c S
Predlagani ukrepi za zajezitev agresivnega davčnega načrtovanja 22.10.2018

Vlada RS je v začetku oktobra tega leta v Državni zbor vložila predlog novele ZDDPO-2P, ki naj bi se uporabila že s 1. januarjem 2019. S predlogom novele ZDDPO-2 se v slovenski pravni red deloma prenaša Direktiva Sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga. Skladno z omenjeno Direktivo je potrebno najpozneje do 31. decembra 2018 v slovenski pravni red prenesti splošno pravilo proti zlorabam in pravila glede nadzorovanih tujih družb.

Obdavčitev pravnih oseb na ravni EU

Področje korporativne obdavčitve posameznih držav EU ni poenoteno. Vsaka država suvereno sprejema davčno politiko. Dober primer pomanjkanje enotne politične volje s tega področja je (ne)sprejemanje direktive o uvedbi skupne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb (t.i. CCTB) in direktive o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB). Vsaka država članica se razumljivo bori za svoj davčni prihodek.

Navidezno podobni sistemi obdavčitev pravnih oseb (v Sloveniji davek od dohodka pravnih oseb, na Hrvaškem porez na dobit, v Avstriji Körperschaftsteuer itd.) med seboj niso harmonizirani. Kot navaja Ministrstvo za finance v predlogu omenjene novele ZDDPO-2P, je EU z nekaterimi direktivami že poskušala odpraviti pomanjkljivosti pri medsebojnem učinkovanju različnih davčnih sistemov ter doseči bolj pravično in učinkovito obdavčitev, vendar še vedno obstajajo vrzeli, ki omogočajo zmanjševanje davčnih osnov in prenašanje neobdavčenih ali manj obdavčenih dohodkov v druge države.

Za bolj poenoteno obdavčitev in preprečevanje zlorab na področju obdavčitve pravnih oseb je bila 12. julija 2016 sprejeta Direktiva Sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga (v nadaljevanju: Direktiva).

Direktiva, ki (načeloma) velja za vse davčne zavezance za davek od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju: DDPO) v EU, določa naslednji obseg ukrepov:

 • splošno pravilo o preprečevanju zlorab (angl. general anti-abuse rules, ali t.i. "GAAR"); namenjeno je predvsem davčnim sistemom, v katerih ni ustreznih pravnih podlag zoper davčnim zlorabam;
 • pravila o nadzorovanih tujih družbah (angl. controlled foreign company (CFC) rules); gre primeroma za pravila, po katerih se pod določenimi pogoji dohodek nizko obdavčene nadzorovane hčerinske družbe lahko pripiše njeni matični družbi;
 • pravila za obravnavo hibridnih neskladij (primer iz prakse: pri izplačevalcu se določeno plačilo obravnava kot davčno priznani odhodek, pri prejemniku pa davčno izvzeti ali oproščeni prihodek),
 • omejitve glede priznavanja odhodkov za obresti (še posebej priznavanja presežka od financiranja v znesku, ki ustreza 30 % EBITDA družbe ali skupine) in
 • pravila glede izstopne obdavčitve (primeroma prenos davčnega rezidentstva v drugo državo).

Cilj Direktive je torej preprečevanje zmanjševanja davčne osnove na notranjem trgu in preusmerjanja dobička z notranjega trga ter odprava morebitne dvojne obdavčitve ob uporabi navedenih pravil. Državam članicam nalaga, da morajo do konca decembra 2018 implementirati vsaj splošno pravilo o preprečevanju zlorab in pravila o nadzorovanih tujih družbah. Pravila glede izstopne obdavčitve se morajo implementirati do konca leta 2019, glede omejevanja priznavana obresti pa do konca leta 2023. 

Ureditev v Sloveniji

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) že sedaj predpisuje določene splošne ukrepe za preprečevanje zlorab in izogibanje plačilu davka, še posebej izpostavljamo institut navideznega pravnega posla. Poslovni dogodki, ki nimajo ekonomske vsebine, se za namene obdavčitve ne upoštevajo oz. pretvorijo v pravni posel, ki ustreza njegovi substanci (angl. substance over form). Transakcije, ki se opravijo izključno ali pretežno zaradi ugodnejše obdavčitve, se v pravni praksi pogosto ne priznajo za davčne namene. Pomembno je poudariti, da se to pravilo uporablja že zdaj. 

Predlagane spremembe ZDDPO-2

Za zajezitev prakse izogibanja davkom se v skladu z Direktivo predlagajo naslednje spremembe ZDDPO-2:

1. Splošno pravilo o preprečevanju zlorab
Med splošne določbe v 1. poglavju ZDDPO-2 bo vključeno splošno pravilo o preprečevanju zlorab, ki določa, da se pri ugotavljanju davčnih obveznosti v skladu z ZDDPO-2, zlasti pri priznavanju ugodnosti oziroma upravičenj zavezanca, ne upošteva sheme ali niza shem, ki so ob upoštevanju vseh pomembnih dejstev in okoliščin nepristne, če je njihov glavni namen (v angleški strokovni literaturi "main purpose" ali "principal purpose") ali eden od glavnih namenov pridobiti ugodnost oz. upravičenje (npr. uveljavljanja olajšav, pokrivanje davčne izgube, izvzema dohodka iz osnove, odbitka od davka, oprostitev od davčnega odtegljaja).

