c S
Kršitve, na katere bodo letos inšpektorji za delo še posebej pozorni 30.04.2018

V februarju so bile objavljene Programske usmeritve Inšpektorata RS za delo (IRSD) za leto 2018. Iz usmeritev izhaja, da bodo inšpektorji s posebno pozornostjo spremljali tista področja, ki se preko prijav, opravljenih nadzorov in tudi dejansko ugotovljenih kršitev kažejo kot najbolj tvegana področja za večje kršitve pravic delavcev.

Področja nadzora in usmerjene akcije

Področja nadzora inšpektorata so raznolika in obširna, a kljub temu je mogoče določiti nekaj osrednjih poudarkov, ki jih bo inšpektorat uresničeval v letošnjem letu. Poleg osrednjih poudarkov, katerim bodo pozornost inšpektorji posvetili pri vseh pregledih, bo IRSD izvajal tudi usmerjene akcije nadzora. Akcije bodo izvajali v krajših intenzivnih intervalih na območju celotne države, z večjim številom inšpektorjev hkrati.

Socialna inšpekcija, ki deluje v okviru IRSD, bo prednostno obravnavala pobude, iz katerih je mogoče sklepati, da bi očitna nepravilnost ogrožala korist otrok (cilj: nadzor najmanj 15 različnih centrih za socialno delo). Prav tako bodo načrtno pregledovali ravnanja s področja obravnave nasilja v družini (cilj: nadzor 10 različnih centrov za socialno delo), področje nudenja pomoči starejšim (cilj: nadzor najmanj 20 občin) ter nadzor nad nudenjem storitve osebam, ki so nameščene na varovani oddelek (cilj: nadzor najmanj 3 različnih izvajalcev).

Najbolj tvegana področja, katerim bodo inšpektorji za področje delovnih razmerij in varnosti in zdravja pri delu, posvetili pozornost pri vseh pregledih, so:

  • spoštovanje določb o delovnem času, počitkih in dnevnih ter tedenskih odmorih (največji poudarek):

Nadzor kršitev na področju določb o delovnem času ter počitkih in odmorih, je že stalnica v programskih usmeritvah inšpektorata za delo. Delodajalci pogosto ne upoštevajo ali ne razumejo določil zakonodaje, ki je vezana na neenakomerno razporeditev delovnega časa ali začasno razporeditev delovnega časa, zato je področje kvalificirano kot tvegano in umeščeno med akcije nadzora s poudarkom na posameznih dejavnostih. Zaradi nepoznavanja, nerazumevanja ali namernega kršenja zakonodaje, so pogoste tudi kršitve nadurnega dela in zagotavljanja ustreznih počitkov delavcev.

Za leto 2018 je predvidena posebna akcija nadzora tega področja za:

dejavnost trgovine, kjer se bo dodatno preverjalo področje opravljanja dela na podlagi pogodb civilnega prava, vodenje evidenc na področju dela in socialne varnosti ter regresa za letni dopust;
- zdravstveno dejavnost, kjer se bo dodatno preverjalo področje vodenja evidenc na področju dela in socialne varnosti;
- dejavnost šolstva, kjer se bo dodatno preverjalo področje zaposlovanja in korupcije na tem področju (IRSD bo akcijo izvajal v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije), zaposlovanja za določen čas in vodenju evidenc na področju dela in socialne varnosti. 

  • prekarne oblike dela:

Delodajalci pogosto kršijo zakonodajo na področju opravljanja dela v različnih oblikah zunaj delovnega razmerja (prekarne oblike dela), zato inšpektorat redno izvaja usmerjene akcije nadzora. V letu 2018 bodo rdeča nit vseh opravljenih nadzorov.

  • zagotavljanje dela delavcev drugim delodajalcem – uporabnikom (t.i. agencijski delavci):

IRSD bo posebno pozornost posvetil delodajalcem, ki zagotavljajo delo delavcev drugim delodajalcem – uporabnikom ter uporabnikom teh storitev.

Inšpektorat ugotavlja, da način sodelovanja med poslovnimi subjekti, ki so ga ugotovili in sankcionirali v Luki Koper, ni omejeno le na tega delodajalca, ampak ga je mogoče ugotavljati tudi pri drugih poslovnih sistemih. Tak način poslovanja znižuje pravice delavcev, zato bodo izvedene posebne akcije nadzora, v katerih bodo sodelovali tako inšpektorji s področja delovnih razmerij kot varnosti in zdravja pri delu.

  • spoštovanje pravic napotenih delavcev:

Kampanje v članicah EU, namenjene nadzoru spoštovanja pravic napotenih delavcev, ki je bila predvidena v letu 2017, zaradi neuspešnega dogovarjanja na ravni EU ni bilo, zato je načrtovano, da se bo izvajala v letu 2018.

  • aktivna vloga delavcev pri uvajanju in izvajanju ukrepov za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu:

IRSD bo v letu 2018 aktivno vplival na delodajalce, kot tudi na delavce oziroma predstavnike v smislu povečanega medsebojnega sodelovanja s tega področja. Ker imajo delavski zaupniki poseben položaj, se bodo v nadzor tega področja vključili tudi inšpektorji s področja delovnih razmerij.

  • delo strokovnih sodelavcev s področja varnosti in zdravja pri delu:

Inšpektorat ugotavlja, da delo strokovnih sodelavcev ni na zadostnem strokovnem nivoju, zato je področje kvalificirano kot tvegano. IRSD bo pri nadzorih, preverjal ustreznost dokumentacije, ki jo pripravljajo strokovni sodelavci ter ustreznost ukrepov, ki jih predlagajo delodajalcem.

  • varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih:

IRSD bo tudi letos izvedel celoletno akcijo v zvezi z izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Cilj IRSD je, da se na podlagi seznama aktivnih gradbišč, opravi vsaj en inšpekcijski pregled na posameznem gradbišču v času izvajanja del ter vsaj en inšpekcijski pregled na mesec na gradbiščih zahtevnih objektov.

Zaključek

Tudi letos inšpektorji niso pozabili na akcijo nadzora nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu na podlagi reprezentativnega vzorca delodajalcev. V to akcijo, bodo vključeni delodajalci (vsaj 1000 delodajalcev) pri katerih se bo vršil nadzor izbranih s pomočjo računalniškega programa na osnovi metodologije naključnih številk.

Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?


Pripravili: Maja Brajnik in Eva Langeršek 
KADROVSKE STORITVE d.o.o.