c S
Kako pravilno izpeljati prevoz nevarnega blaga 17.04.2018

Prevoz nevarnega blaga je posebna oblika transporta, ki mora biti zaradi določenih lastnosti posebej normirana. V okviru mednarodnih organizacij so se na tem transportnem področju izoblikovala posebna skupna določila, ki urejajo varen in urejen transport nevarnih snovi.

Posebej je v teh pravilih poudarjen okoljevarstveni vidik transporta nevarnih snovi. Glede na to so v konvencijah in nacionalni zakonodaji določene pravice in dolžnosti prevoznika pri prevozu nevarnih snovi tako v cestnem kot tudi v železniškem, pomorskem in letalskem prometu. Zakonske določbe lahko delimo na splošne določbe, ki urejajo osnovne elemente transporta nevarnih snovi, ki jih mora za varen transport upoštevati prevoznik, in posebne določbe, ki se nanašajo na specifične veje transporta.

Prevoz nevarnega blaga je posebna oblika transporta, ki mora biti zaradi svojih specifičnih lastnosti podvržena posebnemu sistemu normiranja. Norme prevoza nevarnih snovi so kogentne narave, saj se le tako lahko prevoz nevarnih snovi opravi z največjo mero uspešnosti in varnosti. Jasno je, da absolutne varnosti pri prevozu nevarnih snovi ne moremo doseči, lahko pa preventivno preprečimo nezgode in nesreče z upoštevanjem pravil o prevozu nevarnih snovi.

Udeleženci

Udeleženci pri prevozu nevarnega blaga morajo sprejeti vse potrebne ukrepe za preprečitev nesreč oziroma za to, da čim bolj zmanjšajo posledice morebitnih nesreč. Če pride do nesreče, je treba takoj obvestiti policijo ali center za obveščanje in na primeren način ukrepati, da se zmanjšajo ali povsem odpravijo posledice nesreč. Poleg že navedenih generalnih obveznosti udeležencev pri prevozu nevarnega blaga je treba določiti glavne obveznosti pošiljatelja, organizatorja prevoza in ostalih udeležencev pri prevozu nevarnega blaga.

Dolžnost pošiljatelja nevarnega blaga je, da upošteva, da sme dati nevarno blago v prevoz le v primeru, ko je to dopustno po nacionalnih in mednarodnih prometnih predpisih.

Če je za prevoz nevarnega blaga potrebno dovoljenje, mora takšno dovoljenje izdati pristojni organ ali oseba. Dovoljenje se lahko izda za posamezni prevoz ali za več prevozov v določenem času. Posebno dovoljenje je treba izdati za prevoz radioaktivnih in eksplozivnih snovi. Dovoljenje za prevoz eksplozivnih snovi v notranjem prometu izda upravna enota, z območja katere se pošiljka pošilja. V primeru mednarodnega prometa pa takšno dovoljenje izda minister za notranje zadeve. Za prevoz radioaktivnih snovi izda dovoljenje organ, pristojen za jedrsko varnost Republike Slovenije. Kadar gre za prevoz eksplozivnih in radioaktivnih snovi manjših količin, ki so določene z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi, in kadar se opravlja prevoz nevarnih snovi v okviru programa slovenske vojske, policije ali civilne zaščite, ni treba pridobiti dovoljenja za prevoz nevarnih snovi, treba pa je izvajati vse relevantne varnostne ukrepe za zaščito zdravja in življenja ljudi ter za preprečitev nesreč ali posledic nesreč z nevarnim blagom. Poleg pridobitve dovoljenja za prevoz eksplozivnih in radioaktivnih snovi mora pošiljatelj ali organizator prevoza najmanj 48 ur pred začetkom zadevnega prevoza o prevozu obvestiti najbližjo policijsko postajo. V obvestilu mora navesti točen čas začetka in konca prevoza, za katerega je treba izdati dovoljenje.

Aktivno legitimirani subjekti za zahtevo za izdajo dovoljenja so: pošiljatelj, organizator prevoza in prejemnik blaga. Zahteva za izdajo dovoljenja mora vsebovati:

- glavne podatke o proizvajalcu, pošiljatelju, prevozniku in prejemniku,
- dokumentacijo, izdano na podlagi notranjih in mednarodnih predpisov,
- količinske in termofizikalne podatke,
- navedbo prevozne poti,
- kraj raztovarjanja,
- terminski potek prevoza,
- čas in kraj postankov ter
- podatke o vozniku in vozilih za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu.