V teh primerih mora davčni organ dokazati obstoj zlorabe (ne glede na pozitivno-pravna določila glede obrnjenega dokaznega bremena!). Pojem zlorabe na davčnem področju je opredeljen v evropski pravni praksi.

Shema je opredeljena kot katerokoli dejanje ali aktivnost (npr. transakcija, sporazum, ukrep) in se šteje za nepristno, če ni bila uvedena iz tehtnih komercialnih razlogov, ki odražajo gospodarsko realnost. Splošno pravilo o preprečevanju zlorab se uporabi le takrat, ko vsa druga pravila, določena v ZDDPO-2 (npr. pravila v zvezi z določanjem transfernih cen, nadzorovano tujo družbo ipd.) niso učinkovita pri preprečitvi pridobitve davčne ugodnosti.

2. Nadzorovane tuje družbe
Pravila glede nadzorovane družbe so vključena v novem X.b poglavju ZDDPO-2. Opozarjamo, da se opredelitev pojma "povezane osebe" s temi določbami ne spreminja. 

Opredelitev nadzorovane tuje družbe sestavljata dva glavna elementa, ki morata biti kumulativno izpolnjena. Prvi temelji na udeležbi in upravičenju do dobička, drugi pa na dejanski obdavčitvi, primerjalno z morebitno obdavčitvijo v Sloveniji. Tako se oseba, ki ni obdavčena po ZDDPO-2, obravnava kot nadzorovana tuja družba, če:

 • je zavezanec sam ali s povezanimi osebami neposredno ali posredno udeležen v osebi z več kot 50 % glasovalnih pravic ali ima posredno ali neposredno več kot 50 % kapitala ali je upravičen do več kot 50 % dobička te osebe, in
 • je DDPO na dobiček, ki ga je oseba dejansko plačala, nižji od polovice DDPO, ki bi se zaračunal osebi na podlagi veljavnega sistema obdavčitve dohodkov pravnih oseb v Sloveniji za ta dobiček po ZDDPO-2.

Definicija nadzorovane tuje družbe torej temelji na kriteriju kritične povezanosti matične in tuje družbe (poslovne enote so izvzete) ter na kriteriju višine obdavčitve v državi rezidentstva tuje družbe.

V tej skupini pravil se nadalje predlaga tudi implementacija določb glede obravnave dohodka nadzorovane tuje družbe, in sicer njegovo vključitev v davčno osnovo zavezanca, tj. matični družbi. Matična družba se nato za ta pripisani dohodek obdavči v državi svojega davčnega rezidentstva.

Dohodki nadzorovane tuje družbe, ki se ponovno pripišejo matični družbi so v predlogu ZDDPO-2 taksativno našteti. V davčno osnovo zavezanca se vključi nerazdeljeni dohodek nadzorovane tuje družbe, ki izhaja iz naslednjih dohodkov:

 • obresti ali drugega dohodka iz finančnih sredstev,
 • premoženjskih pravic ali drugega dohodka, ki izhaja iz intelektualne lastnine,
 • dividend in dohodka od odsvojitve deležev,
 • dohodka od finančnega zakupa,
 • dohodka od zavarovalniških, bančnih in drugih finančnih dejavnosti in
 • dohodka od izdajanja računov osebam, ki imajo dohodek od prodaje in storitev na podlagi blaga in storitev, kupljenih od povezanih oseb ali prodanih povezanim osebam, in nimajo dodane vrednosti ali le majhno tovrstno vrednost.

V predlogu omenjene novele so določene tudi izjeme od obveze vključitve taksativno naštetih dohodkov v davčno osnovo matične družbe. Skladno z Direktivo se pravila o pripisu dohodka nadzorovane tuje družbe matični družbi ne uporabljajo, če nadzorovana tuja družba opravlja pomembno gospodarsko dejavnost, za katero ima na voljo osebje, opremo, sredstva in prostore. Isto velja, če ena tretjina ali manj dohodka, ki ga prejme nadzorovana tuja družba, spada med taksativno naštete dohodke.

V nadaljnji sklop pravil sodijo določila tujih izgubah oziroma nedopustnosti njihovega vključevanja v davčno osnovo zavezanca; sorazmernosti vključenega dohodka glede na udeleženost; času vključitve; preprečevanju dvakratnega vključevanja dohodka v davčno osnovo zavezanca ter priznavanju odbitka tujega dejansko plačanega davka, torej o odpravljanju dvojne obdavčitve.

Z implementacijo Direktive se izgube nadzorovane tuje družbe ne vključijo v davčno osnovo zavezanca, je pa dopustno njihovo prenašanje v naslednja obdobja z upoštevanjem domačih pravil za prenašanje in pokrivanje davčne izgube.

Dohodek, ki se vključi v davčno osnovo, se izračuna sorazmerno glede na udeleženost zavezanca v nadzorovani tuji družbi, kar poenostavi ureditev in prepreči morebitne dvakratne obdavčitve. Določeno je, da se dohodek vključi v davčno osnovo zavezanca v davčnem obdobju, v katerem se konča davčno obdobje nadzorovane tuje družbe.

Drugo tozadevne določbe služijo preprečevanju oziroma odpravljanju dvojne obdavčitve, z namenom preprečiti dvojno obdavčitev (metodi izvzetja in priznavanja odbitka tujega davka).


Oglejte si še druge članke s področja Davek od dohodkov pravnih oseb


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?

Avtor: Dean Košar, davčni svetovalec v družbi Grant Thornton Consulting d.o.o.