c S
Nove Smernice za izvajanje ZPPDFT za računovodske servise in davčne svetovalce 24.08.2018

Urad RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD) je 21. avgusta 2018 objavil nove Smernice za izvajanja ZPPDFT. Zavezanci po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) so določeni v 4. členu zakona. Med drugimi so zavezanci tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev.

Objavljene nove Smernice za izvajanja ZPPDFT:

Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za računovodske servise in davčne svetovalce, (21. avgust 2018)

- Priloga I: Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja pranja denarja
- Priloga II: Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja financiranja terorizma


Računovodski servisi morajo kot zavezanci po ZPPDFT izvajati zakonsko predpisane ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. 

Naloge, ki jih morajo v zvezi s tem izvajati, so predvsem:

- izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (pregled stranke),
- sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu,
- imenovanje pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo,
- skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje delavcev oziroma delavk ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem predpisanih nalog po ZPPDFT,
- pripravo seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter
- izvajanje drugih nalog in obveznosti po določbah ZPPDFT in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.


Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Sicer je bil Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) sprejet 20. oktobra 2016. Z novim ZPPDFT-1 se je v slovenski pravni red prenesla četrta evropska Direktiva 2015/849/EU z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma. Cilj sprejetega zakona pa naj bi bil tudi uskladitev slovenskega pravnega reda s splošno uveljavljenimi mednarodnimi standardi na tem področju, zlasti z novimi Priporočili Projektne skupine za finančno ukrepanje – Financial Action Task Force (FATF) iz leta 2012, ki jih morajo države upoštevati pri izvajanju ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter po novem tudi financiranja orožja za množično uničevanje.

Ključne novosti ZPPDFT-1 so:

- vzpostavitev Registra dejanskih lastnikov za zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov,
- pooblastilo Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za izvajanje inšpekcijskega nadzora pri zavezancih na kraju samem za izboljšanje sistema nadzora in učinkovitejše sankcioniranje,
- uveljavitev pristopa, ki temelji na tveganju (t.i. Risk-based-approach), kar bo pripomoglo k večji učinkovitosti izvajanja ukrepov tako na nivoju zavezancev kot tudi na državnem ter evropskem nivoju,
- uvedba širše definicije politično izpostavljenih oseb, ki bo poleg tujih zajela tudi domače politično izpostavljene osebe,
- znižanje meje za sporočanje gotovinskih transakcij s 30.000 EUR na 15.000 EUR, kar bo po pričakovanjih imelo preventivni oziroma odvračilni učinek in tako tudi predstavljalo večjo oviro za izvajanje nezakonitih dejavnosti,
- možnost ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke, ki je fizična oseba, brez njene osebne navzočnosti z uporabo video elektronske identifikacije,
- razširitev možnosti uporabe sredstva elektronske identifikacije (prej kvalificirano digitalno potrdilo) pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti stranke tudi na zakonite zastopnike pravnih oseb ter pooblaščence vseh strank,
- razširitev nabora zavezancev za izvajanje ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Urad za preprečevanje pranja denarja (UPPD) ima z ZPPDFT-1 pristojnosti nadzora za izvajanje inšpekcijskega nadzora pri zavezancih na kraju samem za izboljšanje sistema nadzora in učinkovitejše sankcioniranje.

Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati registriran uporabnik?Vir: UPPD in Zbornica računovodskih servisov