Če priložena dokumentacija ne zadostuje za odločitev o izdaji dovoljenja, lahko izdajatelj dovoljenja zahteva še dodatna dokazila in postavi dodatne pogoje za prevoz ali posebne varnostne ukrepe.

Organizacija

Če želi organizator prevoza nevarnega blaga izvesti prevoz, ki ni dovoljen po splošnih zakonskih določbah za prevoz nevarnega blaga, lahko, če je zagotovljena varnost prevoza, zaprosi za posebno dovoljenje za prevoz nevarnega blaga, ki ga izda minister za notranje zadeve. Minister za notranje zadeve ima v tem primeru pravno podlago za izdajo takšnega dovoljenja le v primeru, če gre za preizkušanje nevarnega blaga in če posebne okoliščine, določene v notranjepravnih in mednarodnopravnih aktih, dovoljujejo takšen prevoz.
Poleg zgoraj navedenih zahtev, ki morajo biti izpolnjene, če želi pošiljatelj dati nevarno blago v promet, je pomembna tudi omejitev glede embalaže nevarnega blaga. Za nevarno blago se lahko uporablja samo embalaža, ki po kakovosti in izvedbi ustreza količini in lastnostim nevarnega blaga. Poleg tega mora biti embalaža tudi notranjepravno in mednarodnopravno dopustna za prevoz nevarnega blaga ter ustrezno preizkušena in odobrena. Embalaža mora vsebovati tudi posebne napise, oznake ali nalepke za označitev nevarnosti ter druge podatke o nevarnem blagu in embalaži. Proizvajalec embalaže za nevarno blago mora pridobiti odobritev za označevanje embalaže in skrbeti za ustreznost označitve embalaže v prometu. Če embalaža ne ustreza vsem zakonskim normam zadevnega področja, je proizvajalec ne sme več uporabiti.

Odobritev embalaže za prevoz nevarnega blaga je v domeni vlade. Tako mora za jedrski material embalažo odobriti minister za okolje in prostor, za prevoz drugega nevarnega blaga pa posebna organizacija, ki jo v soglasju z ministrom za notranje zadeve določi minister za gospodarstvo. Pred tem mora minister za gospodarstvo v sodelovanju s posebno akreditacijsko službo ugotoviti izpolnjevanje vseh pogojev za izvajanje postopka za odobritev embalaže za prevoz nevarnega blaga. Zaradi smotrnosti, enostavnosti in hitrosti postopka se lahko ob soglasju vseh pristojnih organov za osnovo za izdajo odobritve embalaže vzamejo tudi rezultati preizkusov tujih organizacij, ki izpolnjujejo vse zakonske pogoje.

Minister za okolje in prostor in posebna organizacija, ki jo soglasno določita minister za gospodarstvo in minister za notranje zadeve, morata pri odobritvi embalaže določiti vrsto označevanja s kodo. Če pristojni organ za nadzor ugotovi, da embalaža ne ustreza zakonskim pogojem, prepove njeno nadaljnjo uporabo za prevoz nevarnega blaga in o tem takoj obvesti zgoraj omenjene organe, ki so dolžni preverjati ustreznost embalaže za prevoz nevarnega blaga.

Za zakonit in uspešen prevoz nevarnega blaga je treba izpolnjevati tudi vse določbe o načinu prevoza, skupnem nakladanju, ravnanju, shranjevanju, čiščenju in dekontaminiranju. Pri tem je pomembno tudi, da prevozna sredstva ustrezajo zakonsko določenim pogojem, kar pomeni, da se morajo uporabljati vozila, ki:

- so izdelana in opremljena po določenih predpisih,
- so bila pregledana in je bilo za njih izdano potrdilo,
- so označena z opozorilnimi tablami, napisi, oznakami za označevanje nevarnosti in drugimi informacijami o prevozu nevarnega blaga.

Vozniku ali tistemu, ki opravlja prevoz, morajo biti izročene predpisane spremne listine in vsa potrebna dovoljenja za prevoz nevarnega blaga oziroma vsa posebna dovoljenja za prevoz nevarnega blaga.

Poleg dolžnosti pošiljatelja nevarnega blaga za prevoz so zakonsko določene tudi dolžnosti ostalih subjektov, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga. Tako mora organizator prevoza, ki ni obenem pošiljatelj, zagotoviti, da so izpolnjeni vsi zakonsko relevantni pogoji, ki obenem veljajo za pošiljatelja. Oseba, ki pakira nevarno blago za prevoz, mora upoštevati vse predpise o pakiranju, pri pripravi tovorkov mora upoštevati predpise o označevanju nevarnosti snovi za pakiranje in upoštevati vse varnostne ukrepe za prevoz nevarnega blaga, ki se posredno ali neposredno nanašajo na to osebo.

