamo. Na to se je treba spomniti vedno, ko poročamo zunaj teh rednih okvirov, torej da je poleg obrazca, v katerem ugotovimo davčno obveznost, treba priložiti tudi računovodske izkaze, saj je davčni obračun celota tako obrazca davčnega obračuna kot računovodskih izkazov. Na to se še posebej spomnimo pri popravkih napak, vlaganju napovedi za določitev akontacije davka ali vlogah za spremembo višine akontacije.

Predložitev davčnega obračuna v predpisanem roku

Letni davčni obračun je treba predlo- žiti v roku treh mesecev po koncu davčnega leta. Davčno leto je pri večini zavezancev enako koledarskemu letu, zato je rok za predložitev pri teh zavezancih 31. 3. tekočega leta za preteklo leto. Če ima zavezanec davčno leto drugačno od koledarskega leta (če mu to omogoča posebni zakon, npr. gospodarska družba ima to možnost po ZGD-1, samostojni podjetnik pa te možnosti nima, ker mu tega ne dopušča ZDoh-2), oddaja letni davčni obračun v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Če bi se ta trime- sečni rok iztekel na soboto, nedeljo ali državni praznik, se rok za izpolnitev obveznosti oddaje davčnega obračuna izteče naslednji delovni dan. Davčno leto je lahko enako le koledarskemu letu ali poslovnemu letu, če je to raz- lično od koledarskega, tretje možnosti ni. Spremembo davčnega obdobja je treba na FURS priglasiti z vlogo, in sicer v osmih dneh od registracije (ustanovitve) zavezanca ali kasneje v 45 dneh pred novim davčnim obdobjem.

Kdor iz utemeljenih in opravičljivih razlogov ne more predložiti davčnega obračuna v predpisanem roku, lahko pri davčnem organu vloži vlogo za predložitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka, o čemer davčni organ odloči s sklepom. Podrobneje je postopek določen z 52. členom ZDavP-2.

Odprava pomanjkljivosti in pomot v davčnem obračunu

Popravek davčnega obračuna je mogoče prek e-davkov predložiti v 60 dneh od predložitve davčnega obračuna, če je zavezanec v njem ugotovil formalne pomanjkljivosti oziroma pomote v imenih in številkah, kasneje ugotovljene pisne ali računovodske pomote. S popravkom davčnega obračuna davčni zavezanec odpravlja predhodno predloženi davčni obračun v delu, v katerem ga spreminja, isti davčni obračun pa je dovoljeno popraviti le enkrat. ZDavP-2 v 53. členu omogoča zavezancem, da sami popravijo pomanjkljivosti oziroma pomote v predloženem davčnem obračunu.

Za tako popravljanje davčnega obračuna v zakonu niso predpisani dodatni formalni pogoji. Davčni zavezanec lahko v roku 60 dni v popravljenem davčnem obračunu tako zniža kot tudi poveča davčno obveznost. Razlika v davčni obveznosti med predloženim in popravljenim obračunom učinkuje od dneva, od katerega je učinkoval davčni obračun, ki se popravlja, če davčni zavezanec v popravljenem obračunu poveča davčno obveznost; če mora na podlagi popravka doplačati davčno obveznost, je rok za plačilo enak roku za plačilo po obračunu, ki se popravlja, zato mora zavezanec obračunati in plačati tudi zamudne obresti, če je rok za plačilo obveznosti po prvem obračunu že potekel.

Če pa v popravljenem davčnem obračunu zavezanec zniža davčno obveznost, razlika v davčni obveznosti med predloženim in popravljenim obračunom učinkuje od dneva predložitve popravljenega davčnega obračuna, kar pomeni, da ni upravičen do obresti od razlike za vračilo.

Nadaljevanje članka za naročnike >> Kristinka Vukovič, Inštitut za računovodstvo: Popravki letnih davčnih obračunov


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Želite prebrati članek do konca?
Registriraj se s testnim dostopom in preberi celoten članek brezplačno.