c S
Nakup in prodaja deleža 20.02.2018

Družba X, d. o. o., ima naložbo v družbo Y, d. o. o., ki jo vrednoti po nabavni vrednosti. V letu 2016 je prišlo najprej do odsvojitve dela poslovnega deleža, nato do nakupa novega deleža in nazadnje še do vnovične odsvojitve poslovnega deleža. Zanima nas, kako je treba v knjigovodskih evidencah izkazati nakup in prodajo deleža ter ali se ob drugi prodaji deleža upošteva nabavna vrednost prvotno pridobljenega deleža ali deleža, ki je bil kupljen v letu 2016.


Mnenje Inštituta za računovodstvo

Računovodenje finančnih naložb je obravnavno v SRS 3 (2016). Glede na podane informacije razumemo, da družba X, d. o. o., naložbo v družbo Y, d. o. o., obravnava kot za prodajo razpoložljiva finančna sredstva, torej v četrti skupini. Glede na podana izhodišča predvidevamo, da gre v danem primeru za pridruženo organizacijo, skladno s SRS 3.40. V tem primeru SRS 3.20 določajo, da se naložba meri in obračunava izključno po nabavni vrednosti. Kot je razvidno iz izhodišča, tako ravna tudi zavezanec.

SRS ne v standardu o finančnih naložbah ne v uvodu v računovodske standarde ne opredeljujejo, katero metodo je treba uporabiti pri odpravi pripoznanja finančne naložbe (prodaji oziroma odtujitvi). Ker so SRS povsem samostojni in se več ne navezujejo na Mednarodne standarde računovodskega poročanja, se za namene računovodenja po SRS ne moremo opreti na določbe mednarodnih standardov. Zato mora zavezanec sam v svojem pravilniku o računovodstvu opredeliti metodo, po kateri bo pri prodaji deleža ugotavljal nabavno vrednost odtujenega sredstva.

Pri določitvi ustrezne metode je treba upoštevati vse okoliščine: ali je bil delež kupljen z namenom nadaljnje prodaje že v trenutku nakupa, za kakšne narave naložbo gre, in kot že navedeno, katera metoda bi najbolj realno odslikavala dejansko stanje. Pri tem je pomembno, da se v pravilniku o računovodstvu opredeljena metoda uporablja konsistentno, razen če pride do spremenjenih okoliščin, ki narekujejo spremembo usmeritve.


Podrobneje v nadaljevanju za naročnike portala FinD-INFO : Inštitut za računovodstvo -Nakup in prodaja deleža

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?