Posebej je zakonsko določena dolžnost polnilca nevarnega blaga za prevoz. Ker je ta del poteka prevoza nevarnega blaga izjemno pomemben, so določbe polnjenja nevarnega blaga taksativno zakonsko določene in so kogentne narave, kar pomeni, da delovanje polnilca ne sme odstopati od zakonskih določb.

Tako je v zakonu normirano, da mora oseba, ki polni nevarno blago za prevoz, pred polnjenjem cisterne ali ostalih prevoznih sredstev za prevoz tekočih snovi ali snovi v razsutem stanju preveriti, ali so prevozna sredstva in njihova oprema očiščeni ter tehnično brezhibni. V zgoraj navedenem primeru prevoza nevarnih snovi se morajo uporabljati samo tista prevozna sredstva, ki so za takšen posebej nevaren tovor zakonsko določena. Zelo pomembno je posebno določilo, ki kogentno zavezuje osebo, ki polni nevarno blago za prevoz, da upošteva določilo o nevarnem blagu glede dveh rezervoarjev cisterne, ki ležita neposredno drug poleg drugega. Poleg tega mora oseba, ki polni nevarno blago za prevoz, upoštevati tudi dopustno stopnjo polnjenja ali dopustno maso polnjenja na liter prostornine, tesnost naprav za zapiranje ter druge varnostne ukrepe za uspešen in nenevaren prevoz blaga.

Preden se opravi prevoz nevarnega blaga, ga je treba zakonsko in dejansko pravilno naložiti na prevozno sredstvo. Za ta postopek prevoza nevarnega blaga je zadolžen nakladalec nevarnega blaga. Nakladalec začne z nakladanjem, če so izpolnjeni vsi pogoji za prevoz nevarnega blaga, katerim mora zadostiti pošiljatelj nevarnega blaga ali organizator prevoza. Pomembno je tudi, da nakladalec med nakladanjem upošteva določbe o prepovedi skupnega nakladanja in predpise o ločitvi živil od krmil. Tudi prostor je kogentno zakonsko določen, in sicer tako da lahko nakladalec naklada nevarno blago na prevozno sredstvo le v za to posebej določenem prostoru.

Najpomembnejši del prevoza nevarnega blaga je dejanski prevoz blaga. Prevoznik nevarnega blaga lahko prevoz opravi le, če je to zakonsko določeno, ima vsa splošna in posebna dovoljenja za prevoz ter so izpolnjene vse zakonske določbe za varen prevoz nevarnega blaga. Prevoznik mora nevarno blago, ki se med prevozom razsuje ali razlije, zavarovati, pobrati ali odstraniti ali na primeren način poskrbeti za zaščito ter o tem obvestiti center za obveščanje in policijo. Če tega blaga ni mogoče ustrezno zavarovati z zakonsko določeno skrbnostjo, mora prevoznik nemudoma poklicati organizacijo, ki je pooblaščena za reševanje pri nesrečah z nevarnim blagom. Organizacija deluje na prevoznikove stroške. Vlada Republike Slovenije mora v svojih notranjih aktih določiti prostore za začasno shranjevanje razsutega ali razlitega tovora in pogoje, ki jih morajo ti prostori izpolnjevati. Če se nevarno blago med prevozom izgubi, mora prevoznik izvesti vse potrebne ukrepe, da se nevarno blago najde, in o nevarnosti izginulega blaga nemudoma obvestiti center za obveščanje in policijo.
Ko pride nevarno blago na namembno mesto, mora prejemnik to blago prevzeti. Prejemnik ne sme zavlačevati prevzema nevarnega blaga. Za zamudo veljajo splošna določila za zamudo v obligacijskopravnem razmerju.

Poleg teh določil pa prejemnik nevarnega blaga ostreje odgovarja za zamudo pri prevzemu, saj je predmet obligacijskopravnega razmerja (prevoz nevarnega blaga) posebej definiran kot izjemno nevarna dejavnost, ki se mora opravljati z upoštevanjem kogentnih določb zakona.

Prejemnik mora upoštevati vse relevantne varnostne ukrepe, še posebej pa velja, da mora nevarno blago razkladati v za to posebej določenih prostorih za razkladanje.

Nadaljevanje članka za naročnike >> mag. Matjaž Kovač: Kako pravilno izpeljati prevoz nevarnega blaga, Pravna praksa, 2017, št. 35

PRIJAVITE  SE

Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati registriran uporabnik?