c S
Prihaja čas predložitve letnih poročil 21.02.2018

Koledarsko leto 2017 je za nami in prihaja čas, ko bo potrebno predložiti letno poročilo Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Pri tem naj spomnimo na nekatere posebnosti, ki so bile uvedene že v lanskem letu, pri izdelavi in predložitvi letnih poročil samostojnih podjetnikov ter podjetij zavezanih reviziji, pri katerih je letos nekaj sprememb.

Pravne osebe javnega prava, ki morajo letno poročilo predložiti do 28. februarja, morajo voditi poslovne knjige ter izdelati letna poročila v skladu z določbami Zakona o računovodstvu (ZR) in drugimi predpisi, kodeksom računovodskih načel ter slovenskimi računovodskimi standardi. Pri tem morajo v skladu z 9. členom ZR, v poslovnih knjigah in poročilih zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Pravne osebe javnega prava sestavijo letna poročila v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in pri tem upoštevajo računovodske standarde in Enotni kontni načrt. Letno poročilo pa predložijo v skladu s spremenjenim Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (v nadaljevanju Navodilo) in sicer:

 • računovodske izkaze in obrazec Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ z neposrednim vnosom podatkov,
 • pojasnila k izkazom in poslovno poročilo pa z uvozom PDF datoteke.

Pri tem velja izpostaviti, da pravne osebe javnega prava lahko predložijo in potrdijo podatke le s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Prav tako morajo do 28. februarja predložiti letno poročilo nepridobitne organizacije in sicer:

 • za državno statistiko podatke na poenotenem obrazcu Podatki iz bilance stanja in poenotenem obrazcu Podatki iz izkaza poslovnega izida ter podatke iz letnih poročil na poenotenem obrazcu Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v evrih s centi.
 • za zagotovitev javnosti podatkov - letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, dodatne podatke k izkazu poslovnega izida, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo oziroma le izjavo, s katero nepridobitna organizacija – pravna oseba zasebnega prava izjavlja, da so predloženi podatki iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida na poenotenih obrazcih enaki oziroma temeljijo na bilanci stanja in na izkazu poslovnega izida, sestavljenih za namen zagotovitve javnosti podatkov v skladu z Zakonom o računovodstvu (ZR) in s Slovenskim računovodskim standardom 34 (2016).

Samostojni podjetniki, zadruge in gospodarske družbe bodo morali pri predložitvi letnega poročila za leto 2017 poleg sprememb Navodila upoštevati tudi zadnje spremembe Slovenskih računovodskih standardih (SRS 2016) in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Pri tem naj spomnimo, da bo potrebno letno poročilo predložiti na poenotenih obrazcih bilance stanja in izkaza poslovnega izida v evrih s centi.

Do 31. marca (oz. do 2. aprila 2018) za državno statistiko predložijo:

 1. samostojni podjetniki - podatke na poenotenem obrazcu Podatki iz bilance stanja in poenotenem obrazcu Podatki iz izkaza poslovnega izida, srednji in veliki podjetniki pa tudi pojasnila k izkazom.
 2. gospodarske družbe – podatke na poenotenem obrazcu Podatki iz bilance stanja in poenotenem obrazcu Podatki iz izkaza poslovnega izida
 3. zadruge - podatke na poenotenem obrazcu Podatki iz bilance stanja in poenotenem obrazcu Podatki iz izkaza poslovnega izida ter podatke iz letnih poročil na poenotenem obrazcu Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida ter podatke o opredelitvi zadruge, ki bodo določene s prilogo k Navodilu
 4. društva - podatke iz bilance stanja iz Priloge 1 in podatke iz izkaza poslovnega izida iz Priloge 2 ter dodatne podatke k izkazu poslovnega izida iz Priloge 7, ki je sestavni del poročila.

 Pri predložitvi podatkov za zagotovitev javnosti podatkov za samostojne podjetnike mikro in majhne družbe, zadruge in društva še vedno velja, da lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za zagotovitev javnosti podatkov tako, da podatkom za državno statistiko iz prejšnjega odstavka priložijo izjavo s katero soglašajo, da se v skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGD-1 podatki iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, predloženih za državno statistiko, uporabijo tudi za javno objavo.

Mikro družbe in zadruge, ki vrednotijo računovodske postavke po načelu izvirne vrednosti lahko uveljavijo poseben režim za mikro družbe po 70.a členu ZGD-1. To pomeni, da za javno objavo niso dolžne predložiti pojasnil k izkazom, ampak na koncu bilance stanja razkrijejo zakonsko zahtevane informacije ter predložijo predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube. V skladu z določbami 70.a člena ZGD-1 te družbe in zadruge tako namesto pojasnil k izkazom predstavijo podatke

 • skupni znesek finančnih obveznosti, ki niso izkazane v bilanci stanja, če so ti podatki pomembni za oceno finančnega položaja družbe,
 • višino vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom,
 • predujme in posojila, ki jih je družba ali njena odvisna družba odobrila članom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe ter zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe,
 • podatke v zvezi z lastnimi deleži .

Podjetniki, ki so po določbah o obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, niso dolžni predložiti letnih poročil zaradi javne objave, vendar pa letno poročilo vseeno lahko predložijo, če menijo, da je to z vidika transparentnosti njihovega poslovanja bolje (npr. z vidika njihovega odnosa do bank).

Vse pravne subjekte, ki so zavezani reviziji računovodskih izkazov velja spomniti, da morajo skladu s 70. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) poslovnemu poročilu priložiti izjavo o upravljanju, ki zajema tudi opis politike raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe z vidika spola in drugih vidikov, kot so na primer starost ali izobrazba in poklicne izkušnje, in navedba ciljev, načina izvajanja ter doseženih rezultatov politike raznolikosti v obdobju poročanja. Če se politika raznolikosti v družbi ne izvaja, se v izjavi o upravljanju to obrazloži. Prav tako še vedno velja, da morajo člani organov vodenja in nadzora družbe skladno s 60.a členom ZGD-1 skupno zagotavljati, da so letna poročila z vsemi sestavnimi deli sestavljeni in objavljeni v skladu z zakonom, standardi ter letno poročilo in njegove sestavne dele tudi vsi člani poslovodstva podpisati.

Oglejte si še druge članke s področja Letno poročilo in poslovni načrt


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?