c S
Pravočasno predložite letno poročilo in se izognite prekršku 06.03.2019

Samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zadruge in društva morajo v skladu z 59. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v treh mesecih po koncu koledarskega leta Agenciji za javnopravno evidence predložiti (AJPES) predložiti podatke iz letnih poročil o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu za državno statistiko ter druge evidenčne, analitsko-informativne, raziskovalne in davčne namene. Pri tem lahko mali poslovni subjekti izpolnijo tudi obveznost javne objave po 58. členu ZGD-1, če ob predložitvi teh podatkov navedejo, naj se podatki iz letnega poročila uporabijo tudi za javno objavo.

Način predložitve letnih poročil podrobneje določa Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov. Letna poročila se predložijo izključno prek spletnega portala AJPES z vnosom podatkov neposredno v spletno aplikacijo ali uvozom z XML datoteko. Uvoz XML datoteke je možen na osnovi predpripravljene Excel preglednice ali s pomočjo osnovne strukture XML datoteke, kar uporabniki najdejo na spletni strani AJPES na zavihku namenjenem razvijalcem programske opreme.

Pred predložitvijo podatkov mora uporabnik preveriti svoje pooblastilo in predhodno le-to tudi ažurirati. Ker predložitev letnih poročil poteka po elektronski poti prek spletne aplikacije AJPES, se namreč mora uporabnik predhodno brezplačno registrirati in vključiti v sistem e-Pooblastil, ki preverja pravice uporabnikov za predložitev.

Podatke prek spletne aplikacije je možno predložiti tudi brez priprave pooblastila, če ima zakoniti zastopnik poslovnega subjekta svoje kvalificirano digitalno potrdilo vpisano v Evidenco digitalnih potrdil (EDP) ter je to digitalno potrdilo evidentirano v profilu uporabnika.

Po vnosu podatkov iz letnega poročila je potrebno postopek tudi dokončati in zaključiti. Postopek se zaključi bodisi s kvalificiranim digitalnim potrdilom bodisi z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe na posebnem obrazcu »Obvestilo za AJPES«, ki ga uporabnik izpolni in natisne ter pošlje izpostavi AJPES po pošti s povratnico.

Prav tako 58. člen ZGD-1 določa obveznosti AJPES, ki mora vsa predložena letna poročila objaviti, predlagatelji pa morajo za javno objavo njihovega letnega poročila plačati nadomestilo v skladu z določbami podzakonskega akta Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Poslovnim subjektom, ki so že ali še bodo poslali soglasje za prejemanje elektronskih računov, bo AJPES poslal elektronske račune prek Uprave RS za javna plačila (UJP) v spletno banko ali na elektronski naslov. Vsem ostalim bodo računi posredovani v papirni obliki.

Pri tem velja izpostaviti, da je AJPES v skladu z 684. členom ZGD-1 določen tudi za izvajanje nadzora nad izvajanjem določb 58. in 59. člena ZGD-1. Kot prvostopenjski prekrškovni organ je namreč dolžan voditi postopek o prekršku v primeru pomanjkljivosti pri predložitvi letnega poročila kot so:

1. če letnega poročila ne predloži AJPES zaradi javne objave na način in v rokih, ki jih določa drugi odstavek 58. člena tega zakona

2. če ne predloži AJPES podatkov iz letnih poročil o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu v treh mesecih po koncu koledarskega leta (prvi odstavek 59. člena).

V skladu s 686.a členom ZGD-1 je tako lahko velika družba kaznovana za prekršek s plačilom globe od 2.000 do 10.000 evrov, srednja družba od 1.000 do 5.000 evrov, majhna družba od 700 do 3.000 evrov in mikro družba s plačilom globe od 300 do 1.000 evrov:

Podobno je lahko v skladu z 688. členom ZGD-1 kaznovan podjetnik, če ne predloži AJPES letnega poročila zaradi javne objave po 58. členu ZGD-1 ali če ne predloži AJPES podatkov iz letnih poročil o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu po 59. členu ZGD-1 v treh mesecih po koncu poslovnega leta. S plačilom globe od 2.000 do 5.000 evrov je tako lahko kaznovan podjetnik, če ustreza merilom za velike družbe, z globo od 1.300 do 3.500 evrov, če ustreza merilom za srednje družbe, z globo od 600 do 2.000 evrov, če ustreza merilom za majhne družbe in s plačilom globe od 200 do 800 evrov podjetnik, ki ustreza merilom za mikro družbe. Izjema od navedenih obveznosti so podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo v skladu z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2) na podlagi normiranih odhodkov.

Čeprav letno poročilo podjetnikom, ki ugotavljajo davčno osnovo z normiranimi odhodki ni potrebno predložiti, pa lahko to vseeno storijo in s tem transparentno prikažejo svoje poslovanje javnosti oz. vsem deležnikom, ki jih njihovo poslovanje zanima.

Velja izpostaviti, da enake obveznosti imajo tudi tuja podjetja, ki so ustanovila podružnico v Sloveniji, v primeru za kršitve pri predložitvi letnega poročila pa za njih globe za prekrške določa 687. člen ZGD-1.

Tako kot Finančna uprava RS tudi AJPES letos svoje stranke obvešča, da je letos zadnji dan za predložitev letnega poročila 1. april 2019, saj zadnji dan meseca marca pride na nedeljo. V izogib nervozi in potencialnih težavah z dostopnostjo aplikacij v zadnjih dneh, pa oba organa priporočata predložitev v prvi polovici meseca marca oz. čim prej.


Oglejte si še druge članke s področja Letno poročilo in poslovni načrt


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?